Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1868-03-17)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Berlin, 17. Marts 1868.

Deres Excellence,

Paa Grund af et Ildebefindende, der forhindrede mig fra at gaae ud igaar, har jeg først idag kunnet træffe Herr von Thile. Imidlertid seer jeg mig dog ikke endnu istand til at meddele noget Særdeles til Bedømmelse af hvilken Vending det nordslesvigske Anliggende vil tage i Anledning af den Meddelelse jeg iforgaars gjorde den preussiske Befuldmægtigede. Denne havde foredraget Sagen for den fungerende Udenrigsminister, men Sidstnævnte havde hidtil ikke kunnet s. 808 erfare Grev Bismarcks Mening derom i dens nuværende Stilling.

Herr von Thile sagde mig, at han med megen Bekymring havde gjort sig bekjendt med Depeschen af 9de d. M., og spurgte mig om dette Actstykke skulde betragtes som en Vægring ved at fortsætte Forhandlingen, hvortil jeg svarede, at det vel var en Vægring ved at antage de fra preussisk Side fremkomne Forslag, men at det iøvrigt ikkun gik ud paa at fremhæve det Standpunkt, den kongelige Regjering stedse havde indtaget under Forhandlingen, og at det saaledes ikke havde været Meningen, at det skulde kunne ansees som et Brud.

Herr von Thile omtalte derpaa Garantiefordringerne, og da jeg paa hans Spørgsmaal derom, foruden den Garantie som angaaer Communalforfatningerne, og hvorom Forhandlingen endnu kan ansees svævende, som de især uantagelige, betegnede Fordringerne paa tydsk Kirke- og Skolesprog i Stæderne, og som Grund herfor anførte, at Befolkningen i Stæderne var overveiende dansk og at navnlig den Befolkning, som den tvungne Skolegang nærmest vedkom, var udelukkende dansk, yttrede han, at dette ikke havde været Tilfældet i det som Normalaar valgte Aar 1846, men ikkun var en Følge af den siden 1850 indtraadte Danisering. Dette modsagde jeg selvfølgelig; men da jeg ikke tør vente, at der vil blive tillagt denne min Modsigelse særdeles Vægt, tillader jeg mig at henstille, om der ikke, for det Tilfælde at Forhandlingen skulde fortsættes, maatte kunne fra Aarene før 1848 tilveiebringes saadanne statistiske Data om Nationalitetsforholdene i de nordslesvigske Kjøbstæder, at det blev muligt med Tal at modbevise Forestillingen om hiin saakaldte Daniserings formeentlige Virkning.

Herr von Thile vil atter modtage mig om nogle Dage, efterat have talt om Sagen med Ministerpræsidenten.

Quaade.

Depeche Nr. 14, modtaget 19. Marts 1868.