Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1868-02-29)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Berlin, 29. Februar 1868.

Deres Excellence,

Skjøndt der maaskee næppe tilkommer de i min allerærbødigste Indberetning Nr. XXV af 23de d. M. 1) anførte Yttringer af Legationsraad Bucher nogen videre Betydning, har jeg dog saameget mindre villet undlade at bringe dem til Deres Excellences Kundskab, som de indeholde en udtrykkelig Bekræftelse paa hvad der hidtil har maattet antages ikke alene ifølge Grev Bismarcks og Legationsraad Buchers Udtalelser til mig, men ogsaa ifølge selve Garantieforhandlingens Indhold, nemlig at den preussiske Regjering indtil den sidste Tid har havt til Hensigt at drage Afstemningsgrændsen Syd for Aabenraa. Ligesom det vil erindres af mine Indberetninger, at Grev Bismarck aldrig til mig har undtaget andre nordlige Districter end Als og Sundeved s. 783 fra den eventuelle Afstaaelse, samt at saavel han som Legationsraad Bucher udtrykkelig have nævnt Aabenraa blandt de Stæder om hvis Tilbagegivelse der var Spørgsmaal, saaledes fremgaaer det ogsaa af den Garantiefordring, den preussiske Regjering oprindelig havde opstillet under Nr. 6.a om Menighedernes Valgret, at det tidligere har været Meningen at Afstemningsgrændsen skulde indbefatte sydligere Districter end Haderslev Amt.

Iøvrigt troer jeg ogsaa at burde henlede Deres Excellences Opmærksomhed paa Muligheden af, at den angaaende Afstemningsgrændsen givne Erklæring ikke er at betragte som den preussiske Regjerings sidste Ord, men at den for Tiden ikkun er et Forhandlingsmiddel, hvorved Hensigten er paa den ene Side at nedstemme den danske Regjerings Fordringer med Hensyn til Territoriet, og paa den anden Side, i Tilfælde af at Forhandlingen fortsættes, at formindske Modstanden mod Garantiefordringerne. Men ved samme Leilighed maa jeg ogsaa tillade mig at erindre Deres Excellence om, at naar jeg for mit Vedkommende hidtil ikke har anseet det rigtigt at afbryde Forhandlingen om Nordslesvig paa Territorialspørgsmaalet, saa er Grunden dertil den, at jeg frygtede for at det øvrige Europa ikke skulde fatte, at den danske Regjering gjorde Tilbagegivelsen af Als og Sundeved til Betingelse for enhver Overeenskomst med Preussen; og saaledes stiller Sagen sig ikke for Øieblikket, da endog den aldeles overveiende danske By Aabenraa er udelukket fra Afstemningen.

Med Hensyn til hvorledes jeg paa Sagens nærværende Standpunkt maatte have at forholde mig ligeoverfor mine herværende Colleger, navnlig den franske Ambassadeur og den østerrigske Gesandt, vilde det være af særdeles Interesse for mig at erfare, om og da hvilket Forhold de kongelige Gesandter i Paris og Wien ville have at iagttage ligeoverfor de derværende Regjeringer. Hidtil ere den kongelige Legationssecretair og Professor Larsen, der imorgen tidlig afreiser s. 784 til Kjøbenhavn, de eneste der med mig have erholdt Kundskab om den af Legationsraad Bucher afgivne Erklæ- ring.

Sluttelig tillader jeg mig her at vedlægge en Circulairnote af 26de d. M., hvorved den Grev Bismarck allerede for flere Uger siden forundte congé bringes til min Kundskab, og hvoraf Deres Excellence vil see, at Bestyrelsen af Udenrigs- ministeriet provisorisk og uden Tidsbestemmelse er over- draget Herr von Thile. Grev Bismarck forbliver her i Byen for som Præsident i Toldforbundsraadet at lede denne Forsamlings Forhandlinger. —

Quaade.

Modtaget 2. Marts 1868.