Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1868-03-09)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
9. Marts [1868].

Kjære Kammerherre.

Grev Frijs var meget glad ved at De har indviet Benedetti i Situationen. Imorgen sende vi til Gesandtskaberne Afskrift af den fr. Depeche som De idag modtager tilligemed et kort Circulaire, Alt til confidentiel Meddelelse: Hovedpointet er 1) at vi ikke bryde 2) at vi ikke faae Udseende af at ville det Umulige for Tiden, o: at vi fordre Alt eller Intet. I Depechen 3die Alinea seer De hvorlangt vi ere gaaede. Vi sige: vi kunne give Garantier (ɔ: de af Dem foreslaaede) naar vi faae den nationale Grændse, — faae vi ikke den, kunne vi ingen Garantier give; men heri ligger ganske vist indirecte at vi ikke ere uvillige til at tage en nordligere Grændse end Flensborglinien, uden Garantier. Men skulde man tage os paa Ordet — jeg frygter desto værre ikke denne Mulighed — saa kunne vi endnu kjøbslaae om hvor den nordligere Grændse er som vi paa det Vilkaar kunne modtage, vi kunde sige om Gjennerbugten og selv om Aabenraalinien, at den ville vi dog afslaae som for nordlig, kun m. H. t. Baulinien ville vi være bundne, forsaavidt der skal være Mening i hvad vi sige, og forsaavidt som den Linie vi kunne modtage uden s. 794 Garantier logiskt maa være nordligere end Flensborgerlinien for hvilken vi ville give Garantier. De forstaaer mig jo vel, jeg mener ikke at vi skulle sige nu eller senere at vi ikke vilde tage selv Aabenraalinien hvis vi kunde faae den uden Garantier — personlig vilde jeg ønske at vi tog den med de af os foreslaaede Garantier — men vi holde det for Tiden aabent. Preussen byder nu Gjenner + større Garantier. Vort gamle Bud er Flensborgerlinien mod vore Garantier. Nu tilføie vi: en nordligere Linie uden Garantier, men hvilken nordligere Linie er ikke sagt af os, derom vente vi eventuelt Bud. — Skulde et saadant komme eller tager Preussen Aabenraalinien med de gamle Garantier (maaskee lidt modificerede) vilde jeg endda mene at Forslaget var værdt at tage i Betragtning, dog at man reserverer sig det Fornødne m. H. t. en eventuel Fremtid og det anseer jeg ikke for at være saa særdeles vanskeligt.

P. Vedel

Læg endelig nøie Mærke til om dette Brev har været aabnet. —

• • •