Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik Falbe FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1868-03-30)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Falbe, Gesandt i
Wien
.
Kjøbenhavn, 30. Marts 1868.

Som D. H. alt vil have seet af Aviserne og som det yderligere fremgaaer af Kmh. Quaades vedlagte Rapport Nr. 18 1) med Bilag, har Rygtet om at den kgl. Regering giennem Dem har begjært det østerr. Hofs Intervention i Berlin tildraget sig en for os meget ugunstig Opmærksomhed ved det preuss. Cabinet.

Uagtet jeg tør holde mig overbevist om at De ikke har fra s. 836 veget min bestemte Instruction m. H. t. den Holdning, som De har at iagttage paa Sagens nuværende Stadium, og som jeg med megen Bestemthed har defineret i min Instr. Nr. 3 1) og den senere Nr. 5 2) , saavidt at De direkte har opfordret Baron Beust til at tale vor Sag i Berlin, beklager jeg dog af Deres Indberetning Nr. 7 3) ) at see at det ikke er uden Deres Skyld at denne Misforstaaelse er opstaaet.

53*

Min Instruction Nr. 5 gaaer ud paa at De confident, meddeler Rigskantsleren min Depesche til Kmh. Quaade af 9. d. M. og giør ham bekjendt med Sagens Stilling i Aim. men dertil indskrænker jeg mig, uden i nogen Maade at opfordre til for Tiden at giøre Skridt i Berlin. Efter denne Instr. cfr. min Instrux Nr. 3 vilde D. H. altsaa have giort vel i i alt Fald da Baron Beust talte til Dem om at han vilde skrive til Grev Wimpfen, at giøre opmærksom paa at dette Skridt ikke var fremkaldt ved nogen Opfordring fra Dem men alene udgaaet fra den øst. Regerings eget Initiativ og egen Vurdering af Hensigtsmæssigheden hvorom De ikke turde have nogen Mening. Endnu mindre kan jeg billige at De har troet Dem bemyndiget til at indlade Dem med Baron Werther, meddele ham Anledningen til at De søgte Baron Beust, giøre ham bekjendt med min Depesche til Kmh. Quaade, og senere sige ham at Baron Beust agtede at underholde ham om denne Sag. Jeg maa erkjende, at efter hele denne Række af Omstændigheder, efter disse Confidencer fra Deres Side til Baron Werther og naar Beust umidd. efter at De har forladt ham, siger den preuss. Gesandt at han vil skrive til Grev Wimpfen om Sagen, har man i Berlin været fuldk. berettiget til at opfatte vor Meddelelse i Wien ikke blot som en confidentiel Efterretning om Forhandlingens Gang men som en Opfordring til nu at blande sig i den.

Jeg maa derfor anmode D. H. om confident, at forsikkre s. 837 Dem om at Baron Beust har opfattet Deres Meddelelse paa rigtig Maade og tillige i Alm. at udvikle ham den Holdning som jeg udførligt i min Instr. Nr. 3 har angivet som den vi følge paa Sagens nuværende Standpunkt og som vi alene kunne ansee for tilraadelig. Det Skridt som Kmh. Quaade har gjort hos Grev Wimpfen har jeg fuldstændig billiget og dette i Forbindelse med at Kmh. Q. kjender mine Instructioner til Dem Nr. 3 og Nr. 5 vil, som jeg tør haabe, afværge alle videre Følger af den ved hiin urigtige Efterretning fremkaldte Misstemning i Berlin.

Det er mig iøvrigt m. H. t. Deres Depesche Nr. 7 behageligt at kunne udtale min Tilfredsstillelse over den Maade, paa hvilken Baron Beust opfatter Preussens Optræden i disse Forhandlinger, uden at jeg dog egentlig kan antage at den øst. Rigskantsler har meent noget Alvorligt med den eiendommelige Tanke at Dmk. og Preussen skulde med hinanden undertegne en hemmelig Artikel af det nævnte Indhold. Forsaavidt D. H. sluttelig udtaler at De for det Tilfælde at den kgl. Regering vilde see sig nødt til at udføre den Tanke som er berørt i min Instrux Nr. 5 næstsidste Alinea 1) , maatte ansee det for heldigt om den kgl. Regering rettede en saadan Opfordring ogsaa til andre Magter end Øst., glæder det mig ganske at kunne samstemme i denne Opfatning, hvad De allerede vil have seet af ovennævnte Instr.

Koncept med P. Vedels Haand til Depeche Nr. 7.