Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik Falbe FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1867-10-24)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Falbe, Gesandt i
Wien
.
Kjøbenhavn, 24. October 1867.

For nogle Dage siden paa den sædvanlige Conferencedag har Grev Paar efter sin Regerings Ordre takket mig fordi den kgl. Regering i rigtig Vurdering af det østerrigske Cabinets politiske Stilling for Øieblikket ikke har stillet noget Forlangende i Wien om at man derfra skulde anvende nogen Pression paa den preussiske Begering til Opfyldelsen af Pragerfredens Art. 5. Baron Beust havde imidlertid ikke derfor tabt denne Sag af Opmærksomheden, og Instructioner vare nylig afgaaede til Grev Wimpfen for at denne i sine Samtaler med Grev Bismarck skulde fremhæve Østerrigs Interesse for Spørgsmaalet.

Ligesom denne Meddelelse ikke giver synderligt Haab om nogen særdeles Virksomhed fra det østerrigske Cabinets s. 611 Side, saaledes er det ogsaa først i den sidste Tid at der viser sig nogen Udsigt til at de i Berlin aabnede confidentielle Forhandlinger ville bringe Sagen ud af den Uklarhed hvori den hidtil har befundet sig. Det er fuldkommen ubegrundet naar det i preussiske Tidender er paastaaet at Vanskeligheden for dette Arbeides Fremgang skulde ligge i den kgl. Gesandts Øiensvaghed, som tvertimod i ingen Henseende hindrer ham i at arbeide, men Aarsagen er snarere at søge deri at Hr. Bucher er optaget af andre Forretninger, for hvilke Forhandlingerne med Kmh. Quaade maae vige, eller maaskee i den preussiske Regerings Ulyst til at føre Sagen med større Iver. Som sagt, synes imidlertid i den allersidste Tid nogen Forandring i saa Henseende at være foregaaet og jeg skal snarest muligt give D. H. de fornødne Anvisninger, naar vi maatte vinde Klarhed over den preussiske Regerings Hensigter.

Koncept med P. Vedels Haand.