Danmarks Breve

BREV TIL: Theodor August Jes Regenburg FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1867-10-26)

Udenrigsminister Grev Frijs til Etatsraad Regenburg.
Kjøbenhavn, 26. October 1867.

Kjære Yen!

Det havde været min Hensigt at besøge Dig igaaraftes, meddele Dig det i den sidste Tid Passerede, som Du dog vil erfare af Professor Larsen, hvem jeg har meddeelt at jeg vilde henvende mig til Dig om adskillige Oplysninger, saavelsom jeg ogsaa vedvarende haaber at kunne profitere af hans Hjælp; jeg sender Dig hernedenunder de forskjellige Garantifordringer, som dog ikke fuldelig kunne forstaaes uden Larsens Commentar, og kommer jeg til Dig imorgen Aften. Det følger af sig selv at jeg lægger stor Vægt paa at de ikke komme ud i Publikum, ikke fordi Tydskerne tie dermed, men deels fordi jeg sætter Priis og lægger Vægt paa at ikke Noget udbredes fra vort Udenrigsministerium, og deels fordi jeg lægger mere Vægt paa at have fattet Decision forinden Bladene komme til at udtale sig, thi det kan tidt skade ligeoverfor Udlandet at Enigheden er altfor stor, idet vore saavel indenlandske som udenlandske Fjender da med større Lykke kunne inhærere deres gamle Paastande om at Begjeringen ikke er fri men lader sig terrorisere af Stemningen i Kjøbenhavn; for min egen Persons Skyld bryder jeg mig ikke det Allerringest om slig Beskyldning, s. 615 men det kan svække for Øieblikket. — Jeg beder Dig derfor ikke at omtale til Andre end Larsen efterfølgende Propositioner; og hvis Du er hjemme kommer jeg til Dig imorgen Aften Klokken 8.

C. E. Frijs.

Regenburgs Privatarkiv. R. A. — Paa Brevets sidste Sider er de 12 Garantipunkter optegnede.