Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1868-03-15)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Berlin, 15. Marts 1868.

Deres Excellence,

I Overeensstemmelse med det mig ved Deres Excellences meget ærede Instructionsskrivelse Nr. 4 af 9de d. M. givne Paalæg, har jeg i et Møde som fandt Sted idag, for den preussiske Befuldmægtigede i Forhandlingen om Nordslesvig fremsat og nærmere udviklet de i fornævnte Skrivelse indeholdte ved de seneste preussiske Forslag fremkaldte Betragtninger, hvorfor jeg, efterat have oplæst dette Aktstykke for Legationsraad Bucher, har meddeelt ham en Afskrift deraf. —

Det turde vistnok være overflødigt for mig, at gjentage de s. 807 Bemærkninger, hvormed jeg under og efter Oplæsningen af Instructionen har ledsaget denne vigtige Meddelelse, og jeg skal derfor i denne Henseende indskrænke mig til her at anføre, at mine Bemærkninger væsentlig gik ud paa klart at paavise, i hvilken Grad det var den kongelige Regjering umuligt, deels isærdeleshed at antage de fra preussisk Side fremkomne Forslag, og deels overhovedet at forlade det Standpunkt, hvorpaa den stedse har stillet sig under nærværende Forhandling, nemlig det som saa at sige er den paatvunget ikke alene ved Nationalitetsprincipet, men ogsaa ved dens Ønske at kunne i Fremtiden leve i god Forstaaelse med Preussen. Denne sidste Deel af mine Yttringer var fornemmelig rettet paa indirecte at forebygge, at der fra preussisk Side tillagdes den af mig gjorte Meddelelse Charakteren af et Brud.

Legationsraad Bucher vilde allerede idag foredrage det i Mødet Passerede saavel for Grev Bismarck som for den fungerende Udenrigsminister, og vor Aftale var at jeg skulde imorgen søge en Samtale med Sidstnævnte.

Quaade.

Depeche Nr. 13, modtaget 17. Marts 1868.