Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1868-02-23)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 23. Februar 1868.

Kjære Vedel! Indesluttet sender jeg Dem Quaades private Brev 1) som ikke er meget opmuntrende, dog havde vi vel heller ikke ventet stor Opmuntring fra den Side; som De vil see deels af dette Brev deels af de medfølgende officielle Skrivelser er Bemærkningerne om Garantipunkter ikke medfulgte men det sees at ogsaa her frembyde sig store Vanskeligheder, og da der med Hensyn til Territoriet bemærkes, at Syden for Gjenner Bugt vil der ikke kunne afstemmes, er det jo i høieste Grad fornødent at fremhæve fremfor Alting i vort kommende Svar at vi med Hensyn til Garantier ere gaaede til den yderste Grændse og at vi have tilbudt saa Meget i Haab om derved at opnaae en Grændse som kunde fyldestgjøre de Forudsætninger hvorpaa den hele Forhandling beroer. Jeg beder Dem om at sende mig Quaades private Brev tilbage med Kjætting; da jeg formoder efter Deres Yttringer igaar at det ikke er Feriedag imorgen i Ministeriet beder jeg Dem tage mig med paa Veien imorgen, naar De begiver Dem derop Klokken henved 1. — Jeg vilde ansee det for meget ønskeligt om Buchers Yttring vedrørende Territoriet kunde forblive imellem os 2 en Hemmelighed. — Protokollen 2) har jeg ikke faaet Leilighed til med Nøiagtighed at gjennemlæse, men der ere enkelte Ting som ikke tiltale mig. En af Dagene, senest Torsdag, inden hvilken Tid vi vel maae have Oplysningen vedrørende Garantier, maa jeg svare Quaade som føler sig mere end ubehagelig i Anledning af Pensionsspørgsmaalet. — De almindelige Betragtninger, fremsatte af Quaade, i Anledning af Forholdet saavel til Frankrige som til Østerrig, forekomme mig ikke at have stor Gyldighed, thi det hvorpaa det væsentligst kommer an, s. 766 er at bedømme, hvorvidt Preussen, saavel paa Grund af de indre Vanskeligheder som fordi Frankrige er bleven mere beredt til Kamp og Østrig har faaet Leilighed til at trække Luft efter sit store Nederlag, ikke længere staaer med den overveiende og mægtige Indflydelse i 1868 som i 1866; — dens Indrømmelser ligeoverfor os ville efter det Indtryk jeg har modtaget af Quaades Brev om Fordringerne med Hen- syn til Garantier ikke kunne lade nogen Tvivl tilbage om at den skulde være tilbøielig til godvillig at bortgive Noget af det erobrede Gods. —

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.