Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1868-01-17)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, 17. Januar 1868.

Kjære Quaade! . . . Deres Beretning om Grev Bismarcks Holdning og Modtagelse af Depechen glæder mig, men De veed, at jeg er ikke nogen Sangviniker, og dog har jeg aldeles ikke opgivet Troen paa at den Tid er ikke fjern, hvor de store Magter ville indsee, at for at der igjen kan blive Tale om en europæisk Statssamfundsbygning, maa Erkjendelsen [vaagne?] om at der til Dannelsen af denne behøves saavel smaae som store Stene, og at Smaastaterne endskjøndt de ikke udadtil kunne præstere stor Kraft dog indeholde tidt sikkrere Elementer for Orden og frodig Udvikling, fordi Forholdene ere saa smaae, at der maa gaaes mere menneskelig tilværks og ialfald kan og bør Detaillen i Styrelsen af disse være langt solidere og billigere udført end i de store Stater — saaledes vil man ogsaa, om end ikke jeg oplever det, finde selv i Tyskland, at den Storhed, der vindes ved at undertrykke og pisakke de Smaae tilsidst kommer til at gaae meest ud over En selv, thi man maa selv iklæde sig den Spændetrøie, man anvender imod de Andre.

I dette Øieblik har jeg modtaget Telegram om at Afstemningen paa Øerne er faldet gunstig ud for Afstaaelsen. . . . Nu skal Sagen først i næste Uge for Rigsdagen og jeg haaber ikke, at denne og Senatets Sanction skal lade længe vente paa sig, og at vi saaledes maae kunne bringe denne Sag i Orden i Løbet af Sommeren, hvorved det rimeligviis vil blive muligt i nogle Aar at undgaae en betydeligere Forøgelse af Skatterne, som ellers vilde have været en Nødvendighed, dette anseer jeg forresten ikke for noget absolut Gode, thi naar Fremgangen i Velstand hos et Folk er saa stærk som hos os, da er det ogsaa rimeligt at en Deel afgives til Statsøiemed selv udenfor det absolut Fornødne. — Jeg vilde ønske, at vi vare saa nær ved Maalet ved den slesvigske s. 722 Sag, men desværre ere de Fremskridt som hidindtil ere skete i denne Henseende ikke synlige for det almindelige Øie. — Jeg har meddeelt de forskjellige Hoffer, efterat jeg havde modtaget Deres Underretning om, at Depechen var afleveret, at en Depeche af det omtrentlige Indhold var Dem medgivet, men dette kun til Efterretning, idet jeg paa nærværende Stadium ikke har fundet særlig Anledning til at rekommandere bemeldte Sag til fremmed Varetægt. —

46

C. E. Frijs.