Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1868-03-29)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Berlin, 29. Marts 1868.

Deres Excellence,

Herr von Thile har igaar i Fortrolighed viist mig Baron Werthers Indberetning om det Skridt den kongelige Gesandt i Wien skulde have foretaget hos Baron Beust i det nordslesvigske Anliggende. Der siges i Beretningen, at Kammerherre Falbe har meddeelt Baron Beust Afskrift af Depeschen af 9de d. M., samt at det synes /: es scheint :/, at han har andraget paa Østerrigs Understøttelse. Fremdéles hedder det, at Rigskantsleren vilde skrive om Sagen til Grev Wimpffen.

s. 826 Herr von Thile bemærkede imidlertid, at da Grev Bismarck havde gjort sig bekjendt med Beretningen, havde han ikke tillagt dens Indhold nogen videre Betydning.

Jeg gjorde opmærksom paa, at den kongelige Gesandt i Wien maatte være berettiget til at gjøre den Begjering, hos hvilken han er accrediteret, en fortrolig Meddelelse, og fremhævede derhos, at Baron Werther ikke ligefrem udtalte, at Kammerherre Falbe havde andraget paa Understøttelse; hvorefter jeg tilføiede, at Understøttelse og Understøttelse vare to forskjellige Ting, og at der formeentlig ikke kunde erindres Noget imod, at den ene af tvende Begjeringer, som ere i Forhandling med hinanden, anholder om en tredie venskabelig Begjerings gode Bistand hos den anden af de forhandlende Begjeringer, saaat selv om Samtalen mellem Kammerherre Falbe og Bigskantsleren havde udviklet sig i en saadan Betning, at Følgen deraf blev en venskabelig Henvendelse til det preussiske Cabinet fra Østerrigs Side, kunde dette dog ikke give bemeldte Cabinet grundet Anledning til Besværing.

Dette indrømmede Herr von Thile, idet han dog tilføiede, at under nærværende Forhold kunde selv en saadan Henvendelse ikke være ønskelig for Underhandlingens Fremme.

Quaade.

Depeche Nr. 19, modtaget 31. Marts 1868.