Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1867-10-28)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Berlin, 26. October 1867.

Deres Excellence,

Som Følge af en Samtale jeg iforgaars, den 24de d. M., havde med Legationsraad Bucher har jeg, til hvad jeg har havt den Ære at bemærke ved den min allerærbødigste Beretning af 23de d. M. Nr. 30 vedlagte Oversigt, endnu at tilføie:

ad Oversigtens Nr. 9. Ved dette Punkt haves for Øie, at de tydsktalende Indvaanere af Nordslesvig skulle ligeoverfor de der ansatte Embedsmænd, altsaa de locale Autoriteter, kunne frit betjene sig af det tydske Sprog. Der fordres ikke Garantie for, at kongelige Autoriteter og Embedsmænd, der have Ophold andensteds end i den omhandlede Landstrækning, skulle besidde en vis Kundskab i det tydske Sprog. ad Oversigtens Nr. 12. Ved en nærmere Betragtning af dette Punkt frembyder strax det Spørgsmaal sig, i hvilken Form de eventuelle Differentser skulle fra Begyndelsen af komme tilstede og blive Gjenstand for den preussiske Regjerings Paaagtning, for senere, naar de tvende Regjeringer ikke kunde enes, at bringes for det vedtagne Voldgifts-Forum. Dette Spørgsmaal har jeg troet at burde forelægge Legationsraad Bucher, og han har svaret, at han ikke havde s. 616 nogen bestemt Instruction i saa Henseende, men at han tænkte sig, at det omspurgte Forholds første Udviklingssta- dium maatte gives ved en Reclamation til den preussiske Regjering. Da jeg bemærkede, at dette vilde være at stille kongelige Undersaatter umiddelbart under en fremmed Magts Beskyttelse, tilføiede han, at han erkjendte denne Vanskelighed, men at han ikkun havde udtalt sin egen Tanke, og at det var den kongelige Regjering overladt, selv at fremkomme med Forslag, hvorved Vanskeligheden kun- de fjernes.

Jeg tillader mig at benytte denne Leilighed, for, med Hensyn til de Paalæg, Deres Excellence giver mig ved meget æret Depesche Nr. 21 af 24de d. M., at tilføie, at det næppe vil blive mig muligt at see Minister-Præsidenten før efter nogle Dages Forløb. Jeg havde anmodet Herr von Thile om at sige Hans Excellence, at, saaledes som han vilde erindre af den ham meddeelte Depesche af 10de f. M., vilde jeg muligen i disse Dage have at begive mig til Kjøbenhavn, og at jeg ønskede forinden at gjøre ham min Opvartning. Men i Svar herpaa underrettede Herr von Thile mig iforgaars om, at Minister-Præsidenten, som var ildebefindende, af denne Grund vilde dispensere mig fra et Afskedsbesøg, og at Hans Excellence under den Samtale jeg havde ønsket, hellerikke vilde have kunnet underholde sig anderledes med mig end ganske »académiquement« om den svævende Forhandling, idet han, efter det Standpunkt hvorpaa denne nu befandt sig, ikke kunde udtale sig derom med nogen practisk Virk- ning, forinden han i saa Henseende havde indhentet Kongen af Preussens Befalinger. . . .

Quaade.

Modtaget 28. Oktober 1867.