Danmarks Breve

BREV TIL: Theodor August Jes Regenburg FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1867-10-30)

Udenrigsminister Grev Frijs til Etatsraad Regenburg.
Kjøbenhavn, 30. October 1867.

Kjære Yen!

Da jeg af vor Samtale forleden Aften fik det Indtryk, at Du ikke havde nogen stor Tilbøielighed til at afgive en Slags Betænkning over de forskjellige Propositioner fra Preus- sens Side, er jeg saa fri reentud at spørge Dig herom, thi ellers vilde jeg sende Dig de Oplysninger og Commentarer som jeg senere har modtaget og som Professor Larsen vist- nok personlig er istand til yderligere at supplere. — Jeg venter om en 8 Dages Tid Quaade hertil for da at kunne meddele ham udførlige Instructioner og det vilde være mig overordentlig kjært forinden hans Ankomst at have forbe- redt Sagen saaledes, at hans Ophold ikke skal blive altfor langvarigt, thi det vilde da gjøre Indtrykket i Berlin som om man vaklede i sin Beslutning. —

C. E. Frijs.

Regenburgs Privatarkiv. R. A.