Danmarks Breve

Det nordslesvigske Spørgsmaal, 1864-1879 - aktstykker og breve til belysning af den danske regerings politik (2. bind)

Brevudgiver:
Aage Friis, 1870-1949
Udgivelsessted:
København

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-04-01)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 1. April 1868 . Kjære Vedel! Af Frygt for at glemme et Spørgsmaal, som jeg har villet gjøre Dem, tilskriver jeg Dem disse Linier. Lehmann kom nemlig forleden Dag og spurgte mig, om der vilde være

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-04-01)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 1. April 1868 . Kjære Quaade! Da Frøken Bjelke reiser imorgen over Berlin vil jeg dog ikke undlade at benytte denne Leilighed for at sende Dem et Par Ord, da jeg just har en

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-04-02)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 2. April 1868 . Kjære Vedel! Da jeg endelig maa tale med Dem idag forinden Ministrenes Komme beder jeg Dem om at ville tage mig med paa Veien og venter Dem derfor lidt efter 12 hos mig. — Vor Ven

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-04-03)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin , til Udenrigsminister Grev Frijs . Fortrolig. [ Berlin , 3. April 1868 ]. Kjære Greve, Som meddeelt igaar, Denne Meddelelse, antagelig i Privatbrev til Grev Frijs, findes ikke. ) har jeg strax sat mig i Forbindelse med Mohrenhei

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-04-03)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin , til Direktør P. Vedel . Berlin , 3. April 1868 . Kjære Vedel, Jeg troer nu at kunne betragte det Vienske Tilfælde som endt. Wimpffen havde lovet mig, dersom han skulde erholde Paalæg om at foretage Noget her, da at underrette m

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1868-04-03)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien , til Udenrigsminister Grev Frijs . Fortrolig. Wien , 3. April 1868 . Herr Greve, Jeg har igaar havt den Ære at modtage Deres Excellences Depeche Nr. 7 af 30te f. M. Trykt som Nr. 441. ) Jeg fortrøster mig til, at

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1868-04-03)
Bilag til Kammerherre Falbes Depeche 3. April 1868 . Projet de rapport à S. E. le comte de Frijs, en date du 3 avril 1868. Monsieur le Comte, J’ai eu l’honneur de recevoir hier la dépêche de V. E. du 30 mars. Les observations qu’elle contient

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1868-04-04)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Lørdag, 4. April 1868 . Kjære Kammerherre. Da jeg idag erfarer at Krigsministeren W. R. Raasløff. ) der er meget anstrængt af Rigsdagsforhandlingerne vil tilbringe Paaskeferien i Paris for

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-04-05)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . 5 avril 1868 . J’approuve complètement et dans tous les détails ce que vous m’avez expliqué dans votre lettre d’avanthier. Je n’ai écrit que deux fois. C. E. Frijs.

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-04-06)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 6. April 1868 . Jeg telegrapherede igaar til Quaade, »j’approuve complètement et dans tous les détails ce que vous m’avez expliqué dans votre lettre d’avanthier. Je n’ai écrit que deux fois.«

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-04-06)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin , til Udenrigsminister Grev Frijs . Fortrolig. Berlin , 6. April 1868 . Kjære Greve, — Mohrenheim skriver til Petersborg med første Coureer. Thile kjender og viste sig meget tilfreds med vor Tanke, at gaae til Rusland. Forat være

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-04-06)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 6. April 1868 . Kjære Vedel, Jeg har strax talt med Thile om Krigsministerens Reise. Han personlig troer paa den rette Sammenhæng og haaber at Bismarck vil opfatte Sagen paa samme Maade. Men han b

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-04-07)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 7. April 1868 . Igaaraftes modtog jeg følgende Chiffertelegram fra Quaade, »Var det ikke godt at telegraphere til Paris om Krigsministerens Reise? Quaade. Hvad selve Spørgsmaa

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-04-09)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 9. April 1868 . Det er mig en Fornøielse hoslagt at kunne sende D.H. Afskrift af en Rapport som jeg igaar har modtaget fra Kmh. Falbe. Som De vil see, indeholder den Hr. v. B

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-04-09)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 9. April 1868 . Kjære Quaade! Endskjøndt jeg egentlig ikke har noget Nyt at meddele kan jeg ikke undlade at benytte Coureren for at sende Dem et Par venlige Linier og for end

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1868-04-09)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Skjærtorsdag, 9. April 1868 . Kjære Kammerherre. Tak for Deres Breve Af 6. April og formentlig af 3. April 1868. Trykt som Nr. 454 og 447. ) og jeg er glad ved at see at Begyndelsen er ly

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-04-09)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 9. April 1868 . Jeg har modtaget D. H.s confid. Depesche Af 3. April; trykt som Nr. 446. ), som bragtes i Søndags af den engelske Coureer, og Deres chiffrede[!] Brev Af 6.

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-04-10)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Privat og fortrolig. Berlin , 10. April 1868 . Deres Excellence har ved meget æret Privatskrivelse af 1ste d. M. Trykt som Nr. 444. ) underrettet mig om, at Hans Majestæt Kongen var rede til at

BREV TIL: ukendt FRA: ukendt
Bilag til og 464 Vedlæg ved Kammerherre Quaades Depeche 10. April 1868 .

BREV TIL: Gortschakov, Alexander Michailovitj ; FRA: Morengejm, Artur Pavlovitj; (1868-04-07)
Bilag Nr. 1. Baron Mohrenheim , russisk Gesandt i København, til Fyrst Gortschakow , St. Petersborg . (Copie). Lettre particulière, Très-Secrète. Berlin , 7 avril 1868 . Mon Prince, Le comte de Frijs vient de charger M. de Quaade de m’initier de sa

BREV TIL: Gortschakov, Alexander Michailovitj ; FRA: Morengejm, Artur Pavlovitj; (1868-03-27)
Bilag Nr. 2. Fransk Gengivelse af en Del af Kammerherre Quaades Depeche af 27 Marts 1868 Nr. 17 Trykt Akter I, 819—21. ). Le Cte Bismarck désirait l’arrangement de l’affaire, et dans ce but il serait très-disposé à proposer au Roi non seulement la ligne de Gje

BREV TIL: Gortschakov, Alexander Michailovitj ; FRA: Morengejm, Artur Pavlovitj;
Bilag Nr. 3. Udtog af Skrivelse fra Baron Mohrenheim , russisk Gesandt i København , til Fyrst Gortschakow , St. Petersborg . M. de Quaade voulut bien examiner l’opportunité qu’il pourrait y avoir pour son Auguste Souverain à S’adresser directement Lui-même au Roi Guillaume.

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Morengejm, Artur Pavlovitj; (1868-04-10)
Vedlæg ved Kammerherre Quaades Depeche 10. April 1868 . Optegnelse af Baron Mohrenheim om Samtale med Direktør P. Vedel. Extrait: 12 mars 1868. »Tous les engagements que nous contracterions, me dit M. de Vedel, offriraient des inconvénients réels et sérieux; mais ils pourraient t

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-04-11)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 11. April 1868 . Kjære Greve, Tak for Deres venlige Linier af 9de. Jeg har strax besørget det Fornødne hos Vedkommende. Naar De seer ham, troer jeg De vil finde ham fuldkommen

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-04-13)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 13. April 1868 . Da jeg idag vil svare Quaade og gjøre ham mine Modbemærkninger imod Adskilligt, hvad der findes i Mohrenheims Rapport, vilde det være mig meget kjært at see Afskriften af Mohrenh

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1868-04-13)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 13. April 1868 . Herr Greve. Rigskantsleren begiver sig imorgen til Hoffet i Ofen. . . . Jeg opsøgte derfor Hans Excellence idag, og havde en længere Samtale med ham, under

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-04-13/1868-04-14)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn , 13.—14. April 1868 .] Kjære Quaade! Jeg har modtaget igaaraftes de mig med Grev Cronhjelm sendte Dokumenter De som Nr. 460—63 trykte Breve. ) og maa, idet jeg seer, De paaberaaber Dem min

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1868-04-16)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Torsdag, 16. April 1868 . Kjære Kammerherre. ... Vi vente paa Mohrenheims Tilbagekomst før vi giøre Noget, og jeg hører af Ozeroff at han definitivt først kommer her i Begyndelsen af Mai.

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-04-17)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 17. April 1868 . Efter at have gjennemlæst Betænkningen i Kirkesagen, og seet den vistnok i en Betænkning aldeles usædvanligt udfordrende og critiske Maade hvorpaa Regjeringens Fremfærd bedømmes

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-04-17)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Privat og fortrolig. Berlin , 17. April 1868 . Deres Excellence, Baron Mohrenheim er først igaar Aftes afreist herfra, og ikke til Hamborg, men til Dresden, hvorfra han agter at vende hertilbage

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-04-17)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Fortrolig. Berlin , 17. April 1868 . Deres Excellence, Den herværende østerrigske Gesandt har allerede i Begyndelsen af forrige Uge gjort mig bekjendt med en Depesche han havde modtaget i Anledni

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-04-17)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 17. April 1868 . Kjære Greve, Jeg maa tilføie en Bemærkning til min Rapport Nr. 20 om det Wienske Incidentspunkt. Da Wimpffen bad mig ikke at skrive om den mellem os trufne Aftale, tænkt

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-04-19)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 19 avril 1868 . Article relatif au voyage du Ministre de la guerre dans la gazette de la croix Se Noten S. 62. ) qui arrivera demain, a grandement besoin d’être démenti sans délai. Il serait util

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-04-19)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 19. April 1868 . . . . Hvad jeg . . . finder aldeles uforklarligt det er, at Falbe, endskjøndt han har modtaget den Tilretteviisning, endnu ikke har forstaaet at Momentet til at opfordre Østrig t

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-04-20)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 20. April 1868 . Krigsministeren har selvfølgelig hverken havt Officerer eller Uniform til Følgeskab. Artiklen, sandsynligviis af Moltzens Fabrik, skal det glæde mig at gjenn

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-04-21)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Particulière et toute confidentielle. Berlin , 21 avril 1868 . Monsieur le Comte, Le baron de Mohrenheim vient de recevoir la réponse du prince Gortchacow à la lettre qu’il avait

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-04-21)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 21. April 1868 . Kjære Greve, Jeg skal endnu tilføie nogle yderligere Bemærkninger til min anden Skrivelse af idag. Jeg for mit Vedkommende kan ikke Andet end være enig i at de

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-04-22)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 22 avril 1868 . Je fais remettre à Lübeck lettre qui arrivera demain à Copenhague. Quaade. Chiffertelegram, indleveret i Berlin 22. April 1868 Kl. 12.8 Efterm.

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-04-22)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 22. April 1868 . Kjære Greve, Jeg er bange jeg med Hensyn til Mohrenheim’s Ankomst til Kjøbenhavn har foranlediget Forventninger som ikke realiseres. Deels er jo den Slags Ting ikke saa

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1868-04-23)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Torsdag, 23. April [1868] . Kjære Kammerherre. I dette Øieblik modtage vi Deres Skriv, over Lübeck og jeg kan just ikke sige at vi ere glade over Svaret som Mohrenh. har obtineret. For de

BREV TIL: Falbe, Christian Frederik; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-04-23)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien . Kjøbenhavn , 23. April 1868 . Jeg har modtaget D.H.s Depescher indtil Nr. 12 Af 15. April 1868. Utrykt. ) incl. og takker Dem for den fyldestgjørende Maade, paa hvilken De har sat mig istand

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-04-26)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 26. April 1868 . Gode Directeur! Da jeg idag søger Audients hos Kongen og formoder at kunne erholde denne, ønsker jeg at medbringe Quaades sidste fortrolige Meddelelse og beder Dem at sende mig d

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1868-04-26)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Mandag, 26. April 1868 . Kjære Kammerherre. Jeg skriver Dem i Hast kun disse Linier for at sige Dem at jeg nu begynder at haabe at det Ministerskifte som jeg endnu igaar ansaae for umuligt

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-04-27)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 27. April 1868 . Kjære Vedel, I Meget af hvad De siger i Deres sidste Brev Formentlig det som Nr. 481 trykte. ) kan jeg gjerne give Dem Ret; men skjøndt det at sove paa en Sag, hvilket De siger ma

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1868-04-28)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 28. April 1868 . Herr Greve, Det har været mig meget behageligt ved Deres Excellences Depeche Nr. 8 af 23. dennes Trykt som Nr. 482. ) at modtage en Anerkjendelse af, at de

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-04-30)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 30. April 1868 . C. E. Frijs. P. S. Hvis vi skulde bestemme os til at gaae ind paa det Formelle, nemlig det dobbelte og samtidige Brev, forekommer det mig at det vilde være absolut nødv

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-04-30)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 30. April 1868 . Kjære Quaade! Benyttende mig af et Øiebliks Ro sender jeg Dem disse Linier for paa mine Vegne at opfordre Vedkommende til den paatænkte lille Udflugt til Kjø

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-05-01)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 1. Mai 1868 . Kjære Greve! For det Første maa jeg udtale hvor kjært det er mig, at de Vanskeligheder hvormed Ministeriet har havt at kjæmpe, for denne Gang ere udjevnede. Skjøndt jeg god

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-05-01)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 1. Mai 1868 . Kjære Vedel, Skjøndt jeg ikke just finder, at det russiske Svar paa Mohrenheims Skrivelse er at betragte som et ligefremt Afslag, maa jeg dog give Dem Ret i at den foreslaaede Fremga

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-05-01)
Bilag til Brev fra Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin , til Direktør P. Vedel 1. Maj 1868 . Kammerherre Quaades Udkast til Henvendelse fra Kongen til Kongen af Preussen. I. Mons. mon Frère! Dans l’état actuel de la négociation poursuivie entre nos

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-05-02)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Privat. Berlin , 2. Mai 1868 . Deres Excellence, Thile giorde mig igaar i største Fortrolighed en Medde- lelse, som jeg lovede ei strax at skrive om, og aldeles ikke at omtale for Mohrenheim.

