Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1868-03-14)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, 14. Marts 1868.

Kjære Quaade! Da Mohrenheim reiser idag kan jeg ikke undlade at bede ham tage et Par Linier med til Dem; jeg s. 804 modtager i dette Øieblik Deres Brev af 12te og hvoraf jeg seér at De idag rimeligviis har Deres første entrevue med Bucher; Preusseren kan nu naturligviis vælge forskjellige Veie enten bryde hvilket jeg ikke troer og da henvende sig til Østrig med den Bemærkning at vi ere intraitable, eller gjøre endnu et Forsøg for at faae det givet Udseende af at vi ere de som bryde og vi komme da til at gjøre vore bedste Anstrængelser for uden at tabe af vor Værdighed at sige non possumus paa en blid og høflig Maade, thi vedbliver den nuværende Fredsluft at gjøre sig gjeldende var der dog Mulighed for at det slesvigske engang kunde blive et europæisk Spørgsmaal. — Det Bedste vilde naturligviis have været om vi kunde været komne tilrette med Preussen, det hele Arrangement vilde saa ligeoverfor Tydskland have faaet det bedste Grundlag, men det Andet er det næstbedste, og det er ikke umuligt at vi kunne staae dette nærmere end Nogen troer; Hovedfaren for Øieblikket er naturligviis, under Forudsætning af at Preussen ikke paa egen Haand og aldeles frivillig vil gaae paa Accord med os, at den der har en legal Ret skulde kunne lade sig denne afkjøbe, men jeg troer at Faren her ikke er stor, thi deels vil man Intet byde til Vederlag for Opgivelsen af den ved Pragerfredens V Østrig indrømmede Ret, deels vil man paa den anden Side ikke længere troe paa gode Ord eller Løfter, men have Noget paa Haanden, og det forekommer mig at Gasteinerconventionen, at lade sig slig Ret afkjøbe med Penge ikke nok engang kan gjentages. Jeg haaber at Mohrenheim maa benytte sin Indflydelse og Personkundskab i Berlin ogsaa noget i vor faveur, da han nu levende i 4 Uger som Privatmand i Berlin o: uden officiel Mission muligviis kan gavne os endeel og jeg har al Grund til at troe, at han er os meget velvillig stemt; jeg forstaaer selvfølgeligt ikke derved nogen enthousiastisk Begeistring, men det kunde muligviis hæve hans Stilling og befordre hans avancement om han viste sig istand paa den lille Plads at fremkalde en for det almindelige s. 805 europæiske Vel gunstig Forandring, og jeg bilder mig ind at han har megen ambition. Jeg har sat ham meget omhyggelig ind i vor hele Situation og ligesom jeg ogsaa bestræbte mig for at eftervise at vor demokratiske Udvikling, som af Fremmede saa tidt dateres fra 1848, er af et langt ældre Datum nemlig fra 1660, og at den har faaet en saadan historisk Basis, at den er bleven Led og Deel af Folkeeiendommeligheden, og at det var denne Forskjel i historisk Udvikling imellem Kongeriget Danmark og Holsteen, der gjorde Forbindelsen under frie constitutioneile Former næsten til Umulighed, fordi de ledende Mænd fra begge Sider ikke kunde forstaae, og at dette langt mere end Sprogforskjellen har bidraget til at løsne og tilsidst at sønderrive Baandet. Uden den levende Erkjendelse af denne historiske Sandhed bliver den hele Udviklingsgang siden 1830 uforstaaelig; hvor Mange have selv hos os ikke havt Øiet aabent herfor. —

51*

Jeg har igaar 1) ladet de forskjellige danske Ministre i Udlandet underrette om vor Depeche til Dem af 9de, samt opfordret dem til confidentielt at meddele Sligt til Stedets Udenrigsminister, ligesom jeg ogsaa her har underrettet saavel Engelskmand og Franskmand som Østrig og Rusland derom; Svenskeren har jeg ikke fundet Leilighed til at tale med, men saasnart jeg seer ham vil Stillingen ligeoverfor det slesvigske Spørgsmaal blive denne tydeliggjort. —

Jeg skulde nu over til Hans Majestæt for at proponere ham en ny Kirkeminister, men der er ikke stor Sandsynlighed for at Manden vil tiltale, dog kan jeg ikke foreslaae Andre og da denne Sag for mig saaledes som jeg bedømmer Landets indre Udvikling er den allervigtigste og af størst Betydning for en rolig reformatorisk Udvikling, vil meget let en Ministerforandring — eller Vexel kunne lade sig iværksætte paa dette Spørgsmaal; hvis jeg skulde faae endelig s. 806 Besked endnu inden Posten gaaer, skal jeg meddele Dem denne, thi jeg kan vide at det ogsaa personlig maa interessere Dem, om en saadan Vexeling maatte forestaae. Den der ligger nærmest for efter Sagens parlementariske Stilling til at danne et nyt Cabinet er Krieger, og jeg kan egentlig ikke ansee Andet end det nuværende Fredsmoment for den bedst skikkede. Det slesvigske Spørgsmaal har vistnok gjennemløbet sin første Phase uden at vi have lidt for meget og vi komme da vel til en phase austro-française og derefter vistnok meget let européenne og der kan vel Forhandlingen og Evnen til i rette Tid at holde igjen og at give Kjøb faae en stor Betydning men jeg er dog overbeviist om, at Stillingen i det Hele taget vil blive klarere; vor amerikanske Sag gaaer nok i Orden af sig selv, naar man blot vil give lidt Tid og ikke forhaste sig af overdreven Ængstelse.

Da jeg dog ikke tør vente indtil det sidste Øieblik med Afsendelsen af dette Brev til Mohrenheim maa jeg til en anden Dag opsætte min Meddelelse om Kirkeminister etc. —

C. E. Frijs.