Danmarks Breve

BREV TIL: Theodor August Jes Regenburg FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1867-11-09)

Udenrigsminister Grev Frijs til Etatsraad Regenburg.
Kjøbenhavn, 9. November 1867.

Kjære Ven!

Tak for det Tilsendte, som jeg kuns hidindtil har faaet Tid til cursorisk at gjennemløbe, men jeg haaber idag og imorgen udelukkende at kunne offre Tid og Tanker hertil; Skriften kan jeg udmærket godt læse. — Du har fuldkommen Ret i Din Bemærkning at der maales med en forskjellig Alen, naar det er lille eller stor Stat, og dette erfare vi desværre kun altfor tidt, men dette gjør det ogsaa dobbelt vanskeligt for en lille at forpligte sig ligeoverfor den Store; — der er naturligviis forskjellige Betragtninger der føre til forskjellig Decision, men først og fremmest maa dog den Betragtning, at man ikke kan modtage Noget, hvorved den nuværende Status deterio[re]res, være den ledende, item at ikke en saa liden Deel kan modtages, at man saavel haaner Fordringerne fra Nationalitetens Side som stiller de Tilbageblevne i et misligere Forhold; men jeg er heller ikke aldeles blind for den i Din Skrivelse fremhævede Betragtning, at det dog altid er en Gevinst at have Grændsen udvidet, fordi Fortydskningsprocessen derved bliver udhalet og det er klart endvidere, at de der i Aartier have været vante til denne Striid og for hvem denne Agitation paa en vis Maade er bleven til en Fornødenhed ogsaa ere bedre forberedte til Kampen, thi da den begyndte havde den til s. 657 lige den Fordeel at være udtrykt i Strid om Personer, hvil- ket altid bidrager til at levendegjøre Kampen. Videre ved Leilighed mundlig.

C. E. Frijs.

Regenburgs Privatarkiv. R. A.