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-05-02)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 2. Mai 1868 . Kjære Greve, Jeg haaber at kunne imorgen meddele Dem et bestemt Resultat af den mig ved Deres Brev af 30te Trykt som Nr. 488. ) overdragne Commission. Hvorfor jeg

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-05-04)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 4 mai 1868 . M. part ce soir et compte arriver mercredi à Copenhague. Quaade. Chiffertelegram, indleveret i Berlin 4. Maj 1868 Kl. 1242 Efterm.

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-05-05)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 5 mai 1868 . M. retenu ici par nouveau tel. — Il vient de faire savoir au prince Gortchacow que V. Exc. désire le voir. Quaade. Chiffertelegram, indleveret i Berlin

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-05-05)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 5. Mai 1868 . Hvis Keiserens Plan antages, har jeg Grund til at tilraade, at der ved Telegraph averteres derom i Petersborg. Det kan skee ved mig til Oubril eller ved Vind. — Quaade.

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-05-05)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 5. Mai 1868 . Kjære Greve, Vedkommende maa blive her idetmindste til Torsdag Aften den 7de. Ifølge den Opfordring De gjennem mig gjør ham ved Deres Brev af 30te, antager jeg, f

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1868-05-05)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Tirsdag [5. Maj 1868] . Kjære Kammerherre. Tusinde Tak for Deres Brev til mig i Søndags med den engelske Coureer samt for hvad dermed fulgte. Jeg skriver Dem imidlertid idag Intet derom da

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1868-05-05)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 5. Mai 1868 . Herr Greve. Efter igaar Morges at have udbedet mig en Samtale modtoges jeg af Rigskantsleren, og havde Leilighed til at udtale i Overensstemmelse med Deres Exc

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-05-06)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Chiffer. Kjøbenhavn , 6. Mai 1868 . Saaledes som Sagen nu ligger, anseer jeg det umuligt for- inden jeg kjender Ruslands nuværende Stilling til den, at foretage de Skridt, som jeg ellers

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-05-06)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Privat og fortrolig. Berlin , 6. Mai 1868 . Deres Excellence, Jeg har ingen Anledning til at antage, at Ruslands Stilling til Sagen har forandret sig. Men i ethvert Tilfælde troer jeg a

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-05-07)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Privat og fortrolig. Berlin , 7. Mai 1868 . Deres Excellence, Da jeg afsendte min allerærbødigste Skrivelse af 2den d. M. Trykt som Nr. 492. ) stod jeg i den Formening, at jeg kort efter vilde ku

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-05-07)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 7. Mai 1868 . Kjære Vedel, ... Jeg forstaaer ikke, at mit Telegram af iforgaars har foranlediget Uklarhed. Se Brev fra P. Vedel til Quaade 5/5 1868; trykt som Nr. 498. ) Det er foranlediget ved Be

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-05-07)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 7. Mai 1868 . Kjære Quaade! Der er hengaaet noget længere Tid end ellers uden at De har modtaget private og fortrolige Meddelelser fra mig, men dette har sin væsentligste Gru

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-05-08)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 8. Mai 1868 . Indesluttede Skrivelse Antagelig Quaades Depeche af 6/5, trykt som Nr. 501. ) kan jeg ikke forstaae, da jeg ikke mindes hvad der i første Sætning svares paa. — Endnu mindr

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-05-08)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Copenhague , 8 mai 1868 . Depuis une semaine je l’attends d’un jour à l’autre. Mon invitation me paraît le meilleur accusé de réception possible, quant à une acceptation ma lettre de jeud

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-05-09)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Copenhague , 9 mai 1868 . Monsieur. Comme vous le savez déjà par les lettres, soit officielles soit particulières que j’ai été dans le cas de vous adresser, c’est avec une vive

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-05-09)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Privat og fortrolig. Berlin , 9. Mai 1868 . Deres Excellence, Det vilde være forgjæves Arbeide, dersom jeg vilde forsøge paa at give en nøiagtig Skildring af det slesvigske Anliggendes Stilling h

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-05-09)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 9. Mai 1868 . Kjære Greve, Jeg er Dem særdeles erkjendtlig for Deres Brev af 7de, der var mig saameget kjærkomnere, som de sidste 5—6 Dage udgjøre den værste Tid jeg længe har oplevet, o

BREV TIL: Falbe, Christian Frederik; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-05-09)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien . Kjøbenhavn , 9. Mai 1868 . D. H. har fuldstændig misforstaaet min Depesche Nr. 8 Trykt som Nr. 482. ) dersom De i den har troet at finde nogen Tilbagekaldelse af hvad jeg under Nr. 7 Af 30.

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-05-11)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 11 mai 1868 . Monsieur le Comte, J’ai eu l’honneur de recevoir la dépêche que Votre Excellence a bien voulu m’adresser en date du 9 d. c. sous le Nr. 12, et par laquelle Elle me charge d

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-05-13)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 13. Mai 1868 . Til samme Tid som det forekommer mig i høieste Grad besynderligt at Mohrenheim ikke kommer og efter Kjættings Sigende ei heller ventes for det Første, da der er skrevet til ham her

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-05-15)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 15. Mai 1868 . Paa Baron Mohrenheims Forespørgsel, hvorvidt han kunde træffe mig imorgen ɔ: idag for at meddele mig det ham senest Meddeelte fra St. Petersborg og som han ikke havde kunnet dechif

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1868-05-15)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 15. Mai 1868 . I Depeche af 9de Dennes behager det Deres Excellence at yttre, »at jeg fuldstændigt har misforstaaet Deres Depeche Nr. 8, naar jeg har troet, i den at finde en Tilbagek

BREV TIL: ukendt FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; Morengejm, Artur Pavlovitj; (1868-05-16)
Grev Frijs’ mundtlige Svar til Mohrenheims mundtlige Spørgsmaal d. 16. Maj 1868 . Jeg kan ikke forlange at Kongen paa Forhaand skal kunne tage nogen Beslutning angaaende en Situation som endnu ikke foreligger, og som ikke nu kan forudsees i alle sine Detailler

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-05-16)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 16. Mai 1868 . Kjære Vedel! Hvis det er mig muligt seer jeg ud til Dem i Formiddag, da det i altfor høi Grad interesserer mig at erfare hvorved jeg har irriteret Mohrenheim, da han aabenbart har

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-05-16)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 16. Mai 1868 . Da jeg ikke kan komme ud til Dem i Formiddag, maa jeg dog meddele Dem at jeg imorges Klokken 7 var hos Kongen og at det efter en længere Discussion dog blev det endelige Resultat a

BREV TIL: Vind, Carl Rudolph Emil; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-05-16)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Vind , Gesandt i St. Petersborg . Kjøbenhavn , 16. Mai 1868 . Da Grev Knuth Grev J. S. D. Knuth, udnævnt til Legationssekretær i Rusland. ) nu begiver sig paa sin Post, benytter jeg med Glæde denne Leilighed til at

BREV TIL: Romanov, Alexander Nikolaevitj; FRA: Christian 9.; (1868-05-17)
Kong Christian IX til Kejser Alexander af Rusland . Copenhague , 17 mai 1868 . Monsieur mon frère. Votre Majesté Impériale m’a donné tant de preuves précieuses de Son amitié pour moi et de Son intérêt pour le Danemark, que je n’hésite pas de m’adresser à Ell

BREV TIL: Morengejm, Artur Pavlovitj; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-05-17)
Udenrigsminister Grev Frijs til Baron Mohrenheim , russisk Gesandt i København . Copenhague , 17 mai 1868 . Monsieur le Baron. Dans l’audience que vous avez eue avant-hier auprès du Roi, Sa Majesté s’est fait un plaisir, je le sais, de vous exprimer

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-05-17)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 17. Mai 1868 . Kjære Vedel! Endskjøndt jeg havde ønsket at lade Dem i fuldkommen Ro idag nydende Landlivet med Deres Familie kan jeg dog ikke undlade et Par Betragtninger i Anledning af de Breve

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-05-17)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . privat og conf. Kjøbenhavn , 17. Mai 1868 . Jeg takker D. H. for Deres Skrivelser af 7de og 9de ds. som jeg modtog Torsdag Morgen [14. Mai], og som satte mig istand til klarere og fuldstæ

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-05-17)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 17. Mai 1868 . Kjære Quaade! Da Grev Knuth, som væsentlig skylder Deres varme Anbefaling sin Udnævnelse til den nuværende Post, idag afreiser, kan jeg dog ikke undlade at ben

BREV TIL: ukendt FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; Christian 9.; Romanov, Alexander Nikolaevitj; (1868-05-17)
Optegnelse af Direktør P. Vedel om Kongens Brev til. Kejseren af Rusland 17. Maj 1868 . Ved Taflet hos Bism. i Anledning af den pr. Konges Fødselsdag sagde Bism. til Quaade at Kongen af Dmk. i den slesv. Sag skulde bruge sine Slægtninge. Næste Dag talte Q. m

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Morengejm, Artur Pavlovitj; (1868-05-15)
Bilag Nr. I til Direktør P. Vedel Optegnelse om Kongens Brev af 17. Maj 1868. Meddelelse af Baron Mohrenheim til Direktør P. Vedel 15. Maj 1868. 15. Mai 1868 . Sa Majesté a, dès le début, fait dépendre son concours amical de la condition expresse qu’il pourrait

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; Morengejm, Artur Pavlovitj; (1868-05-15)
Bilag Nr. 2 til Direktør P. Vedel Optegnelse om Kongens Brev af 17. Maj 1868. Direktør P. Vedels Opskrift efter en Samtale med Baron Mohrenheim 15. Maj 1868. 15 mai 1868 . Vous dites, M., que ce que nous désirons, pourrait s’obtenir en deux termes: cette fois n

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Morengejm, Artur Pavlovitj; (1868-05-18)
Baron Mohrenheim , russisk Gesandt i København, til Udenrigsminister Grev Frijs . Copenhague , 18 mai 1868 . Monsieur le Comte, Je me fais un devoir empressé d’accuser à Votre Excellence l’exacte réception de la note, en date d’hier, par laquelle Elle

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1868-05-19)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . 19. Mai 1868 . Kjære Kammerherre. Jeg skylder Dem et langt Brev og i alt Fald agter jeg at benytte Deres Svogers Reise til at behandle en heel Deel Ting som ligge mig paa Hjertet. . . .

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-05-29)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 29. Mai 1868 . Kjære Greve, Der hersker endnu her ganske den samme Stilhed i Politiken som da jeg sidst skrev, og der har derfor endnu idag intet Stof frembudt sig for mig til en politis

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-06-01)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 1. Juni 1868 . Idet jeg remitterer Dem Quaades Brev med hjertelig Tak for Laanet kan jeg ikke undlade at fremhæve at dette nok engang, forsaavidt Nogen endnu maatte tvivle, ved Oplysningen om Beu

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-06-02)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 2. Juni 1868 . Kjære Quaade! Endskjøndt Coureren endnu ikke er saa nær ved sin Afreise vil jeg dog benytte mig af denne Dags Morgenro for at takke Dem for Deres venlige Linie

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-06-08)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 8. Juni 1868 . I Gjensvar paa Deres Ærede af igaar undlader jeg ikke at bemærke, at det vilde være mig meget kjært at erfare noget Oplysende om hiint Grændsemøde, hvilket vistnok bedst vil kunne

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-06-09)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 9. Juni 1868 . Kjære Quaade! Tak for Deres venlige Linier som De sendte mig med Deres Svoger og som jeg modtog ved min Hjemkomst igaarmorges efter 1 Dags Ophold paa Frijsenbo

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-06-12)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Privat og fortrolig. Berlin , 12. Juni 1868 . Deres Excellence, Herr Oubril har i største Fortrolighed meddeelt mig, at han, saaledes som jeg vidste af Deres Excellences Privatskrivelse af 2den d

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-06-16)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 16. Juni 1868 . Kjære Quaade! Endskjøndt De vistnok samtidig med dette Brev vil erholde et af langt tidligere Datum, som har maattet vente efter en bequem Leilighed, hvilken

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1868-06-18)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Torsdag, 18. Juni 1868 . Kjære Kammerherre. Jeg har egentlig ingen anden Gjenstand for disse Linier end den at sige Dem at jeg ingen har. Efter Deres sidste Brev til mig, for hvilket jeg t

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1868-06-27)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 27 juin 1868 . Monsieur le Comte. . . . En terminant ce très humble rapport, je crois devoir informer Votre Excellence que l’on parle de la possibilité du remplacement

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-07-03)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 3. Juli 1868 . Kjære Quaade! [Om Kronprins Frederiks forestaaende Forlovelse.] Hvad vor anden og den store Sag angaaer, da er der igaar med Hrr. Gütting arriveret et Brev fra

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-07-07)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Privat. Kjøbenhavn , 7. Juli 1868 . Som Svar paa det Brev, Hans Majestæt Kongen i sin Tid tilstillede H. M. Keiseren af Rusland angaaende det nordslesvigske Spørgsmaal, har Allerhøistsamm

BREV TIL: Christian 9.; FRA: Romanov, Alexander Nikolaevitj; (1868-06-24)
Kejser Alexander II til Kong Christian IX . Copie. Zarskoe Selo , 12/24 juin 1868 . Mon cher Chrétien, J’ai médité la lettre que vous m’avez envoyée avec toute l’attention qu’elle mérite et tout l’intérêt que je vous porte. — Vous seul êtes juge de c

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1868-07-08)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . 8. Juli 1868 . Kjære Kammerherre. Jeg har faaet en 4ugers Permission som jeg troer at kunne tage uden Fare for at det slesvigske Spørgsmaal skal giøre altfor betydelige Fremskridt i min Fr

