Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1868-02-18)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 18. Februar 1868.

Kjære Vedel! Endskjøndt jeg veed at De idag skal til Kronprindsen er jeg dog saa fri at anmode Dem om at ville see ind til mig paa Veien derop, offrende en 10 Minuter til Opholdet hos mig, thi det er mig just under nuværende Forhold da jeg havde een af de ubehageligste Samtaler igaar Eftermiddag mere end nogensinde før om at gjøre ved Forelæggelsen af Lovforslaget om Apanage at tage saavel Hensyn til at Bevillingen ydes som til at der Intet fra Kronens Side kan indvendes imod Maaden hvorpaa dette skeer, thi det er mig efter den ovenberørte Samtale ikke alene klart at man ikke er tilfreds med Nogetsomhelst og vilde see med en vis Glæde om Demissionen blev indgivet, hvortil jeg ikke lader mig bevæge af personlige Ubehagelighedshensyn. —

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.