Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1868-03-30)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, 30. Marts 1868.

Idet jeg fuldst. billiger hvad D. H. i Deres Rapport Nr. 18 1) meddeler mig at De har aftalt med Grev Wimpfen, har jeg intet Videre at tilføie angaaende den beklagelige Misforstaaelse af den kgl. Gesandts Optræden i Wien, som har fremkaldt det ovennævnte Skridt fra Deres Side. De har modtaget Afskrift af min Instruction Nr. 5 2) til Kmh. Falbe ligesom De ogsaa i min Depesche Nr. 3 3) ) har erfaret hvorledes Gesandten i Wien i Alm. er instrueret til at optræde ligeoverfor det øst. Cabinet, og De vil af disse 2 Aktstykker see at det er umuligt at Baron Beust har kunnet opfatte den confid. Efterretning, som der er ham givet om Forhandlingernes Gang, som en Opfordring fra den kgl. Regering til for Tiden at optræde. For imidl. at fjerne enhver Tvivl desangaaende har jeg paalagt Kmh. Falbe at forsikkre sig hos Baron Beust om at vor Holdning rigtigt opfattes af det østerr. Cabinet hvorved dette ogsaa lettere vil kunne forstaae hvad Grev Wimpfen har havt Leilighed til at skrive hjem om sin Samtale med Dem.

Koncept med P. Vedels Haand til Depeche Nr. 8.