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-07-24)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin , til Udenrigsminister Grev Frijs . 24. Juli 1868 . K. Gr. . . . Om det slesvigske Spørgsmaal kan jeg intet Nyt meddele. Det befinder sig ganske paa samme Standpunkt som da jeg sidst skrev. Thile omtalte det for mig ifor

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-08-12)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 12. August 1868 . Kjære Quaade! Det er en uendelig lang Tid siden jeg har skrevet Dem til og takket Dem for Deres mange venlige Breve, hvorpaa jeg sætter en overordentlig sto

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-09-04)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 4. September 1868 . . . . Heydebrand, der idag besøgte mig og meddeelte, at han Intet havde at berette efter sit Ophold i Ems og Samtale med Kongen dersteds vedrørende den slesvigske Sag, fremhæv

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-09-23)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 23. September 1868 . Kjære Quaade! Tak for Deres venlige Linier og den stillede Udsigt at see Dem hos mig næstkommende Lørdag 8 Dage og vil jeg haabe at der maa kunne undes D

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Vind, Carl Rudolph Emil; (1868-10-15)
Kammerherre Vind , Gesandt i St. Petersborg, til Udenrigsminister Grev Frijs . St. Petersborg , 15. October 1868 . Fyrst Gortchacow har sagt mig, at Keiseren og han, Fyrsten, i Baden have kraftig støttet vor Sag hos Kongen af Preussen; at han havde fundet Kongen af Preussen mod

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Vind, Carl Rudolph Emil; (1868-10-16)
Kammerherre Vind , Gesandt i St. Petersborg, til Udenrigsminister Grev Frijs . St. Pétersbourg , 16/4 octobre 1868 . Monsieur le Comte, Arrivé mercredi le 14/2 à Pétersbourg, j’ai eu le lendemain un entretien avec le chancelier de l’Empire, dont j’ai eu l’honneur de c

BREV TIL: Vind, Carl Rudolph Emil; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-11-02)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Vind , Gesandt i St. Petersborg . Copenhague , 2 novembre 1868 . Monsieur. J’ai tardé jusqu’ à présent, pour répondre à votre dépêche du 16 oct, parceque je croyais, que le prince G. pourrait vouloir compl

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Lehmann, Peter Martin Orla; (1868-11-03)
Orla Lehmann til Direktør P. Vedel . 3. November 1868 . Høistærede. I Anledning og Fortsættelse af foregaaende Samtaler paaligger det mig at underrette Dem om, at jeg har tilraadet Krüger og Ahlmann, at de ved deres Ankomst til Berlin skulle fremsende

BREV TIL: Vind, Carl Rudolph Emil; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-11-04)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Vind , Gesandt i St. Petersborg . Kjøbenhavn , 4. November 1868 . Den Meddelelse, som Cantsleren har giort D. H. og som De under 16. f. M. har indberettet hertil, har maattet overraske mig ved sin Form, forsaavidt d

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-11-15)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 15. November 1868 . Jeg har udsat indtil idag at takke Dem for al Deres Venlighed imod mig under mit Ophold i Kjøbenhavn, fordi jeg haabede ved samme Leilighed at kunne meddele Dem Noget om vigtig

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Vind, Carl Rudolph Emil; (1868-11-19)
Kammerherre Vind , Gesandt i St. Petersborg, til Udenrigsminister Grev Frijs . St. Pétersbourg , 19/7 novembre 1868 . Monsieur le Comte, J’ai eu l’honneur de recevoir par occasion les dépêches de Votre Excellence Nr. 6 & 7 du 4 dr., et je La remercie d’avoir ainsi fac

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-11-22)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 22. November 1868 . Kjære Quaade! Min hjertelige Tak for Deres 2 sidste Meddelelser. . . . Igaaraftes indbragtes et Brev til mig adresseret til Dem, hvilket forekommer mig no

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-12-02)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 2. December 1868 . Kjære Quaade! For de tilsendte Breve bringer jeg Dem herved min hjertelige Tak. . . . Hvad den anden store Sag angaaer da hviler derover endnu et Mørke ide

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-12-12)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 12. December 1868 . Kjære Quaade! I Telegrammerne for igaaraftes findes fra Berlin under 10de at Bismarck erklærer, at i Hietzing findes en imod Preussen fjendtlig Comittee m

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-12-17)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 17. December 1868 . Kjære Quaade. . . . I dette Øieblik saae jeg Hrr. v. Heydebrand og bemærkede da, at vi havde følt os ilde berørt ved hvad der var bleven udbredt i Avisern

BREV TIL: Falbe, Christian Frederik; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-12-18)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien . Kjøbenhavn , 18. December 1868 . D. H. vil formodentlig i tydske Tidender have seet at Grev Bismarck nylig i et Udvalgsmøde i den preuss. Landdag skal have udtalt at der i Hietzing befinder

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-12-19)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 19. December 1868 . Idet jeg indesluttet sender Dem Telegram fra Wien kan jeg ikke nægte mig den Fornøielse at lade medfølge en Bog fra Kofoed-Hansen Maaske Kofoed-Hansen: »Et Folk — Folket. Bidr

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-12-20)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 20. December 1868 . Det vil ikke være undgaaet det kongelige Ministeriums Opmærksomhed, at den her udkommende »Neue Preussische Zeitung« (»Kreuzzeitung«) for en Ugestid siden har om Grev Bismarcks

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1868-12-22)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 22. December 1868 . Min ærbødigste Rapport Nr. 31 af 18de Utrykt Koncept (R. A.). ) dennes vil alt have gjort Deres Excellence bekjendt med, hvorledes Rigskantsleren bedømmer Grev Bis

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-12-24)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Frijsenborg , 24. December 1868 . Kjære Quaade! Modtaget Deres venlige Skrivelse af 20de for et Øieblik siden og vil jeg skynde mig med at takke Dem herfor, og at bringe Dem min

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-12-24)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Frijsenborg , 24. December 1868 . [Omtale af den vestindiske Salgssag.] . . . Hvad den anden Sag angaaer . . . gaaer heller ikke [den] godt; thi der er en Mangel paa Klarhed i Fremstillingen fra vor Side, en

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-01-14)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 14. Januar 1869 . Ligesom D. H. paa Deres Side har begiæret det kgl. preussiske Udenrigsministeriums Forklaring om en Yttring som Grev Bismarck har ladet falde i et Udvalg i

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-01-21)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 21. Januar 1869 . Kjære Quaade! Endskjøndt det er kun ganske faa Ord jeg har Tid og Leilighed til at tilføie kan jeg dog ikke undlade dette for at takke Dem for Deres sidste

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-01-27)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 27. Januar 1869 . Kjære Quaade! I Gjensvar paa Deres venlige Linier modtagne i Søndags har jeg ikke noget Nyt at meddele Dem herfra, undtagen at Alt gaaer sin sædvanlige lang

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-02-21)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 21. Februar 1869 . Kjære Quaade! Modtaget Deres tvende Breve saavelsom Depechen igaar og venter efter at modtage den endelige Meddelelse gjennem Hrr. v. Heydebrand saasnart j

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-02-21)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 21. Februar 1869 . Idet jeg sender Dem Quaades Brev indesluttet som bedes mig remitteret ved Leilighed, kan jeg ikke undlade at bemærke, at jeg idag har skrevet til Quaade, gjort ham i temmelig s

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-03-08)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 8. Marts 1869 . Kjære Quaade! Modtaget Deres Brev igaar med Coureren saavelsom det af 6te idag den 8de samtidig med Deres Depeche, som jeg ligeledes besvarer idag, hvorfor je

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-03-14)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 14. Marts 1869 . . . . I Anledning af en Bemærkning der igaar faldt fra Deres Side og hvortil jeg ikke føiede nogen Modbemærkning, da jeg var distrait og tænkte paa andre Ting, maa jeg

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-03-17)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 17. Marts 1869 . Kjære Quaade! Endskjøndt jeg egentlig ikke har noget Nyt at meddele Dem, hvilket jo forsaavidt er godt, da det Nye for os sjælden indeholder noget Glædeligt,

BREV TIL: Krüger, Hans Andersen; FRA: Andersen Bille , Carl Steen ; (1869-03-25)
Redaktør C. S. A. Bille til H. A. Krüger . Dagbladets Redaction, Skjærtorsdag, 25. Marts 1869 . Kjære Krüger! Sygdom i mit Huus og dernæst en lille Reise, fra hvilken jeg først igaar er vendt tilbage, have forhindret mig fra tidligere at besvare Deres Brev af 11te M

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-04-06)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 6. April 1869 . Kjære Quaade! Idet jeg bringer Dem min hjer[te]lige Tak for Deres lange Brev, som jeg modtog iforgaars og som indeholdt mange for mig vægtige Oplysninger beny

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-04-11)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 11. April 1869 . Af indesluttede Brev Findes ikke nu vedlagt. ) fra Raasløff vil De see at Forhaabningerne om et heldigt Udfald ikke hvile paa nogen tilforladelig Grund, og at den nye Regjerings

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1869-04-22)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Torsdag Aften [22. April 1869] . Kjære Kammerherre. . . . Grev Frijs’s Reise har formodentlig overrasket Dem, og jeg vil derfor til Dem confidentielt forklare hele Sammenhængen saaledes so

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1869-04-27)
Direktør P. Vedel til Etatsraad Regenburg . Udenrigsministeriet. Kjøbenhavn , 27. April 1869 . Høistærede Hr. Etatsraad. Før Grev Frijs afreiste paalagde han mig at meddele Dem at han efter Anmodning af Hr. Ahlmann har tilstaaet en aarlig Understøttelse af 500 D. i

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-04-27)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . [ Wien ], 27. April 1869 . Kjære Vedel! . . . Da jeg kom herigjennem fandt jeg det stødende ikke at gjøre min Opvartning hos Rigscantsleren og var jeg hos ham igaar og holdt han en almindelig politisk Samtale; og jeg fandt af

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-05-01)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Ischl , 1. Mai 1869 . Kjære Vedel! . . . Det glæder mig . . . ikke at erfare at Hertugen Hertug Carl af Glücksborg og Prinsesse Vilhelmine ankom ifølge Dagbladet 3. Maj 1869 Nr. 100 til København 1. Maj 1869.

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-05-09)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . München , 9. Mai 1869 . . . . Hvor meget jeg end holder af Andræ, nægter jeg ikke, at naar han skummer over Monrad, der atter vil træde activt frem, saa træder derved endnu klarere og sørgeligere frem for mig

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1869-05-14)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . 14. Mai 1869 . Kjære Kammerherre. Bojesens Afreise giver mig for god en Leilighed til at sende Dem en Hilsen til at jeg ikke skulde benytte den og dog har jeg Intet særligt at sige Dem. —

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-05-14)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Marienbad , 14. Mai 1869 . Kjære Quaade! . . . Baron Zytphen, som har været her nogle Dage tidligere, har gjort Reisen herned i Følgeskab, men det vil sige uden at samtale med ham, med Ca

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-05-19)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Marienbad , 19. Mai 1869 . Kjære Vedel! . . . Saavel af Deres Brev som af F. Moltke, der læser alle tydske Aviser erfarer jeg, at man har beskjæftiget sig en Deel med min Reise og villet tillægge den politisk

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-05-23)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Marienbad , 23. Mai 1869 . Kjære Quaade! . . . Naar jeg er færdig med min Brøndkuur, hvilket som ommeldt jeg haaber maa være Tilfældet den 9de eller 10de Juni tænker jeg at begi

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-05-29)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Marienbad , 29. Mai 1869 . Kjære Vedel! . . . Hvad Deres Bemærkning med Hensyn til Monrad angaaer, da kan jeg ikke være enig med Dem, thi for det Første forekommer det mig at han selv maa være den paalideligs

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-05-30)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Marienbad , 30. Mai 1869 . Kjære Vedel! . . . Jeg har skrevet Dem et langt Brev igaar, som jeg haaber maa være kommet Dem rigtigt ihænde; — i Anledning af den deri omtalte Sag beder jeg Dem sende mig den hele

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-06-03)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Marienbad , 3. Juni 1869 . Kjære Quaade! . . . Det kommer jo ikke alene an paa, hvorledes en Sag opfattes af En selv, men ogsaa paa, hvorledes den stiller sig for Andre, og det er dette S

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1869-06-05)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 5. Juni 1869 . Kjære Greve, . . . Skjøndt Manden, som De veed, ifølge sin Natur ofte er meget meddeelsom, lader sig, som man siger, gaae i Samtalen, og saaledes undertiden siger Meer end

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-06-06)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Marienbad , 6. Juni 1869 . Kjære Vedel! Vedrørende det omtalte Besøg ɔ: Hensigtsmæssigheden af Besøget har jeg tilskrevet Quaade forleden, thi jeg har i disse Dage seet af Aviserne, at Grev Bismarck er jevnli

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-06-11)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Hamburg , 11. Juni 1869 . Kjære Vedel! Endskjøndt jeg ikke faaer megen Tid ei heller megen Ro for mine Børn til at samtale med Dem her i Hamborg, vil jeg benytte den korte Tid for at give Dem en saavidt mulig

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1869-06-12)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . 12. Juni [1869 ]. Kjære Kammerherre. . . . Hvis Krieger A. F. Krieger. ) ikke allerede er i Berlin kommer han snart dertil og jeg beder Dem da at give ham indlagte Brev. Som De har seet,

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-06-27)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 27. Juni 1869 . Kjære Quaade! . . . Den mig tilsendte Artikel havde jeg læst forinden jeg modtog den af Dem og hvad der har frapperet mig meest var dens Optagelse i »Norddeut

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-07-07)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 7. Juli 1869 . Kjære Quaade! Endskjøndt jeg egentlig ikke har noget Nyt at meddele Dem kan jeg dog ikke undlade at benytte den Leilighed, der imorgen tilbyder sig, med Grosse

