Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1868-02-21)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Berlin, 21. Februar 1868.

Deres Excellence,

Ifølge Legationsraad Buchers ved den her i Afskrift vedlagte Billet fremsatte Forslag har jeg idag havt et Møde med s. 753 ham i Forhandlingen om de preussiske Garantiefordringer. Det vil ikke være muligt for mig allerede idag at indsende en omstændelig Beretning om hvad den preussiske Befuld- mægtigede ved denne Leilighed har udtalt med Hensyn til de af mig i bemeldte Forhandling afgivne Erklæringer. Der- imod paaligger det mig ufortøvet at gjøre Deres Excellence bekjendt med en meget vigtig Meddelelse, som Herr Bucher gjorde mig ved Mødets Slutning.

Han indledede sin Meddelelse med at erindre om den Er- klæring jeg havde afgivet i Mødet den 15de om, at alle mine Udtalelser angaaende Garantiepunkterne vilde være at be- tragte som non avenus, ifald Afstemningsgebetet ikke er- holdt en saadan Udstrækning, at den kongelige Regjerings Formaal derved opnaaedes; og efterat jeg dertil havde be- mærket, som Berigtigelse af hvad Herr Bucher i denne Hen- seende havde optegnet, at den kongelige Regjering foruden Befolkningens Beroligelse ogsaa navnlig havde til Formaal ved det paatænkte Arrangement at opnaae en sikker Borgen for, at Danmark for Fremtiden stedse kunde forblive i god Forstaaelse med Preussen, sagde han, at Grev Bismarck havde paalagt ham med Hensyn til Afstemningsgrændsen at afgive den Erklæring:

at den preussiske Regjering i denne Henseende ikke kunde gaae sydligere end til Gjenner Bugt.

Jeg gjentager her Erklæringen ordret, saaledes som den preussiske Befuldmægtigede har givet mig den i det tydske Sprog:

»Die preussische Regierung würde mit der Abstim- mungsgrenze nicht südlicher gehen können als bis zur Gjenner Bucht.«

Quaade.

Depeche Nr. 9, modtaget 23. Februar 1868. — I den omtalte Billet foreslaar Bucher Quaade et Møde Fredag Kl. 12 for at drøfte Resultatet af Studierne i den danske Lovsamling.

48