Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1868-02-21)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Berlin, 21. Februar 1868.

Jeg har herved den Ære at tilstille det kongelige Mini- sterium en Sammenstilling af de Erklæringer, jeg hidtil har havt Leilighed til at afgive over de preussiske Garantiefordringer i Forhandlingen om Nordslesvig. Denne Sammen- stilling er affattet paa Grundlag af en af Legationsraad Bucher foretaget Optegnelse af mine Erklæringer i Forbin- delse med de berigtigende Bemærkninger, hvorfor jeg efter den preussiske Befuldmægtigedes Opfordring har gjort denne hans Optegnelse til Gjenstand.

Det vil bemærkes, at Motiveringen til de forskjellige Er- klæringer ikke, eller ialfald kun kortelig, er optaget i Sam- menstillingen, og jeg maa derhos fremhæve, at da jeg saa lidet som muligt har villet rette Legationsraad Buchers Op- tegnelser, er der nogle af mine Yttringer ved de enkelte Ga- rantiefordringer, som ikke ere gjengivne med fuldstændig Nøiagtighed eller i fuldkommen rigtig Sammenhæng. Herpaa har jeg udtrykkelig gjort Legationsraad Bucher op- mærksom ved at give ham den vedlagte Sammenstilling.

Quaade.

Depeche Nr. XXII, modtaget 23. Februar 1868.