Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1868-01-24)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Berlin, 24. Januar 1868.

Idet jeg bemærker, at jeg siden det i min allerærbødigste Indberetning af 16de d. M. Nr. 3 omhandlede Møde ikke har havt nogen officiel Sammenkomst med den preussiske Commissair i Garantieforhandlingen, tillader jeg mig herved at fremsende Afskrift af en Skrivelse, hvorved bemeldte Commissair opfordrer mig til forskjellige Oplysninger, tilligemed Afskrift af det Svar, jeg med Professor Larsens Bistand har givet ham paa denne Opfordring. 1)

Jeg tillader mig derhos at henlede det kongelige Ministeriums Opmærksomhed paa den i Slutningen af førstnævnte Skrivelse indeholdte Opfordring om i næste Møde at forsyne Legationsraad Bucher med en Formulering af den fra dansk Side ønskede Repartering af Pensionsbyrden ifølge Nr. 10 af de preussiske Garantiefordringer. Saavel Professor Larsen som jeg have bestræbt os for og skulle ogsaa fremdeles beflitte os paa at finde en saadan Formulering; men da det er mig særdeles om at gjøre at kunne i denne Henseende nøiagtigen holde mig i Overeensstemmelse med den kongelige Regjerings egen Betragtningsmaade, haaber jeg at kunne vente med at efterkomme denne Legationsraad Buchers Opfordring, indtil jeg muligen kunde erholde en nærmere Veiledning fra det kongelige Ministerium.

Det forstaaer sig af sig selv, at den Formulering, jeg event. s. 726 giver, vil blive aldeles fortrolig og personlig, idet mine Instructioner ingen Bemyndigelse indeholde for mig til formelige og definitive Redactionsforslag.

Quaade.

Modtaget 27. Januar 1868.