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1869-07-08?)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Tirsdag [8? Juli 1869] . Kjære Kammerherre. Endelig maa jeg fortælle Dem hvad jeg forleden paa anden Haand erfarede fra Krüger. Under hans sidste Ophold i Berlin søgte Lasker ham og sagde

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1869-07-16)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 16. Juli 1869 . Kjære Greve — naar De modtager disse Linier vil De allerede have erfaret at Dotézac faar en Efterfølger. Vicomte de St. Ferriol, der er udnævnt til Gesandt i Kjø

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1869-07-26)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . 26. Juli 1869 . Kjære Kammerherre. D-d er rigtigt Monrad. Han er et besynderligt Menneske. Forleden viste sig paa Kjøbenhavns Horizont en anden eiendomlig Person, nemlig Hr. Copist Hansen

BREV TIL: Andræ, Carl Christopher Georg; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-08-20)
Udenrigsminister Grev Frijs til Gehejmeetatsraad Andræ . Kjøbenhavn , 20. August 1869 . Hvis Geheime-Etatsraaden vilde paa Deres Vei indtil Byen eller paa Tilbageveien besøge mig i Udenrigsministeriet, hvor jeg findes fra 1 til 5 vilde jeg herfor være overorde

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-08-20)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 20. August 1869 . Kjære Quaade! . . . Saavel Kongen som Dronningen ere saa glade over deres nye Svigerdatter at det er en Glæde at være Vidne hertil, og selve Kronprindsen se

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1869-08-28)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Lørdag, 28. August [1869 .] Kjære Kammerherre. Den vilde Idee som man havde faaet i Slesvig om selv at foretage en Afstemning lader heldigvis at falde hen igien — da jeg har undersøgt Sag

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-09-15)
Udenrigsminister Grev Frijs til Fru Gehejmelegationsraadinde Vedel . Kjøbenhavn , 15. September 1869 . Da jeg veed at Vedel med Hensyn til Forsigtighed og Omsorg for sit Helbred ikke er saa nøieregnende, tillader jeg mig at henvende mig til Dem for at faae et

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-09-18)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 18. September 1869 . Kjære Quaade! . . . Endskjøndt det seer noget broget ud i Verden og man navnlig i Frankrige synes meget syg, saa haaber jeg dog at den hele Udvikling maa

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-09-24)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 24. September 1869 . Kjære Vedel! . . . Efter Berlingske seer det ud som om Alting calmerede sig i Europa, men jeg bilder mig ind at det kun er paa Overfladen, nægtes kan det ikke at de

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-09-26)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 26. September 1869 . . . . Andræ synes at undre sig over, at De som forsigtig General ikke havde havt nogen Betænkelighed ved Begyndelsen af det slesvigske Punctum [ɔ: i Trontalen] især dettes Be

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-09-28)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 28. September 1869 . Kjære Vedel! Indesluttet sender jeg Dem et Brev jeg igaar modtog fra Biskop Monrad, og hvorpaa jeg vilde svare i Henhold til Indesluttede; jeg vilde sætte Priis paa om De vil

BREV TIL: Monrad, Ditlev Gothard; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-09-28)
Udenrigsminister Grev Frijs til Biskop D. G. Monrad . Kjøbenhavn , 28. September 1869 . Deres Høiærværdigheds høitærede Skrivelse af 25de dennes har jeg mærkværdig nok først modtaget igaaraftes, da jeg havde Ministrene samlede hos mig, hvorved jeg var forhindr

BREV TIL: Andræ, Carl Christopher Georg; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-09-29)
Udenrigsminister Grev Frijs til Gehejmeetatsraad Andræ . Kjøbenhavn , 29. September 1869 . Da Hrr. Geheime-Etatsraaden saa tidt har været besværet med mine Bekymringer i Henseende til Statens Affairer, saa kan jeg ikke undlade at meddele at jeg igaar fra Bille

BREV TIL: Monrad, Ditlev Gothard; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-10-02)
Udenrigsminister Grev Frijs til Biskop D. G. Monrad . Kjøbenhavn , 2. October 1869 . I Gjensvar paa Deres Høiærværdigheds høitærede Skrivelse, som jeg modtager i dette Øieblik, maa jeg bemærke: Der kunde Intet være mig mere imod end at begrændse Hr. D—d’s Yttr

BREV TIL: Andræ, Carl Christopher Georg; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-10-03?)
Udenrigsminister Grev Frijs til Gehejmeetatsraad Andræ . Kjøbenhavn , 3.[?] October 1869 . Hrr. Geheime Etatsraad! Indesluttet sendes Svaret paa det sidst Meddeelte fra D. G. Monrad; min Hensigt er at svare roligt, — følgende den Mellemvei ikke at sa

BREV TIL: Monrad, Ditlev Gothard; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-10-08)
Udenrigsminister Grev Frijs til Biskop D. G. Monrad . Kjøbenhavn , 8. October 1869 . Deres Høiærværdighed maa undskylde, at der er hengaaet flere Dage, forinden jeg har kunnet besvare Deres høitærede Skrivelse af 4de dennes, men Grunden hertil er ikke den at j

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-10-09)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 9. October 1869 . Kjære Quaade! ... Jeg haaber at erfare Deres Mening om Throntalen, tilsyneladende har den gjort et godt Indtryk overalt, men deraf skal man ikke altid dømme

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1869-11-22)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 22 novembre 1869 . Monsieur le Comte, J’ai profité de l’occasion qui s’est offerte à moi avant hier pour entretenir M. le prince de la Tour d’Auvergne de la manifestat

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Vind, Carl Rudolph Emil; (1869-11-25)
Kammerherre Vind , Gesandt i St. Petersborg, til Udenrigsminister Grev Frijs . St. Petersborg , 25./13. November 1869 . Deres Excellence, Da den ved fremmede Ambassadeurers Ankomst brugelige officielle Reception, ved hvilken Corps diplomatique og den dertil berettiged

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-11-26)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Copenhague , 26 novembre 1869 . M. le Comte. Bienque les assurances que le prince de la Tour d’Auvergne vous a données dans votre dernière conversation, quant à l’intérêt symp

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Regenburg, Theodor August Jes; (1869-11-30)
Etatsraad Regenburg til Udenrigsminister Grev Frijs . Kjøbenhavn , 30. November 1869 . Kjære Frijs. Ved Valgene til det nordtydske Forbunds Parlament gjelder som bekjendt almindelig Stemmeret. Saadanne Valg afholdtes i Febr. 1867 og derved bleve afgi

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-12-01)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 1. December 1869 . Kjære Quaade! Tak for Deres tvende kjære Breve og fremfor Alt for den tilsendte Artikel af »Nord. Allgem.« Ifølge »Berlingske Tidende« 27/11 1869 indehold

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Vind, Carl Rudolph Emil; (1869-12-01)
Kammerherre Vind , Gesandt i St. Petersborg, til Udenrigsminister Grev Frijs . Petersbourg , Ier décembre 1869 . Ambassadeur de France a fait une démarche officieuse auprès du cabinet impérial dans le but d’effacer la question du Nordslesvig, à la suite de laquelle l’Empereur a

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-12-02)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Kjøbenhavn , 2. December 1869 . Officieust Skridt af Fleury hos det russiske Cabinet for at gjøre Ende paa det slesvigske Spørgsmaal. Alexander skrevet til Kongen af Preussen. Søg at fø

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-12-02)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Copenhaque , 2 décembre 1869 . M. le Comte. Mon télégramme du 2 cour. et la copie ci-jointe d’un rapport du ministre du Roi à Petersbourg Maa være den som Nr. 608 trykte Rapp

BREV TIL: Vind, Carl Rudolph Emil; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-12-02)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Vind , Gesandt i St. Petersborg . Kjøbenhavn , 2. December 1869 . Jeg frygter dette Initiativ af Frankrig. Følg det med yderste Omhu. Søg enhver Leilighed til at oplyse Fleury om Regeringens Standpunkt som det finde

BREV TIL: Vind, Carl Rudolph Emil; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-12-02)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Vind , Gesandt i St. Petersborg . Kjøbenhavn , 2. December 1869 . Jeg takker D. H. for Deres Depesche Nr. 31 Af 25/13. November; trykt som Nr. 608. ) og for Telegrammet af 1. d. M. og De vil allerede have faaet mit

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-12-02)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 2. December 1869 . D. H. vil allerede af min telegraphiske Depesche af idag have seet at den franske Regering har taget et Initiativ i Petersborg til at ende det slesv. Spørg

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1869-12-03)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 3. December 1869 . Kjære Vedel, Jeg har rigtigt modtaget og, som jeg sikkert antager, fuldstændig forstaaet Telegr. af igaar. Sml. Nr. 613. ) . . . Om Sagen selv, hvortil det vilde være

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Vind, Carl Rudolph Emil; (1869-12-03)
Kammerherre Vind , Gesandt i St. Petersborg, til Udenrigsminister Grev Frijs . St. Petersborg , 3. December/21. November 1869 . Deres Excellence, Uagtet det som Følge af den korte Tid, i hvilken den nye franske Ambassadeur har opholdt sig her, endnu er temmeligt vansk

BREV TIL: Quaade, George Joachim; Vind, Carl Rudolph Emil; Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; Falbe, Christian Frederik; Bülow, Carl Ernst Johan; Scheel-Plessen, Wulff Heinrich Bernhard; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-12-03)
Udenrigsminister Grev Frijs til Gesandterne i Berlin, Wien, Paris, St. Petersborg, London, Stockholm og Firenze . Copenhague , 3 décembre 1869 . La presse allemande exploite de son mieux les dernières élections municipales dans les villes septentrionales du

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1869-12-04)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 4. December 1869 . Kjære Greve, Jeg er Dem meget erkjendtlig for Deres Brev af 1ste og de deri indeholdte Oplysninger saavelsom for den Fortsættelse som De lover mig deraf. Jeg

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Vind, Carl Rudolph Emil; (1869-12-06)
Kammerherre Vind , Gesandt i St. Petersborg, til Udenrigsminister Grev Frijs . St. Petersborg , 6. December 1869 . Fyrst Gortchacow forsikkrer mig, at der ei er Tale om nogen særegen Intervention i Berlin i den nordslesvigske Sag anderledes end hidtil. Vind.

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1869-12-06)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 6 décembre 1869 . Monsieur le Comte, J’ai exactement reçu le télégramme que Votre Excellence m’a fait l’honneur de m’adresser le 2 du courant ainsi que sa dépêche de l

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1869-12-06)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 6. December 1869 . Kjære Greve — i al Hast completterer jeg med faa Ord min Depesche af Dags Dato. — Strax da jeg sagde til L., hvad der var Grunden til at jeg opsøgte ham, smil

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Vind, Carl Rudolph Emil; (1869-12-06)
Kammerherre Vind , Gesandt i St. Petersborg, til Udenrigsminister Grev Frijs . St. Petersborg , 6. December/24. November 1869 . Deres Excellence, Fyrst Gortchacow sagde mig imorges, da jeg befandt mig hos ham i hans Cabinet, at der ei fra fransk Side var foretaget nog

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-12-08)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 8. December 1869 . Hoslagt undlader jeg ikke at tilstille D. H. Afskrift af en telegr. Depesche som jeg d. 6. dennes Trykt som Nr. 622. ) har modtaget fra den kgl. Gesandt i

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-12-08)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 8. December 1869 . Kjære Quaade! Det glædede mig meget at modtage Deres Brev af 4de dennes Trykt som Nr. 621. ) endskjøndt dèt ikke indeholdt mange glædelige Tegn, men dette

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1869-12-09)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 9. December 1869 . Kjære Greve, Noget væsentligt har jeg ikke at tilføie til min Beretning af idag; men jeg skal dog anføre nogle Yttringer af Colleger, som maaskee kunne antyde deres Re

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1869-12-09)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 9 décembre 1869 . Monsieur le Comte, Ayant eu dernièrement une conversation avec le prince de La Tour d’Auvergne, j’ai profité de cette circonstance pour m’exprimer vi

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1869-12-09)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 9 December 1869 . Deres Excellences meget ærede Depescher Nr. 13 og 14 af 2den og 3die d. M., saavelsom det forudgaaende Telegram af 1ste f. M., har jeg havt den Ære at modtage. Trykt so

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1869-12-09)
Bilag til Kammerherre Quaades Depeche af 9. December 1869 . Dans les villes du Slesvic les élections communales se faisaient autrefois par la classe des bourgeois, ɔ: par ceux qui avaient le droit de cité. Aujourd’hui elles se font par ceux des habitants des villes, qui paient

BREV TIL: Vind, Carl Rudolph Emil; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-12-09)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Vind , Gesandt i St. Petersborg . Confidentielt. Kjøbenhavn , 9. December 1869 . Jeg takker D. H. for Deres Indberetning af 3. Dec. som jeg har modtaget idag og det er mig en Fornøielse at anerkjende den besindige o

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-12-10)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 10. December 1869 . Kjære Vedel! . . . Hvad nu end Lord Clarendon har meent med sin Opfordring til Hrr. Strachey, Første Legationssekretær i det britiske Gesandtskab i København. ) og hvad enten

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Bülow, Carl Ernst Johan; (1869-12-10)
General Bülow , Gesandt i London, til Udenrigsminister Grev Frijs . Londres , 10 décembre 1869 . Votre Excellence, Quand avant hier j’eus un entretien avec Lord Clarendon, j’ai profité de l’occasion pour fixer son attention sur le contenu de la circ

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1869-12-10)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 10. December 1869 . Kjære Greve, Jeg traf Gr. Benedetti igaar Aftes og talte da med ham om Rygtet i Petersborg. Han kjendte Sagen allerede fra Paris og sagde mig at Moltke havde havt en

BREV TIL: Falbe, Christian Frederik; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-12-11)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien . Confidentielt. Kjøbenhavn , 11. December 1869 . Den kgl. Regering har Grund til at antage at der af den russiske Keiser nylig er skeet en privat Henvendelse til Kong Wilhelm i den Hensigt de

BREV TIL: Bülow, Carl Ernst Johan; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-12-11)
Udenrigsminister Grev Frijs til General Bülow , Gesandt i London . Confidentielt. Kjøbenhavn , 11. December 1869 . Hr. General. Den fungerende engelske chargé d’affaires har for nogle Dage siden paa den sædvanlige Conference efter Ordre fra Lord Cla

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1869-12-12)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 12. December 1869 . Deres Excellence, Jeg har havt den Ære at modtage de tvende Depescher af 8de og 9de d. M. Nr. 15 Trykt som Nr. 626. ) og 16 Utrykt Følgeskrivelse. ), og jeg benytter

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1869-12-12)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin . 12. December 1869 . Kjære Greve, Deres sidste Brev Af 8. December 1869; trykt som Nr. 627. ) og de medfølgende Depescher Nr. 15 og 16 af 8. og 9, December 1869; Nr. 15 trykt som Nr. 626.

