Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1868-03-27)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Berlin, 27. Marts 1868.

Deres Excellence,

Under den Samtale jeg idag havde med Herr v. Thile, berørte denne ogsaa den af de offentlige Blade bragte Efterretning om, at den kongelige Gesandt i Wien havde andraget paa den østerrigske Regjerings Intercession i det slesvigske Anliggende; men paa Grund af den officieuse Berigtigelse denne Efterretning havde mødt hos den danske Regjering, bemærkede Understatssecretairen tillige, at dette Incidentspunkt nu ikke kunde have videre Følger. Jeg anførte ogsaa, at det af de hos mig beroende Acter fremgik, at den kongelige Regjering ikke havde forlangt nogensomhelst tredie Regjerings Mellemkomst.

Men nogle Timer efter modtog jeg fra Herr v. Thile den s. 824 vedlagte Billet 1) , hvorefter Baron Werther har indberettet, at den kongelige Gesandt i Wien har anmodet Baron Beust om at tale vor Sag i Berlin.

Jeg formoder, at denne Begjæring, hvis den virkelig kan opfattes som et Andragende om Understøttelse, ikke har havt nogen egentlig diplomatisk Intercession, men kun en fortrolig og venskabelig Henvendelse til Gjenstand. Imidlertid veed jeg, ifølge mit Kjendskab til det herværende Terrain, at endog en saadan Henvendelse, selv i den mildeste Form, vilde for den paagjældende Sags Fremme, og i denne Sags nuværende Stilling, virke i høieste Grad skadeligt; og jeg har derfor anseet det for min Pligt uden Ophold at søge muligen at forebygge en saadan skadelig Virkning.

I dette Øiemed begav jeg mig strax efter Modtagelsen af ovennævnte Billet til Udenrigsministeriet for der at træffe Herr v. Thile; men han var gaaet til Foredrag hos Kongen, og jeg har saaledes for idag maattet indskrænke mig til at anmode Grev Wimpffen om, for det Tilfælde at han fra Wien skulde modtage et eller andet Paalæg i det slesvigske Anliggende, da ikke at handle derefter, forinden jeg havde havt Leilighed til at tale med ham derom. Dette lovede Grev Wimpffen; og skriver han idag i Fortrolighed til Baron Beust forat gjøre ham bekjendt med min Mening om, at en Intercession fra hvilkensomhelst Magts Side og i nærværende Øieblik, ikke vilde kunne virke til den slesvigske Underhandlings Fremme. Grev Wimpffen antog iøvrigt, at hans Begjering, ifølge det Standpunkt den hidtil har indtaget i den omhandlede Sag, ikke for Tiden vilde give ham noget Paalæg angaaende samme.

Jeg vilde være Deres Excellence meget erkjendtlig for en Meddelelse, maaskee ved Telegraphen, om hvorvidt jeg har handlet rigtigt ved min Anmodning til Grev Wimpffen, da jeg i saa Fald vil eventl. kunne give denne Anmodning mere s. 825 Eftertryk, dersom et Paalæg om Intercession skulde krydse den Skrivelse Grev Wimpffen idag afsender.

Ifølge Aftale med Sidstnævnte omtaler, idetmindste fore- løbigt, hverken han eller jeg for Herr v. Thile hvad der er forefaldet imellem os.

Quaade.

Depeche Nr. 18, modtaget 29. Marts 1868.