Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1868-02-10?)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Mandag [10. Februar 1868?].

Kjære Kammerherre.

Tak for Deres Brev og for de Skridt som De har giort hos Thile i Anledning af Delaunays Intercession. Bille Br.

s. 735 har Intet officielt indberettet derom, men i et privat Brev til Grev Frijs meddeelt sin Samtale med Menabria, og med mindre B. B. har misforstaaet en almindelig Yttring af Grev Frijs enten skriftlig eller mundtlig, veed jeg ikke hvad der har givet særlig Anledning til at trænge paa hos den ital. Regering. Officielt er der end ikke nogen alm. Instrux givet ham i den slesvigske Sag, og han holdes end ikke i Kundskab om Forhandlingens alm. Stilling, idet han ikke har faaet det Circul. som meddelte til Petersb., Lond., Paris, Wien og Stockh. confid. at De efter Juleferien gienoptog Forhandlingen. Da vi ikke i sin Tid have sendt Dem dette Circul. 1) vedlægger jeg Afskrift for at De kan see hvorledes vi udtale os om det her omhandlede Punkt. Vind har idag skrevet fra Petersb. at Gortch. havde sagt ham at man med Glæde af Mohrenheims Rapporter seer at vi med stor Omhu holder enhver fra vor Side fremkaldt Intervention borte under de nærværende Omstændigheder.

Vi ere altsaa virkelig ùskyldige i denne fortrædelige Historie, men jeg begriber godt at Bille Br. der naturligvis i Alm. maa ansee det for sin Skyldighed at interessere det ital. Hof for vort Spørgsmaal har omtalt det og uvidende om den øieblikkelige Situation og rimeligvis ikke tillæggende M.s Ord om at han vilde instruere L. derom [videre Betydning], ikke har tilføiet nogen tilstrækkelig Opfordring til i dette Øieblik at være meget forsigtig. Vi skulle imidlertid strax henlede hans Opmærksomhed paa Nødvendigheden af stor Varsomhed for Fremtiden. Hvor stor B.s Irritation end i Øieblikket har været, har det Hele vel dog ikke ret meget at betyde. Del. selv vil vel ved Leilighed til Bism. mitigere sine Yttringer paa en for os gunstigere Maade og naar Thile faaer Leilighed til at berøre Sagen mundtlig for Bism. vil han jo neppe undlade at fremhæve at De strax paa Opfordring herfra har stillet Sagen i dens rette Lys.

s. 736 Jeg synes at det er et af de Tilfælde hvor Skaden ligefrem kan vende sig til en Fordeel idet man seer at Regeringen her oprigtigt handler som den siger.

Da jeg kun har et Par Øieblikke til min Disposition har jeg bedt Gyldencrone fortælle Dem nogle Ord Mohrenh. i Lørdags sagde mig og maaskee staae i Forbindelse med den ital. Episode. Jeg skal dog som curiosum tilføie at han ved samme Leilighed sagde at Heydebr. uforbeholdent siger naar han taler om Forhandl, idet han trækker paa Skuldrene — de part et d’autre on fait semblant de vouloir un accord, mais en réalité aucun des deux gouvernemens ne prend ces négociations au sérieux! — det er trøstende at den pr. Regerings egen Repræsentant udtaler sig saaledes om sin Regerings Hensigter.

P.Vedel.