Danmarks Breve

BREV TIL: Theodor August Jes Regenburg FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1867-11-01)

Udenrigsminister Grev Frijs til Etatsraad Regenburg.
Kjøbenhavn, 1. November 1867.

Kjære Ven!

Jeg vilde sætte en overordentlig stor Priis paa at have Din personlige Mening saavel om de enkelte Propositioner og disses Detail, som om det samlede Indtryk Fordringerne have gjort paa Dig; thi hvorvel jeg ikke har stor Tro til at der s. 622 vil komme nogetsomhelst for os gunstigt Udbytte ud af den hele Forhandling, saa gjelder det dog nu om for mig i disse Dage, forinden Quaade kommer herover, at have veiet Alt pro et contra i denne Sag, saa at det ikke skal vare for længe inden han kan modtage sine udførlige Instructioner. Endskjøndt jeg ikke er af nogen nerveus Natur nægter jeg ikke, at dette Stadium af Forhandlingerne sætter mig i en gan- ske overordentlig Spænding, og da det gjelder om at have fattet saavel Betænkelighederne ved at kunne deteriorere den nuværende Stilling, idet man paalægger sig Baand ligeoverfor en saa hensynsløs Fjende, klart for Øie, som at veie Udsigten til om der ad anden ønskelig Vei kan aabnes Ud- sigt til en Grændseregulering og om det ikke gjelder Nu eller aldrig — og da er det mig om at gjøre med den størst mulige Omhyggelighed og Lidenskabsløshed at samle Alt hvad der kan bidrage til at klare og begrunde mit Skjøn i saa Henseende, saa vilde jeg rigtignok fremfor Alt sætte Priis paa at have Din Udvikling af [Din] Opfattelse med Hensyn hertil, idet jeg naturligviis forpligter mig til kun at benytte den paa den Maade som Du selv maatte ønske. Det gjælder for mig om at vinde en klar og levende Erkjendelse om hvad der tjener bedst, først det tilbageblevne Kongerige, dernæst de Slesvigere som hige efter at vende tilbage til deres gamle Fædreland, og da at tilraade denne Bestem- melse taget med Tillid til at man har gjort Sit til at vælge det Rette og at da Udfaldet dog afhænger af en høiere Sty- relse; hvorvidt det i Øieblikket maatte tiltale Opinionen er mig personlig ligegyldigt men kan kun have sin Betydning som medvirkende ikke som afgjørende Moment til Udfø- relsen.

Det følger af sig selv at jeg rimeligviis efter at have mod- taget Oplysninger og Forklaringer fra Dig, kommer en af Aftener [ne] kort derefter op til Dig for yderligere at discutere Sagen.

C. E. Frijs.

Regenburgs Privatarkiv. R. A.