Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1868-02-22)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Lørdag, 22. Februar 1868.

Kjære Kammerherre.

Mange Tak for Deres Brev. Som De seer af Ministeriets Skrivelse har vi maattet begynde med Begyndelsen i vort Svar om Art. 17 for at Sagen kan faae en fornuftig Gang. 1) I Forveien havde jeg forberedt Heydebrandt paa vort Svar. s. 758 Men som De veed ere vi her i Udenrigsministeriet slet ikke saa umedgiørlige, men ogsaa ligeoverfor Rigsdagen er det nødvendigt — foruden ligeoverfor Finantsm. og Krigsmin. — at begynde som vi nu har giort det. Skal vor Forhandling med Preussen gaae itu er det ligesaagodt at den giør det paa nærværende Stadium. Det kan være at det endogsaa er godt ikke for Tiden at purre ved dem i Berlin, thi vi styre lige ind i en total Ministercrise ang. Kirkesagen. Landsthinget voterer maaskee ikke Loven — Folkethinget voterer maaskee ikke Penge til Kirkecommissionen — og overvindes begge disse Vanskeligheder, vil Kongen maaskee ikke sanctionere Loven — og i ethvert af disse Tilfælde troer jeg for vist at hele Cabinettet gaaer. Stemningen mellem de forskjellige Factorer i Regeringen lader Adskilligt tilbage at ønske. Det er saa meget mere at beklage som Ingen kan giætte paa de eventuelle Efterfølgere. Men det forekommer mig meget vanskeligt om netop under disse Omstændigheder vor Forhandling med Preussen fik en bestemtere Tour- nure. Dette er imidlertid kun en privat Mening hos mig, som jeg henstiller til Deres Bedømmelse.

Der er foregaaet en Forandring med Heydebr.; han er ikke egentlig ond, men han er susceptibel, mistroisk og uvillig

stemt. . . .

P. Vedel.