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-12-12)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 12. December 1869 . Kjære Vedel! Da jeg imorgen tidlig naar Kjætting kommer ind paa Veien til Rosenvænget ikke er hjemme sender jeg Dem iaften disse Linier for at bede Dem at see ind til mig imo

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-12-13)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 13. December 1869 . Kjære Quaade! Da jeg har en Timestid til min Disposition for Øieblikket kan jeg ikke finde nogen bedre og hensigtsmæssigere Anvendelse end ved at bringe D

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-12-14)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 14. December 1869 . Kjære Vedel! Da jeg tænker imorgen tidlig at tage ud til Fredensborg kunde jeg medtage alle Depecherne, som De samlede sammen igaar; da jeg ikke har kunnet sove inat ere de Mo

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-12-14)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Copenhague , 14 décembre 1869 . M. le Comte. Dans sa dernière conversation avec M. de Vind le prince Gortchacow s’est appliqué à nous prémunir contre cette illusion que la réc

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1869-12-16)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 16 décembre 1869 . Monsieur le Comte, J’ai l’honneur de mander à Votre Excellence qu’usant de l’autorisation qu’Elle m’a donnée j’ai communiqué confiden- tiellement au

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Vind, Carl Rudolph Emil; (1869-12-19)
Kammerherre Vind , Gesandt i St. Petersborg, til Udenrigsminister Grev Frijs . Confidentielt. St. Petersborg , 19. December 1869 . Deres Excellences confidentielle Skrivelse Nr. 4 af 9de ds. Trykt som Nr. 632. ) har jeg havt den Ære at modtage med Leilighed den 16de o

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1869-12-20)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 20 décembre 1869 . Monsieur le Comte, Dans la dépêche que Votre Excellence m’a fait l’honneur de m’adresser en date du 14 de ce mois, Trykt som Nr. 643. ) Elle me dit

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1869-12-23)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Frijsenborg , 23. December 1869 . Kjære Vedel! . . . Indesluttet sender jeg Dem »le Nord« forat De kan læse en af de sædvanlige perfide islandske Ar- tikler; Det har ikke kunnet konstateres, til hvilken Artik

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Bülow, Carl Ernst Johan; (1869-12-29)
General Bülow , Gesandt i London, til Udenrigsminister Grev Frijs . London , 29. December 1869 . Deres Excellence, Da jeg modtog Deres Excellence’s confidentielle Note af 11. ds., Nr. 4, Trykt som Nr. 637. ) havde jeg, som vil sees af min Depeche Nr.

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-01-02)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 2. Januar 1870 . Kjære Vedel! Herved sender jeg Dem Quaades Brev, Næppe et Brev fra Quaade af 17/12 69, der ganske vist ligger imellem dennes Breve til Vedel, snarere et senere Brev, der ikke er

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-01-05)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 5. Januar 1870 . Kjære Quaade! . . . Med en vis Bedrøvelse har jeg idag seet Dødsanmeldelsen af gamle Reventlow-Criminil, da han var en smuk Repræsentant for den Tid imellem

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1870-01-11)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Confidentiel. Paris , 11 janvier 1870 . Monsieur le Comte, Lorsque je me suis rendu, il y a quelque[s] jours, chez M. le comte Daru, pour lui présenter mes devoirs, j’ai eu av

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Vind, Carl Rudolph Emil; (1870-01-24)
Kammerherre Vind , Gesandt i St. Petersborg, til Udenrigsminister Grev Frijs . Petersbourg , 24 janvier 1870 . L’ambassadeur français m’assure que le Roi de Prusse s’est déclaré prêt à recommencer négociations sur Nord-Slesvig. Aucun détail encore connu. Vind.

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-01-25)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 25. Januar 1870 . Kjære Quaade! . . . Jeg sætter stor Priis paa at vor private Correspondance fortsættes jevnlig, thi det er i en saadan ganske anderledes let at gjengive Ste

BREV TIL: Vind, Carl Rudolph Emil; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-01-26)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Vind , Gesandt i St. Petersborg . Copenhague , 26 janvier 1870 . Reçu dépêche télégraphique. J’attends votre dépêche écrite sur votre conversation avec Fleury. Frijs. Koncept med P. V

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Vind, Carl Rudolph Emil; (1870-01-26)
Kammerherre Vind , Gesandt i St. Petersborg, til Udenrigsminister Grev Frijs . Confidentielt. St. Petersborg , 26./14. Januar 1870 . Deres Excellence, Ved den i Forgaars stedfundne Lykønskningscour hos Storfyrst Alexis Alexandrowitch tog General Fleury mig til Side og

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-01-31)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 31. Januar 1870 . Kjære Quaade! At jeg ikke tidligere har besvaret Deres venlige Linier af 26de dennes ligger egentlig denne Gang ikke i Mangelen paa Tid, men i at jeg havde

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-02-01)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 1. Februar 1870 . Kjære Vedel! . . . Endvidere vil De have seet at der bebudes i det franske Deputeretkammer en Debat om Pragerfredens V, dette siges idetmindste i danske Aviser, men i le Nord ha

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-02-07)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 7. Februar 1870 . Kjære Quaade! Endskjøndt jeg egentlig ikke har noget Nyt at meddele Dem, thi som sagt den blomstrende Mand General Fleury. ) har efter al Sandsynlighed være

BREV TIL: Krüger, Hans Andersen; FRA: David, Christian Georg Nathan; (1870-02-07)
Nationalbankdirektør C. G. N. David til Rigsdagsmand H. A. Krüger . Nationalbanken i Kjøbenhavn , 7. Februar 1870 . Tro ikke at jeg har glemt vor sidste Samtale eller at jeg har undladt at tænke alvorligt paa hvad der burde foretages for at fremme det vigtige

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1870-02-11)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Fortrolig. Wien , 11. Februar 1870 . Herr Greve, Grev Paar har efter sin Ankomst til Dresden indberettet, at Deres Excellence under en af Deres sidste Samtaler med ham før hans Afreise, havde yttret

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-02-12)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Copenhague , 12 février 1870 . Monsieur le Comte. Vous aurez déjà appris par mes lettres particulières que le général Fleury s’était probablement mépris sur le sens de la seco

BREV TIL: Falbe, Christian Frederik; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-02-19)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien . Confident. Kjøbenhavn , 19. Februar 1870 . Grev Paar maa paa en mærkelig Maade have misforstaaet, hvad jeg i en af mine sidste Samtaler sagde ham, naar han har troet at kunne indberette til

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-02-20)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 20. Februar 1870 . Kjære Quaade! . . . Jeg vil ikke lade denne Leilighed gaae ubenyttet hen uden at takke Dem for Deres tvende Breve, hvoraf jeg seer at ogsaa De har Følelsen

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-02-20)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 20. Februar 1870 . Kjære Vedel, . . . Her er Intet at meddele af Nyt, men for Curiositets Skyld, og for det Tilfælde at De ellers ikke seer den her ud- kommende Nationalzeitung, maa jeg dog sende

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Krüger, Hans Andersen; (1870-02-20?)
Rigsdagsmand H. A. Krüger til Udenrigsminister Grev Frijs . [ Ca. 20. Februar 1870 .] Deres Exellence! det blev en Aftale, ved den sidste Audients De tilstedede mig, at saafremt noget skulde forefalde af Betydning paa det politiske Omraade, jeg da maatte sætte mig i

BREV TIL: Krüger, Hans Andersen; FRA: David, Christian Georg Nathan; (1870-02-23)
Nationalbankdirektør C. G. N. David til H. A. Krüger . Kjøbenhavn , 23. Februar 1870 . Det har været mig meget kjært at modtage Deres venlige Brev af 15de dennes; det har rimeligviis overligget et Par Dage paa Sprogø, thi det er først i et Par Dage i mine Hæn

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-02-26)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 26. Februar 1870 . Kjære Vedel! Indesluttet sender jeg Dem Krygers Brev Antagelig det som Nr. 662 a trykte Brev. ) som jeg vil besvare, dog har jeg ikke endnu bestemt mig for paa hvilken Maade, h

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1870-02-27)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 27. Februar 1870 . Herr Greve. Jeg har idag overgivet det Allerhøieste Recreditiv i Anledning af Grev Paars Rappel i Rigskantslerens Hænder, og saaledes efter et langt Mellemrum søgt en Leili

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1870-03-02)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 2. Marts, 1870 . Deres Excellences to Depecher af 19de dennes Den ene trykt som Nr. 660. ) kom mig ihænde Dagen efter min Samtale med Rigskantsleren, hvorom jeg ufortøvet sendte Indberetning.

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1870-03-04)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 4 mars 1870 . Monsieur le Comte, La courte interruption des débats du corps législatif ayant permis à M. le Ministre des Affaires étrangères de recevoir hier, comme d’

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Scheel-Plessen, Wulff Heinrich Bernhard; (1870-03-08)
Grev W. Scheel-Plessen , Gesandt i Stockholm, til Direktør P. Vedel . Stockholm , 8. Marts 1870 . Høistærede Herr Geheime-Legationsraad, . . . Med Hensyn til Herr Geffroy’s Artikel tilstaaer jeg at den her har gjordt meget mindre Opsigt end man eller

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-03-09)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 9. Marts 1870 . Kjære Vedel! Indesluttet sender jeg Dem en Depeche som jeg modtog i dette Øieblik gjennem Auditeur Moltke. Antagelig den som Nr. 665 trykte Depeche Nr. 19 af 4. Marts 1870. ) — Om

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-03-18)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 18. Marts 1870 . Kjære Quaade! Endskjøndt jeg rimeligviis ikke faaer Tid og Ro til at ende dette Brev idag vil jeg dog begynde derpaa deels for at takke Dem for Deres venlige

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1870-03-19)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Fortroligt Wien , 19. Marts 1870 . Herr Greve. Det er i dette Øieblik blevet mig meddeelt i største Fortrolighed, at Fyrst Metternich har indberettet, at det franske Cabinet for Tiden beskjæftiger s

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-03-21)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 21. Marts 1870 . Kjære Vedel! Endskjøndt vi berørte Quaades Beretning om Middagsselskabet hos Bismarck, En saadan Beretning har ikke kunnet findes, rimeligvis er den givet i et nu tabt privat Bre

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1870-03-23)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Fortroligt. Wien , 23. Marts 1870 . Herr Greve! Mine ærbødigste fortrolige Meddelelser af 19de Dennes Trykt som Nr. 668 a. ) seer jeg mig istand til at complettere derhen, at den franske Regjering o

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-03-25)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 25. Marts 1870 . Kjære Vedel! Iforgaars da jeg meddeelte Andræ oppe i Landsthinget, at den aldeles nødvendige Følge af at St. Thomas Tractaten var faldet i Vandet maatte blive at Kongen udsendte

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-03-27)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 27. Marts 1870 . Kjære Quaade! Tak for Deres Brev af 24de, som jeg modtog her igaar og som opmuntrede mig i høi Grad, thi hvorvel jeg ikke kan tillægge de spøgende Bemærkning

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-03-28)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 28. Marts 1870 . Kjære Vedel! . . .Jeg har tilladt en Redacteur Lorentsen at søge mig i Ministeriet Klokken 3. . . .Jeg vilde bede Dem om at give mig nogle Oplysninger om Personligheden. —

BREV TIL: Krüger, Hans Andersen; FRA: Ahlmann, Nicolai; (1870-03-29)
Godsejer N. Ahlmann til Rigsdagsmand H. A. Krüger . Sdb. Ladegaard , 29. Marts 1870 . Kjære Ven! . . .Jeg vedlægger en Artikel fra Dagbladet. Findes nu ikke vedlagt. — »Dagbladet 25/3 1870 (Tillæg), som bringer en Artikel, der paa det bestemteste ud

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1870-04-05)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Fortroligt. Wien , 5. April 1870 . Herr Greve! Under en Samtale jeg idag havde med Baron Orczy i Udenrigsministeriet angaaende Ministerkrisen, bragte denne Samtalen hen paa det slesvigske Spørgsmaal

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-04-06)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 6. April 1870 . Kjære Quaade! . . . Hvornaar jeg kan komme bort er endnu ikke givet, om før eller efter Rigsdagssessionen; det vilde have været lettere ifald Amerikanerne hav

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-04-09)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 9. April 1870 . Kjære Quaade! . . . Det er naturligviis en trang Tid baade for Slesvigerne og for os, som maa see paa alle de Mishandlinger uden at kunne hjælpe, men Haabet o

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-04-09)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 9. April 1870 . Jeg vil efter at have skrevet Dem til, da jeg modtager Morgenavisen, »Nordd. Allg. Zeit.« bragte 5/4 1870 en Artikel (refereret i »Berlingske Tidende« 6/4 (jfr. den nærmere Bedømm

