Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1868-02-23)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Berlin, 23. Februar 1868.

Efter nøiere Overlæg troer jeg at burde til min allerærbødigste Indberetning af igaar tilføie, at da jeg i Anledning af Erklæringen i Nr. 9 1) yttrede til Bucher, at en Meddelelse af dette Indhold havde hverken han eller Bismarck givet mig Grund til at vente, antydede han, at hiin Erklæring heller ikke svarede til hvad han selv havde tænkt sig om Bismarcks Hensigter, og bemærkede, at Sidstnævntes Stemning for Øieblikket var mindre god. Derpaa sagde han: Er der ikke muligt i den sidste Tid skeet Noget, som kunde fremkalde en Misstemning? Har De maaskee conspireret med vore Fjender? Disse Spørgsmaal, som jeg med fuld Overbeviisning besvarede benægtende, vare fremsatte mere med en spøgende end med en alvorlig Mine. —

Quaade.

Depeche Nr. XXV, tildels i Chiffre. — Modtaget 25. Februar 1868.