Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik Falbe FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1868-02-18)

Udenrigsminister Grev Frijs, til Kammerherre Falbe, Gesandt i
Wien
.
Kjøbenhavn, 18. Februar 1868.

Jeg har modtaget D. H.s Indberetninger Nr. 1 og 2 og billiger den Maade paa hvilken De har udtalt Dem til Baron Beust, da denne af egen Drift yttrede Tilbøielighed til at bringe den slesvigske Sag paa Bane i Berlin. Som De med Rette fremhævede og som jeg beder Dem fremdeles bestemt at fastholde, er det paa Forhandlingernes nuværende Stadium s. 743 den kgl. Regerings Overbevisning, at den ikke bør anmode nogen tredie Regering om at indblande sig i Sagens Udvikling, men at den naturligvis paa den anden Side hverken kan eller vil forsøge paa at hindre nogen Regering fra af egen Drift og i europæisk Interesse at bestræbe sig paa passende Maade for at dette Stridsspørgsmaal snarest muligt og paa en virkelig tilfredsstillende Maade kan blive løst. Selvfølgelig kan det kun være den kgl. Reger. behageligt at Baron Beust ikke glemmer Pragerfredens Art. 5 over de mange andre Spørgsmaal som fordre hans Opmærksomhed, og jeg tør efter D. H.s Bemærkninger om Forholdet mellem Berlin og Wien antage at man ikke vil misforstaae Forestillinger kommende fra ham, men jeg tør tillige holde mig overbeviist om at Grev Wimpfen vil vide at undgaae Alt som kunde bringe Grev Bismarck til at troe at vi for Tiden søge at fremkalde noget Tryk fra andre Magter paa det berlinske Cabinets Beslutninger i denne Sag.

Koncept med P. Vedels Haand til Depeche Nr. 3. — Meddelelse om Indholdet af denne Depeche blev s. D. givet Gesandten i Berlin i Depeche Nr. 3.