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-04-09)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 9. April 1870 . Kjære Vedel! De vil have bemærket at jeg har tilføiet enkelte Rettelser, og hvad jeg egentlig meest har tilsigtet ved disse er deels at Artiklen ikke fik Carakteren af »officieus«

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-04-14)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 14. April 1870 . Jeg kan ikke undlade at sende Dem til Oplysning om Situationen et af Krygers seneste Producter til en Grosserer Hansen her i Byen, hvor vanskeligt det end [er] at dechiffrere. »J

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-04-14)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Confident. Kjøbenhavn , 14. April 1870 . Dersom Nordd. Allg. Zeit. havde indskrænket sig til den første Artikel, i hvilken den udtalte sig om den preuss. Regerings Stilling til Danmark og

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1870-04-14)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 14. April 1870 . Preussen synes at ville indbringe Forslag her med Udelukkelse af Frankrig. Bunden ved Depechen Nr. 2 Utrykt Depeche Nr. 2 fra Grev Frijs til Falbe af 19. Februar, skreven umiddelbart e

BREV TIL: Falbe, Christian Frederik; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-04-14)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien . Kjøbenhavn , 14. April 1870 . Af D. H.s forskjellige Depescher, navnlig Nr. 10, 13 og 15 Af 19. Marts, 23. Marts og 5. April 1870, trykt som Nr. 668 a, 669 a og 673 a. ) har jeg seet, at man

BREV TIL: Falbe, Christian Frederik; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-04-15)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien . Kjøbenhavn , 15. April 1870 . Tak til Beust i Overensstemmelse med Nr. 2, men nævn ikke Moltkes tidligere Henvendelse derom til Daru. Meddeel Grammont Deres Formodning om at Preussen vil for

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-04-16)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 16. April 1870 . Den preussiske Regering lader til, hurtigt at ville lade Handlingen følge paa Ordet. Idetmindste har jeg iforgaars Aftes modtaget følgende Telegrafdepesche f

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-04-16)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 16. April 1870 . Kjære Vedel! Selv om Villien maatte være tilstede, vil det ikke blive muligt at reconstruere sig; — jeg vil være tilbage fra min Tour lidt efter Klokken 5 og ønskede gjerne at ta

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-04-16)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 16. April 1870 . Kjære Quaade! Jeg kan ikke lade Kjætting reise uden at takke Dem for Deres Brev, Er ikke bevaret. ) som jeg modtog i dette Øieblik da jeg kom hjem fra en Sne

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-04-16)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Copenhague , 16 avril 1870 . M. le Comte. Les récens articles du journal officieux du Cte de Bismarck m’avaient fait pressentir qu’il pouvait bien vouloir tâcher de tirer prof

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-04-17)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 17. April 1870 . Kjære Vedel, Jeg har allerede idag, skjøndt forgjæves, søgt at følge det Vink, Deres Meddelelse af iforgaars giver; naturligviis ikke forat faae Meer at vide thi dette kan jeg jo

BREV TIL: Krüger, Hans Andersen; FRA: Andersen Bille , Carl Steen ; (1870-04-17)
Redaktør C. S. A. Bille til Rigsdagsmand H. A. Krüger . »Dagbladet«s Redaction Kjøbenhavn , 17. April 1870 . Kjære Ven! Jeg har modtaget Resten af Deres Brev; som jeg havde læst Begyndelsen med levende Interesse og Beundring, saaledes har Slutningen bevæget mig dyb

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-04-19)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 19. April 1870 . Deres Excellence, Jeg har havt den Ære at modtage Deres Excellences meget ærede Depescher Nr. 3, 4 og 5 Af 14., 16. og 16. April 1870. ) med de sidstnævnte Actstykke ved

BREV TIL: Krüger, Hans Andersen; FRA: Andersen Bille , Carl Steen ; (1870-04-20)
Redaktør C. S. A. Bille til Rigsdagsmand H. A. Krüger . »Dagbladet«s Redaction Kjøbenhavn , 20. April 1870 . Kjære Ven! Idag Kl. 11 holdtes hos Lehmann det omtalte Møde. Jeg oplæste Deres Skrivelse, og derpaa drøftedes Sagen. Alle vare enige om at erkjende og paask

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-04-22)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 22 avril 1870 . M. de Thile interpellé sur nouvelle donnée par Gazette Flensbourg Sml. S. 428. ) me dit que cette nouvelle n’a pas l’ombre de fondement. Quaade. Chi

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-04-22)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 22. April 1870 . Deres Excellence, Jeg har idag interpelleret Statssecretairen i det herværende Departement for de udenlandske Sager i Anledning af den her vedlagte Artikel af »Nationalz

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Krieger, Andreas Frederik; (1870-04-25)
Højesteretsassessor A. F. Krieger til Etatsraad Regenburg . 25. April 1870 . Kiære Regenbure! ... Ja vist er der en farlig Jydskhed, ved Siden af en god Jydskhed. Jeg antager, at Estrup er den, om hvem det dreier sig, naar det nuværende Selskab opløs

BREV TIL: Bjerrum, Jannik Petersen; FRA: Bjerrum, Niels Janniksen; (1870-04-27)
Gaardejer N. J. Bjerrum til Gaardejer Jannik Bjerrum . Skjærbæk , 27. April 1870 . . . . Han [Krüger] var forøvrigt i perle Humeur og meente, at naar han nu kom over til Hovedstaden vilde hans Navn have en god Vægt. Naar han ikke kan formaae Preussen til at a

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1870-04-27)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 27 avril 1870 . Monsieur le Comte, Aussitôt après avoir reçu la dépêche que Votre Excellence a bien voulu m’adresser sub Nr. 5 en date du 16 du courant Trykt som Nr. 6

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1870-04-28)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 28. April 1870 . Le Ministre des affaires étrangères Français ne croit pas à la vérité des bruits de démarches du cabinet de Berlin à Vienne Moltke-Hviifeldt.

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-04-29)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 29. April 1870 . Kjære Vedel! . . .Jeg mødte Hrr. Heydebrand paa Hjemveien igaar og kunde saavel paa Gang som hele Mandens Fremtræden see at han var stærkt agiteret; der faldt naturligviis fra Le

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-05-03)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 3. Mai 1870 . Kjære Vedel! . . . Ved at gjennemtænke den igaar reviderede Pakke af Aktstykker reise mine Betænkeligheder sig væsentligst kun ved de 2 sidste af 1866 om hvorledes Sagen skulde stil

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-05-04)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 4. Mai 1870 . Kjære Directeur! . . . Jeg troer at maatte opgive Tanken om at gjennemlæse alle de Actstykker der maae forelægges Rigsdagen thi jeg frygter da, at Fremlæggelsen kunde komme for sild

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-05-05)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 5. Mai 1870 . Kjære Vedel! Da jeg idag atter skal i Rigsdagen, ... vil jeg hverken kunne see Ministrene ei heller møde i Udenrigsministeriet. Jeg har ved Udkastet til Proclamationen Proklamatione

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-05-07)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 7. Mai 1870 . Kjære Vedel! . . . Da Ministeriet meget godt een af de første Dage ved Conflict med Folkethinget kan ophøre at existere vilde jeg anbefale at [forskellige løbende Sager] e

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-05-10)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 10. Mai 1870 . Kjære Quaade! . . . Her gaaer det med vort Arbeide i Rigsdagen lidt fremad, rimeligviis vil det i Slutningen af Ugen vise sig om nærværende Ministerium vil kom

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-05-21)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 21. Mai 1870 . Kjære Vedel! Hvis De skulde kunne faae Leilighed til at give Knudsen I »Berlingske Tidende«, hvis Redaktør var Etatsraad F. E. V. Knudsen, Nr. 115 for 20. Maj 1870 findes et Refera

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-05-22)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 22. Mai 1870 . Kjære Vedel! Jeg troer at Tiden er meget kostbar og hvis der ikke meget hurtigt gjøres Forsøg til ved Hjælp af Doctrinaire og Godseiere at danne en energisk Modstand mod Venstre, v

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-05-24)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 24. Mai 1870 . Kjære Vedel! Endnu har jeg Intet hørt siden vi sidst saaes, men jeg vil dog forsøge at faae Sagen og Arbeidet atter paabegyndt ved at marchere op til Amalienborg Klokken 10; maaske

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-05-24)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 24. Mai 1870 . Kjære Vedel! Modtaget Deres Oplysning, hvoraf den Sidste ikke var af saa liden Værd til at bedømme Situationen; jeg har nu bedet om Audients hos Kongen, men veed ikke hvornaar dett

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-05-25)
Udenrigsminister Grev Frijs til Baron O. D. Rosenørn- Lehn . Kjøbenhavn , 25. Mai 1870 . Kjære Baron! Endskjøndt jeg ikke har talt med Grev Holstein-Holsteinborg siden han var hos Kongen igaar, saa vil jeg dog ikke undlade paa det Inderligste at bede Dem om ik

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-05-26)
Udenrigsminister Grev Frijs til Baron O. D. Rosenørn- Lehn . Kjøbenhavn , 26. Mai 1870 . Kjære Rosenørn! Da jeg ikke saae Noget hverken til Dem eller til Andræ formoder jeg at det forholdt sig som af mig angivet. Endnu engang maa jeg alvorligt lægge

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-05-26)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 26. Mai 1870 . Kjære Vedel! Hvis De vilde uleilige Dem herop til mig i Formiddag vilde det være mig overordentlig kjært for at jeg derved kunde sættes i Stand til at bidrage til at befordre den e

BREV TIL: Krüger, Hans Andersen; FRA: Andersen Bille , Carl Steen ; (1870-05-26)
Redaktør C. S. A. Bille til H. A. Krüger . »Dagbladet«s Redaction Kjøbenhavn , Christi Himmelfartsdag, 26. Mai 1870 . Kjære Kryger! Af Beretningerne i de tydske Blade, som jeg længes efter at faae supplerede ved Meddelelse fra Dem, seer jeg da, at

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-05-27)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 27. Mai 1870 . Kjære Vedel! Da jeg haaber at være tilbage her imellem 4 og 5 Eftermiddag beder jeg Dem om at see ind til mig paa Veien hjemad, da jeg ret meget ønskede at raadføre mig med Dem om

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-05-27)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 27. Mai 1870 . Kjære Quaade! Forinden jeg forlader Byen maa jeg dog sende Dem nogle Afskedsord og lykønske Dem til den erholdte Efterfølger, O. D. Rosenørn-Lehm. ) som jeg id

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-05-28)
Udenrigsminister Grev Frijs til Baron O. D. Rosenørn- Lehn . Kjøbenhavn , 28. Mai 1870 . Kjære Baron! Da nu Timen for Afgjørelsen stunder til kan jeg ikke undlade endnu engang ret for Alvor at opfordre Dem til ikke at nægte Kongen og Fædrelandet Deres Tjeneste

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-05-29)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . vr. Kjøbenhavn , 29. Mai 1870 . Kjære Vedel! . . . Den nye Conseilspræsident (samt Frue) Lensgreve L. H. C. H. Holstein-Holsteinborg og Hustru. ) ere ingenlunde tilfredse med at Udenrigsportefeuillen ikke er fulgt med,

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-05-04)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 4. Juni 1870 . Kjære Vedel, Altsaa kunde vi dog ikke beholde Frijs. Jeg var, som De kan tænke Dem, i nogle Dage meget urolig for hvorledes det skulde gaae. Det var ikke let eller syntes mig ikke

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1870-06-04)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Paris , 4 juin 1870 . Monsieur le Baron, J’ai profité d’un entretien que j’ai eu avant hier avec monsieur le Ministre des Affaires étrangères pour aborder la question

BREV TIL: Motzfeldt, Ketil Johnsen Melsted; FRA: Krieger, Andreas Frederik; (1870-06-07)
Justitsminister A. F. Krieger til fhv. Statsraad K. Motzfeldt . 7. Juni 1870 . Kjære Motzfeldt. Ja De har Ret; indtil for lidt over 14 Dage siden havde jeg visselig ikke troet paa, at den Combination, som nu fandt Sted, vilde blive nødvendig; thi ell

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1870-06-10)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Confidentielle. Paris , 10 juin 1870 . Monsieur le Baron, Le départ pour Ems du Roi Guillaume et de M. de Bismarck et leur entrevue avec l’Empereur Alexandre ont natu

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1870-06-10)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . 10. Juni 1870 . Kjære Kammerherre. I Anledning af Deres Brev har jeg søgt en Leilighed til at spørge Baron Rosenørn om han ikke havde til Hensigt, ligesom Grev Frijs havde giort det, at s

BREV TIL: Krüger, Hans Andersen; FRA: Ahlmann, Nicolai; (1870-06-11)
Godsejer N. Ahlmann til Rigsdagsmand H. A. Krüger . Kjøbenhavn , 11. Juni 1870 . Kjære Ven! Jeg har nu været hos Alle, som det er værdt at tale med om den bevidste Sag. Jeg har mødt en heel Deel Sympathi, en heel Deel Anerkjendelse af Din gode Villi

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-06-13)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 13. Juni 1870 . Kjære Vedel, Jeg har aldeles intet Nyt at meddele idag, men jeg vil dog ikke forsømme den Leilighed jeg har ved Grosserer Adlers Reise imorgen, til at takke Dem for Deres Brev, og

BREV TIL: Scheel-Plessen, Wulff Heinrich Bernhard; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1870-06-17)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Grev W. Scheel-Plessen , Gesandt i Stockholm . Copenhague , 17 juin 1870 . M. le Comte Il me revient d’une source qui mérite attention que postérieurement à l’entrée aux affaires du duc de Gramont, le gouvt.

