Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: Christian Frederik Falbe (1868-02-10)

Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Wien, 10. Februar 1868.

Herr Greve,

. . . Jeg venter i Løbet af Dagen at faae Rigskantsleren i Tale, for at gjøre Hans Excellence de mig paalagte Meddelelser med Hensyn til den slesvigske Sags Standpunkt. Jeg havde Leilighed til igaar Aftes i et Selskab, at vexle nogle Ord med Kantsleren, der med synlig Tilfredshed spurgte, om jeg havde seet, at han havde indbefattet hiint Spørgsmaal i den røde Bog 1) med Betoning af, at dette endnu ventede paa en Afgjørelse. . . .

Falbe.

Depeche Nr. 1, modtaget 17. Februar 1868.