Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1867-12-05)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 5. December 1867.

Kjære Vedel! Ved at tage Lovforslaget i Haanden imorges vedrørende Rigsdagsbeslutning om Convention mellem Danmark og Nordamerika om St. Thomas og St. Jan, har der reist sig en Deel Retænkeligheder hos mig ved at forelægge det idag i Statsraadet og dette deels i formel Henseende, fordi det ikke som andre Lovforslag har været behandlet i Ministerconference, og hvorvel der ikke kan tænkes nogen Indvending fra mine Collegaers Side, saa strider det dog imod hvad der maa gjelde som bestemt Regel, at Intet forelægges i Statsraadet som ikke har været Gjenstand for fuldstændig Drøftelse i Ministerconference, hvor det er ønskeligt, at de forskjellige Meninger brydes. Men mine Betænkeligheder ere desuden af en reel Natur, da Bemyndigelsen til Forelæggelsen naturligviis forudsætter en snarlig derefter indtrædende Forelæggelse for Thinget, og der er dog en Mulighed for, at en slig Forelæggelse aldeles ikke vilde finde Sted, naar Befolkningens Votum gik absolut imod, og da var det heller ikke i sin Orden, at jeg havde begjæret Bemyndigelsen til at forelægge Conventionen af Kongen. — De veed, at jeg havde tænkt mig ved at meddele Folkethingets Formand Meddelelse om dette Lovforslags Forelæggelse tillige at gjøre opmærksom paa, at Regjeringen ikke kunde ønske dette behandlet, forinden saavel Efterretningen om det stedfundne Votum som Vedtagelsen i Senatet i Washington var blevet Regjeringen bekjendt; men deels er Lovforslaget, eengang overgivet i Formandens Haand, ude af Regjeringens Raadighed og denne saaledes ikke istand til at tilbagetage dette, om Ulykken skulde indtræffe, hvilket dog er en Mulighed, deels vil det, som har været min Hovedtanke ved Forelæggelsen saa tidlig som mulig for Rigsdagen, at tilfredsstille dennes berettigede Videbegjærlighed, kun meget ufuldstændig opnaaes, idet en s. 681 Behandling af selve Sagen dog ikke kan indrømmes, for- inden de 2 Forudsætninger, nemlig Votums Afgivelse paa Øerne og Senatets Stadfæstelse i Washington, have fundet Sted. — Det følger af sig selv at Udsættelsen af Forelæggel- sen meget naturlig vil foraarsage en Efterspørgsel fra Rigs- dagens Side i saa Henseende, men dette vil jo ikke være at forebygge. —

Lad mig erfare Deres Mening i dette Spørgsmaal, thi der kunde muligviis være nogle Punkter herved, som kunde oversees af mig.

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.