Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1868-03-26)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Torsdag [26. Marts 1868].

Kjære Kammerherre.

Mange Tak for Deres Brev. Jeg kan forresten ikke troe at Preussen skulde ville bryde, hvorfor skulde det ikke vedblive at holde Spørgsmaalet aabent og efter Omstændighederne enten lade det efterhaanden døe hen ved en langtrukken Forhandling, som trætter Cabinetterne, eller hvis s. 816 der kom en Crise i Europa enten bruge det til at give efter paa, mod andre Fordele, eller slaae det definitivt ihjel med de Andres Samtykke? Imidlertid huserer Pr. jo som det vil i Slesvig, og derimod vilde et Brud nu ikke optages vel i Europa. Vi have Efterretninger fra London, Petersb. og Paris, hvor Alle give os fuldstændigt Ret, Moustier siger at han ikke opgiver Haabet om Als og Dybbøl og Gortchakow taler om Pr. s »onde Villie«. —

De kan idag selv læse Instruxen til Falbe, der naturligvis ikke indeholder et Ord af hvad Hamb. Nachr. fortalte. Som De saae, benyttede vi Leiligheden til at vælte en event. Afbrydelse over paa Preussen.

Forresten erfarer jeg, at Heydebr. i disse Dage har sagt til sine Colleger paa en saadan Maade at det synes at det var hans Hensigt at det skulde gientages til os, at hans Regering var meget misfornøiet med den danske Regering, og at han derfor havde faaet Ordre til at være meget stiv mod os og ikke indlade sig paa Nogetsomhelst.

Mohrenheim lader til at være flink og De vil faae god Leilighed haaber jeg til at virke paa ham. Det vil være godt, thi Freytag — den Correspondence til le Nord, som han før drev herfra i Forbindelse med Koskull, er nu, efter hvad jeg hører, overtaget af ham alene — giør hvad han kan for at disponere ham imod os. . . .

P. Vedel.