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-06-21)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 21. Juni 1870 . Der hersker for Tiden, idetmindste tilsyneladende, en saadan Stilhed i Politiken, at jeg maa begynde denne min første private Henvendelse til Deres Excellence med den Bemæ

BREV TIL: ukendt FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1870-06-21)
Udenrigsministerens Meddelelser i Ministerraadet 21. og 28. Juni 1870. 21. Juni 1870 . Den Meddelelse, som Telegrafen for nogen Tid siden bragte, at nemlig en »ikke directe interesseret« Magt skulde have opfordret den danske Regering til at bringe det slesvigske

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1870-06-22)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . 22. Juni 1870 . Kjære Kammerherre. Mange Tak for Deres Oplysninger i det sidste Brev Trykt som Nr. 719. ) og jeg har sagt til Hall at han maatte undgaae Alt hvad der kunde synes at bestyr

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-06-23)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Frijsenborg , Torsdag, 23. Juni 1870 . Slutningen af Brevet dateret den 24. ) Kjære Vedel! . . . Jeg haaber at De styrker min Successor imod Thors Formentlig H. A. Krüger. ) fortvivlede Angreb, thi det hører med t

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-06-24)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 24. Juni 1870 . Kjære Vedel, Af Deres Brev af 22de, for hvilket jeg takker og hvis Indhold jeg nøie skal overveie, seer jeg, at De med det Allerførste reiser til Norge. Dette glæder mig særdeles f

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1870-06-28)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Tirsdag, 28. Juni 1870 . Kjære Kammerherre. Mange Tak for Deres Brev og for Deres venlige Interesse for mig, destoværre er min Reise nu bleven noget udsat fordi Ministeren ikke vil lade m

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-06-29)
Lensgreve C. E. Frijs til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Frijsenborg , 29. Juni 1870 . Kjære Baron Rosenørn! . . . Jeg seer, at H. Kryger er i Byen og formoder at De bliver jevnlig lidt plaget af dennes Aabenbarelser. . . . C. E. Frijs.

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Krieger, Andreas Frederik; (1870-06-29)
Justitsminister A. F. Krieger til Stiftamtmand Regenburg . 29. Juni 1870 . Kjære Regenburg! . . . Jeg var netop ifærd med at spørge Dem om De, der var Centrum for Slesvigeres Forespørgsler og Henvendelser, ikke skulde kunne constituere En der efter f

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-06-30)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Frijsenborg , 30. Juni 1870 . Kjære Vedel! I Gjensvar paa Deres venlige og meget kjærkomne Linier af 28de dennes kan jeg ikke undlade strax at bringe de hos mig fremkomne Tanker om Fæsteafløsningslov og dennes For

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-07-06)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 6. Juli 1870 . Kjære Vedel, . . . Det Eneste man beskjæftiger sig med er Prindsen af Hohenzollerns formeentlige Candidatur til Konge i Spanien. Om den danske Regerings Politik under den ved den ho

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-07-08)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 8. Juli 1870 . Da jeg modtog Deres Excellences ærede Skrivelse af 29de f. M., ventede jeg ikke, at jeg allerede ved at udtale min Tak derfor tillige skulde faae noget vigtigt Nyt at skriv

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1870-07-09)
Direktør P. Vedel til Udenrigsminister Baron Rosenørn- Lehn . Fredag Aften [9. Juli 1870 ]. Kjære Excellence. Der var aldeles Intet passeret i den forløbne Uge, indtil de overraskende Telegrafdepecher kom fra Paris. Det er imidlertid efter Ferriols o

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1870-07-11)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Paris , 11 juillet 1870 . Guerre considérée imminente. Bruit que gouvt. français aurait exigé exécution du traité de Prague est faux. Moltke. Ch

BREV TIL: ukendt FRA: Le Moniteur, ; (1870-07-11)
Uddrag af Artikler i Le Moniteur universel , Paris , 11.—27. Juli 1870. Le Moniteur universel, 11. Juli 1870 : La paix ou la guerre, par Léo Joubert: ... La France, sympathique au Danemark, avait demandé pour ce royaume la restitution de quelques lambeaux du territoir

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1870-07-12)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Paris , 12 juillet 1870 . Sur la demande du Roi de Prusse un délai pour répondre a été accordé jusqu’après demain mercredi. Eventualité de la guerre a un peu diminué.

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1870-07-12)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Paris , 12 juillet 1870 . Contrairement à impression du premier moment renonciation du prince et le caractère conciliant des instructions de l’ambassadeur de la Prusse arrivé a

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-07-12)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 12. Juli 1870 . Deres Excellence vil af min desværre noget ufuldstændige Rapport af idag see, at det begynder at see noget alvorligt ud. Jeg tilstaaer jeg begriber ikke Hertugen af Gramon

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-07-14)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 14. Juli 1870 . Kjære Legationsraad, [Om et Pas.] Jeg benytter denne Leilighed for at bede Dem lade mig vide, om muligt med Omgaaende og allerhelst ved et Chiffertelegram, om den Illumin

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-07-14)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 14. Juli 1870 . Jeg havde ventet at kunne i Formiddag tilstille Deres Excellence en fredelig Bapport; men det Første jeg saae imorges var den vedlagte foruroligende Efterretning fra Ems;

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1870-07-15)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Copenhague , 15 juillet 1870 . L’illumination dont vous parlez a uniquement eu pour cause le souvenir de la victoire de Fredericia. Elle a eu lieu le 6 au soir alors que la décl

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Bülow, Carl Ernst Johan; (1870-07-16)
General Bülow , Gesandt i London, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . London , 16. Juli 1870 . Deres Excellence, . . . At »Danmark« stadigt nævnes og i Pressen omtales i Forbindelse med den nu opstaaende store Kamp er naturligt, og Mange betæn

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Vind, Carl Rudolph Emil; (1870-07-16)
Kammerherre Vind , Gesandt i St. Petersborg, til Udenrigsminister Baron Rosenøm-Lehn . St. Petersborg , 16./4. Juli 1870 . Deres Excellence, . . .Jeg hører her kun bekræfte, at Pragerfreden ei endnu er bleven Gjenstand for nogen Reclamation eller Omtale fra fransk Sid

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-07-16)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 16 juillet 1870 . Monsieur le Baron, Je viens d’apprendre comme un secret, mais positivement, que le Ministre des Pays-Bas venait d’être chargé avant-hier soir par voie télégrap

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-07-16)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 16. Juli 1870 . Secrète: [Meddelelse om Hollands Neutralitetserkl. Ordene er omtrent de samme som i Begyndelsen af Depechen af 16. Juli Nr. 26.] Den hollandske Regerings Neutralitetserklæ

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-07-16)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 16. Juli 1870 . Deres Excellence. Jeg benytter Kherre Krags Reise i Aften directe til Kbhvn. forat tilføie nogle Bemærkninger, som jeg ikke kan betroe Posten, til min chiffrered

BREV TIL: Lejrdivisionen i Hald, ; FRA: Krigsministeriet , ; (1870-07-16)
Krigsministeriet til Lejrdivisionen i Hald . Fortroligt. Krigsministeriet, Kjøbenhavn , 16. Juli 1870 . Det er Regjeringen magtpaaliggende, at der ikke finder nogensomhelst Glædesdemonstration Sted i Anledning af Krigen mellem Frankrig og Preussen. For Ministeren

BREV TIL: ukendt FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; de Coninck, William Frederik; (1870-07-17)
Optegnelse af Legationsraad W. F. de Coninck . [ 17. Juli 1870 .] Neutralitet, dersom Preussen tilsteder Danmark strax at besætte Nordslesvig — Flensborg-Tønder Linien — og giver Tilsagn om, at den af danske Tropper i Besiddelse tagne Deel af Hertugdømmet ved Krigens Ophør tilbag

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-07-17)
herre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 17 juillet 1870 . Aux déclarations de neutralité de Pays-Bas, Luxembourg, Belgique et Suisse la Prusse a répondu qu’elle respectera aussi longtemps que la France respectera. —

BREV TIL: Christian 9.; FRA: Holstein, Ludvig Henrik Carl Herman; (1870-07-17)
Den fungerende Krigsminister, Grev Holstein-Holsteinborg , til Kongen . Fortroligt. Kjøbenhavn , 17. Juli 1870 . Da Ministeriet har anseet det for ønskeligt, at der finder en Observation af Sydgrændsen Sted, har jeg foranstaltet, at 5te Dragonregiments 2den Es

BREV TIL: ukendt FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1870-07-18)
Optegnelse af Direktør P. Vedel . 18. Juli [1870] . Heydebr. kom kun for at rectificere en lille Feiltagelse m. H. t. Meddelelsen om Fyrenes Slukning. Han vilde ikke indlade sig paa nogen videre Samtale. Jeg bemærkede i Forbigaaende da han paa mit Spørgsmaal ben

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Regenburg, Theodor August Jes; (1870-07-18)
Stiftamtmand Regenburg til Justitsminister A. F. Krieger . Skanderborg , 18. Juli 1870 . Kjære Krieger. . . . Her har man i Aar vænnet sig til den Tanke at en Krig mellem Frankrig og Preussen ogsaa maatte være en Krig mellem dette og os; man har der

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1870-07-18)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Fortrolig. Wien , 18. Juli 1870 . Herr Baron, Jeg ankom hertil igaar Middags, og var saa heldig, endnu i Løbet af Aftenen at see og tale med saamange ledende Personlighede

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1870-07-18)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Paris , 18 juillet 1870 . (soir). Monsieur le Baron, Monsieur le baron Duperré, chef du cabinet de monsieur le ministre de la marine, m’ayant fait part hier dans l’ap

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-07-18)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 18. Juli 1870 . Deres Excellence, Medens Ingen bestrider, at Frankrig i de Forhold, som have udviklet sig i Tydskland siden Aaret 1866, har, navnlig fra sit eget Standpunkt, hav

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Tietgen, Carl Frederik; (1870-07-19)
Etatsraad C. F. Tietgen til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . 19. Juli 1870 . Grev Moltke har anmodet mig om at meddele Udenrigs Ministeriet for det Tilfælde at hans Depecher skulde blive forsinkede: 1) Det franske Krigs Ministerium har sluttet

BREV TIL: von Heydebrand und der Lasa, Tassilo; FRA: von Bismarck-Schönhausen, Otto Eduard Leopold ; (1870-07-19)
Grev Bismarck til Kammerherre v. Heydebrand u. d. Lasa , preussisk Gesandt i København . Abschrift einer Abschrift. Berlin , 19. Juli 1870 . Die K. französische Regierung hat durch ihren Geschäftsträger das in Abschrift anliegende Aktenstück Findes ikke vedl

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1870-07-19)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Tirsdag, 19. Juli 1870 . Kjære Kammerherre. Det Første jeg giør efter at være kommet tilbage i største Hast er at sætte mig i Forbindelse med Dem for at erfare Deres Mening om Situationen,

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Det Store Nordiske Telegraf-Selskab, ; (1870-07-19)
Bestyrer Mygind, Store Nordiske Telegrafselskab , Newcastle , til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . 19. Juli 1870 . Pr. Telegraf modtaget følgende Telegram fra Grev Moltke Paris, indleveret dersteds idag Kl. 4.35. Udenrigsministeren har forsikkret mig, at fransk

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-07-19)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 19. Juli 1870 . Jeg seer mig endnu ikke istand til at meddele Deres Excellence noget Afgjørende. For et Par Timer siden var den franske Krigserklæring endnu ikke her. Men en ved den hervæ

BREV TIL: Motzfeldt, Ketil Johnsen Melsted; FRA: Krieger, Andreas Frederik; (1870-07-20)
Justitsminister A. F. Krieger til fhv. Statsraad K. Motzfeldt . 20. Juli 1870 . Kjære Motzfeldt. Idag kun eet Ord. De seer, at det nu er fuldt Alvor; det er virkelig Krig, en Krig af den alleralvorligste Natur, omend Stormagterne til en Begyndelse ho

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1870-07-20)
Björnstjerne Björnson til Justitsminister A. F. Krieger . 20. Juli 1870 . Kære Krieger, — den norske ungdom, som i siste tid har undergåt en mærkelig ændring, vil i stort tal gå til Danmark som frivillige, straks I vil have krig. Jeg vilde spørge Dem,

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Bülow, Carl Ernst Johan; (1870-07-20)
General Biilow , Gesandt i London, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . London , 20. Juli 1870 . Deres Excellence, 1) Hans kongelige Høihed Prindsen af Wales vil i Slutningen af Ugen, med et kongeligt Krigsskib, afgaae directe til Kjøbenhavn. —

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-07-20)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 20. Juli 1870 . Deres Excellence, Lesourd har samtaleviis betroet mig, at han anede, dog kun anede, at hans Regjering vilde foretage Eet eller Andet i Kjøbenhavn. Jeg svarede, a

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Scheel-Plessen, Wulff Heinrich Bernhard; (1870-07-20)
Grev W. Scheel-Plessen , Gesandt i Stockholm, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Sierhagen , 20. Juli 1870 . Deres Excellence, Min Svoger, Baron Bonde’s Afreise herfra idag tilbyder en sikker Leilighed, hvilken jeg benytter til at sende Deres

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Scheel-Plessen, Wulff Heinrich Bernhard; (1870-07-20)
Grev W. Scheel-Plessen , Gesandt i Stockholm, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Sierhagen , 20. Juli 1870 . Deres Excellence, Efter at have sluttet hoslagte ærbødige Skrivelse af idag finder jeg, at jeg har forsømt at berøre et vigtigt Punkt

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-07-21)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 21. Juli 1870 . Deres Excellence, Den fra nogle af mine tidligere allerærbødigste Indberetninger bekjendte Herr Kafka, Se Akter I, 63 ff. og passim. ) som jeg i meget lang Tid i

