Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1868-01-28)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Berlin, 28. Januar 1868.

Jeg har herved den Ære at underrette det kongelige Ministerium om, at jeg igaar har havt et Møde med Legationsraad Bucher i Forhandlingen om Garantierne. Imidlertid s. 728 er der ikke ved denne Leilighed skeet nogen egentlig Fremgang i Forhandlingen, idet Mødet ikkun var foranlediget ved mit Ønske om, forinden der hengik længere Tid, at kunne, for at forhindre mulige Misforstaaelser, nærmere og fuldstændigere præcisere det fra min Side i Mødet den 15de d. M. Fremkomne, navnlig forsaavidt angik de Dele af de preussiske Garantiefordringer, med Hensyn til hvilke de tvende Regjeringers Standpunkter især afvige fra hinanden.

Jeg har saaledes gjort Garantiepunkterne Nr. 5, Nr. 6 a og b, samt Nr. 8 til Gjenstand for en noget udførligere og nøiagtigere Omtale, hvorfor jeg har fremdraget Spørgsmaalet om Haderslev Skole, hvilket jeg havde undladt i det første Møde. Derimod har jeg ikke omtalt den anden i Instructionen Nr. 25 fremhævede Læreanstalt, og hvad Punkterne 6 c, 7, 9, 11 og 12 angaaer, har jeg kun kortelig recapituleret mine tidligere Bemærkninger med Tilføiende, at jeg ansaae Nr. 12 som et Punkt, der ifølge Forholdets Natur maatte forbeholdes en senere Undersøgelse. Angaaende Nr. 10 har jeg sagt, at jeg ønskede at oppebie nærmere Anviisning fra Kjøbenhavn; og Punkterne 1 til 4 har jeg ikke anseet det fornødent at omtale yderligere paa Forhandlingens nuværende Standpunkt.

Legationsraad Bucher indskrænkede sig til at tage mine Udtalelser og Bemærkninger ad acta.

Quaade.

Modtaget 1. Februar 1868.