Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1868-01-10)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Berlin, 10. Januar 1868.

Deres Excellence,

Grev Bismarck har modtaget mig idag, og efterat jeg havde mundtlig fremsat de i Deres Excellences meget ærede Depesche af 17de f. M. Nr. 24 indeholdte Betragtninger, har jeg i den Hensigt nøiagtigere at præcisere de mig foreskrevne Udtalelser, forelæst bemeldte Depesche for Ministerpræsidenten, hvorfor jeg i samme Hensigt tilbød at efterlade en s. 713 Afskrift af dette Actstykke, et Tilbud som Hans Excellence med Tak modtog.

Grev Bismarck forekom mig i det Hele vel stemt. Da jeg under Oplæsningen af Depeschen særlig fremhævede den kongelige Regjerings Ønske, stedse at kunne leve i den bedste Forstaaelse med Preussen, sagde han at dette ogsaa i Sandhed var den preussiske Regjerings Ønske; og da jeg tilføiede at en væsentlig Betingelse herfor var en saaledes forandret Grændse mellem de to Stater, at ikke en Deel af den danske Nationalitet forblev afskaaret fra Moderlandet, gjorde han ligesaalidt herved som overhovedet under min Oplæsning af Depeschen nogen mere bestemt Indvending, eller nogen saadan Indvending som tidligere er fremkommet fra hans Side med Hensyn til samme Punkt. Han kom imidlertid i almindelige Udtryk tilbage paa Kongen af Preussens tidligere store og for Tiden ikkun for en Deel fjernede Mangel paa Tilbøielighed til en Landafstaaelse og de Vanskeligheder de i Nordslesvig tilstedeværende Tydske lagde i Veien for en Ordning af det foreliggende Spørgsmaal, og jeg troede ikke for mit Vedkommende at burde søge at forlænge den iøvrigt temmelig korte Samtale for ikke saaledes fra Ministerens Side at fremkalde Udtalelser som kunde præjudicere Forsøget paa den forestaaende Forhandlings Fremme. — Deres Excellence vil herefter skjønne, at jeg ikke ifølge Grev Bismarcks øieblikkelige og maaskee ikkun tilsyneladende bedre Stemning, nu kan love denne Forhandling et mere fyldestgjørende endeligt Udfald end det hvortil der alt tidligere turde have været Udsigt. —

Ministerpræsidenten sagde mig, at han uden Ophold vilde gjøre Indberetning til Hans Majestæt Kongen af Preussen, og Forhandlingen vilde saaledes ufortøvet kunne blive fortsat.

Quaade.

Modtaget 13. Januar 1868.