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Vind, Carl Rudolph Emil; (1870-07-22)
Kammerherre Vind , Gesandt i St. Petersborg, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . St. Pétersbourg , 22/10 juillet 1870 . Monsieur le Baron, M. de Westmann m’a dit ce matin qu’ayant reçu de Copenhague la nouvelle que le gouvernement du Roi, pendant la guerre qui

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1870-07-22)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 22. Juli 1870 . Idag efter at Statsraadet var tilende, har Hr. v. Heydebrandt efter Ordre forelæst mig og efterladt i Afskrift en af Grev Bismarck undertegnet Depes

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-07-22)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 22. Juli 1870 . Kjære Vedel, Begivenhederne trænge sig frem med en saadan Hurtighed, at det, siden De skrev Deres Brev af 19de, er bleven overflødigt for mig, at opholde mig ved de to første i Beg

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Bülow, Carl Ernst Johan; (1870-07-22)
General Bülow , Gesandt i London, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . London , 22. Juli 1870 . Deres Excellence, Jeg har idag søgt Lord Granville, der, meget optaget af Forretninger, kun kunde see mig nogle faa Øieblikke, men heller ikke vilde vide Noget at til

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1870-07-22)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Copenhague , 22 juillet 1870 . Je viens de recevoir par une note de M. Heydebr. la notification prussienne de la guerre. Je la soumettrai immédiatement au Roi et je vous écrirai

BREV TIL: Motzfeldt, Ketil Johnsen Melsted; FRA: Krieger, Andreas Frederik; (1870-07-23)
Justitsminister A. F. Krieger til fhv. Statsraad K. Motzfeldt . 23. Juli 1870 . Kjære Motzfeldt. Endelig kom Meddelelse om Krigens Udbrud fra Preussen. Da vi skulle svare, og ikke kunne svare med en Krigserklæring, maae vi altsaa selvfølgeligt for Ti

BREV TIL: Thomsen, Christian Albert Frederich; FRA: Ankjær, Stephan; (1870-07-23)
Oberst St. Ankjær til Oberst C. A. F. Thomsen , Direktør i Krigsministeriet . Aarhuus , 23. Juli 1870 . Kjære Thomsen. De er nu i en ligesaa mislig Stilling som jeg var i 1864 Ankjær var under det meste af Krigen 1864 Direktor i Krigsministeriet. )

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1870-07-23)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Wien , 23. Juli 1870 . Minister Andrassy har interpelleret mig, om Rusland har tilraadet os Neutralitet mod Løfte om Nordslesvig efter endt Krig. Falbe.

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Christian 9.; (1870-07-23)
Kongen til Udenrigsministery Baron Rosenørn-Lehn . Fredensborg , 23. Juli 1870 . Jeg takker meget for Deres Skrivelse som var mig en sand Beroligelse. Christian R. Telegram, indleveret i Fredensborg 23. Juli 1870 Kl. 10.2 Form.

BREV TIL: Morengejm, Artur Pavlovitj; FRA: Det Russiske Udenrigsministerium, ; (1870-07-23)
Westmann, Gehejmeraad i det russiske Udenrigsministerium , til Baron Mohrenheim , russisk Gesandt i København . St. Pétersbourg , 11/23 juillet 1870 . Vous nous avez informés de la résolution prise par le gouvt. danois d’observer la plus stricte neutralité da

BREV TIL: von Oubril, Paul; FRA: Det Russiske Udenrigsministerium, ; (1870-07-19)
Bilag til Gehejmeraad Westmanns Depeche af 23. Juli 1870. Westmann, Gehejmeraad i det russiske Udenrigsministerium , til Oubril , russisk Gesandt i Berlin . St. Pétersbourg , 7/19 juillet 1870 . Vous nous avez transmis l’information, donnée par notre Ministre

BREV TIL: ukendt FRA: Det Russiske Udenrigsministerium, ; (1870-07-19)
Westmann, Gehejmeraad i det russiske Udenrigsministerium , til Okounew, russisk Gesandt i Paris . St. Pétersbourg , 7/19 juillet 1870 . J’ai l’honneur de vous envoyer copie d’une dépêche que, d’ordre de Sa Majesté l’Empereur, j’adresse à notre Ministre à Ber

BREV TIL: von Brunnow, Philipp Graf; FRA: Det Russiske Udenrigsministerium, ; (1870-07-19)
Westmann, Gehejmeraad i det russiske Udenrigsministerium , til Baron Brunnow , russisk Gesandt i London . St. Pétersbourg , 7/19 juillet 1870 . J’ai l’honneur de transmettre à V. Exc. copie de deux dépêches que, d’ordre de Sa Majesté l’Empereur, j’adresse à B

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1870-07-23)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Paris , 23 juillet 1870 . Monsieur le Baron, Je rentre à l’instant du ministère des Affaires étrangères, où je m’étais rendu sur le désir que m’avait fait exprimer M.

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1870-07-23)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Paris , 23 juillet 1870 . Monsieur le Baron, Dans mon très humble rapport Nr. 59 du 16 de ce mois Ikke trykt. ) j’ai entretenu Votre Excellence de l’émotion populaire

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1870-07-23)
Direktør P. Vedel til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . [ 23.(?) Juli 1870 .] Deres Excellence. Hoslagt sender jeg 1. Udkast til Indholdet af Svaret til Heydebrandt og 2. Correctur til Bekjendtgjørelsen om Fdn. 4. Mai 1803, saaledes som jeg i

BREV TIL: ukendt FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1870-07-23/1870-07-25)
Optegnelser af Direktør P. Vedel om Samtale den 23.—25. Juli 1870 med den franske og den russiske Gesandt. I. D. 23. Juli begiærede Hr. St. Ferriol en Samtale og da Ministeren var i Ministerraad modtog jeg den franske Gesandt. Han meddeelte at Flaaden iaft

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1870-07-24)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Paris , 24 juillet 1870 . (soir.) Monsieur le Baron, Dans mon très humble rapport Nr. 64 en date d’hier qui doit parvenir à Votre Excellence par l’entremise de M. le

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-07-24)
Lensgreve C. E. Frijs til Stiftamtmand Th. A. J. Regenburg . Frijsenborg , 24. Juli 1870 . Kjære Ven! . . . Nu er da endelig den længe imødesete Begivenhed, Uvenskab og Krig imellem Frankrige og Preussen, blevet til Virkelighed; meget staaer nu paa

BREV TIL: Christian 9.; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1870-07-24)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kongen . Kjøbenhavn , 24. Juli 1870 . Allerunderdanigst Forestilling. Jeg har allerede havt den Ære allerunderdanigst at forelægge Deres Majestæt den Depesche, som Hr. von Heydebrand meddeelte mig i Fredags,

BREV TIL: Christian 9.; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1870-07-25)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kongen . Kjøbenhavn , 25. Juli 1870 . Allerunderdanigst Forestilling. Samtidigt med at Deres Majestæts Neutralitets-Erklæring udgaaer til Preussen, bliver det saa meget mere nødvendigt, at Forordningen af 4de

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1870-07-25)
Björnstjerne Björnson til Justitsminister A. F. Krieger . 25. Juli 1870 . De, der læser norske aviser, kænner Christopher Bruun, som jeg herved sender Dem. Jeg holder ham så omtrænd for vor største mand; jeg ved i alle fald ingen med højere syn på vore forholde

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1870-07-25)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Paris , 25. Juli 1870 . Udenrigsminister Gramont beder om at vente saa længe som muligt med en Neutralitetserklæring og at der i ethvert Fald i samme holdes en Bagdør aaben. Fr

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1870-07-25)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Copenhague , 25 juillet 1870 . Monsieur. Le 21 de ce mois le ministre de la Confédération de l’Allemagne du Nord m’a, par ordre de son gouvt., communiqué la dépêche qu

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1870-07-25)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Paris , 25 juillet 1870 . Monsieur le Baron. Pendant que j’adresse ce très humble rapport à Votre Excellence, la question de la nomination du prince Napoléon est déba

BREV TIL: ukendt FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1870-07-25)
Bekjendtgjørelse angaaende fornyet Anvendelse af Forordningen af 4de Mai 1803 om hvorledes de Handlende og Søfarende sig have at forholde i Tilfælde af Krig mellem fremmede Sømagter. Kjøbenhavn , 25. Juli 1870 . Ifølge Allerhøieste Bemyndigelse af Dags Dato brin

BREV TIL: ukendt FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1870-07-26)
Optegnelse af Direktør P. Vedel . [ 26. Juli 1870 .] D. 25. Juli ankom Pr, af Wales. Han spurgte strax paa Toldboden Gr. Holstein om hvorledes det havde sig med vor Neutralitet. Da denne svarede at Beslutning om at declarere den, s. D. var taget i Ministerraadet, lykønskede Prin

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-07-26)
Lensgrevinde Thyra Frijs til Direktør P. Vedel . Frjb. , 26. Juli [1870] . Allerede igaar havde jeg havt isinde at telegraphere til Dem, gode Etatsraad Vedel, da jeg havde en Følelse af, at De kunde ønske at min Mand kom over. — Iaftes kom der et Telegram fra

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Krieger, Andreas Frederik; (1870-07-26)
Justitsminister A. F. Krieger til Stiftamtmand Th. A. J. Regenburg . 26. Juli 1870 . Kjære Regenburg! 1) Skjøndt De vel sagtens forstaaer det Spørgsmaal, Vedel overbragte Dem fra mig, vil jeg dog præcisere det. Blandt Regenburgs efterladte Papirer fi

BREV TIL: Fenger, Carl Emil; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1870-07-26)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Finansminister C. E. Fenger . Kjøbenhavn , 26. Juli 1870 . Foranlediget ved den mig af D. Ex. mundtligt gjorte Meddelelse ang. et Andragende fra Herr Etatsraad Tietgen om Concession til Anlæggelsen af en telegraphisk

BREV TIL: Thomsen, Christian Albert Frederich; FRA: Raasløff, Waldemar Rudolph; (1870-07-27)
General W. R. Raasløff til Direktør i Krigsministeriet, Oberst C. A. F. Thomsen . Marienlyst Badeanstalt, 27. Juli 1870 . Kjære Hr. Oberst! Der forestaaer en vigtig Underhandling ang. Alliance, Cooperation af danske og franske Stridskræfter o. s. v. Under

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1870-07-27)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Paris , 27. Juli 1870 . Keiseren reiser imorgen til Hæren med Prinds Napoleon, som ikke faaer Commando over den eventuelle Expedition i Norden. Moltke.

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Crone, Vilhelm Christoffer; (1870-07-27)
Politidirektør V. Crone til Justitsminister A. F. Krieger . Kjøbenhavns Politi. Politikammeret, 27. Juli 1870 . Hermed har jeg den Ære at sende en Indberetning fra Politiinspecteur Hertz angaaende Capitain Jens Petersen fra Slesvig, der siden i Søndags opho

BREV TIL: ukendt FRA: Crone, Vilhelm Christoffer; Hertz, Martin; (1870-07-27)
Bilag til Politidirektør V. Crones Brev af 27. Juli 1870. Indberetning fra Politiinspektør Hertz. Kjøbenhavns Politi. Hovedstationens 2den Afdeling, 27. Juli 1870 . Søndagen den 24. Dennes ankom hertil Byen den fra forrige Krig bekiendte Capitain Jens Peterse

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-07-27)
Lensgreve C. E. Frijs til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Kjøbenhavn , 27. Juli 1870 . Kjære Rosenørn! Idet jeg indesluttet sender Dem den mig laante Rapport efter at have afskrevet den selv til eget udelukkende Rrug, har jeg noteret mig et Par Punkter

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Regenburg, Theodor August Jes; (1870-07-27)
Stiftamtmand Th. A. J. Regenburg til Justitsminister A. F. Krieger . Skanderborg , 27. Juli 1870 . Kjære Krieger. Skjøndt P. fra Heilsminde har været i Pengetrang, og ikke nyder nogen særlig Anseelse, har jeg dog ingen Grund til at ansee ham for en

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Crone, Vilhelm Christoffer; (1870-07-28)
Politidirektør V. Crone til Justitsminister A. F. Krieger . Kjøbenhavns Politi. Politikammeret, 28. Juli 1870 . Deres Excellences Brev er afleveret af Postbudet paa Politikammeret omtrent Kl. 11, men da der indløber et stort Antal Fodpostbreve, har det ikke

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1870-07-28)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Paris , 28. Juli 1870 . Deres Excellence troer jeg herved at burde underrette om at jeg af authentisk Kilde har erfaret, at ifølge de hidtil trufne Bestemmelser vil S

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-07-28)
Lensgreve C. E. Frijs til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Kjøbenhavn , 28. Juli 1870 ). Kjære Rosenørn! Det blev mig umuligt at komme igaaraftes ... og det vil vistnok knibe med, at jeg idag kan komme op at tage Afsked, . . . men hvis jeg nu ikke skuld

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-07-28)
Lensgreve C. E. Frijs til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Kjøbenhavn , 28. Juli 1870 . Da jeg først kom hjem Klokken 12 og nødig vilde sees idag, da De har Ministerconference paa Udenrigsministeriet, af de udenlandske Ministre, var det mig umuligt at f

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-07-28)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 28 juillet 1870 . Communication faite et bien accueillie; puis-je en donner copie? — Quaade. Chiffertelegram, indleveret i Berlin 28. Juli 1870 Kl. 4.24 Ef

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-07-28)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 28. Juli 1870 . Deres Excellences meget ærede Depesche af 25nde d. M. Nr. 13 om den neutrale Stilling, Hs. Maj. Kongen agter at indtage i Forhold til den Krig, der er udbrudt me

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Bülow, Carl Ernst Johan; (1870-07-28)
General Bülow , Gesandt i London, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . London , 28. Juli 1870 . Deres Excellence, Det nylig meddeelte Udkast til en Tractat mellem Frankrig og Preussen Vedrørende en Indlemmelse af Belgien i Frankrig m. m. ) bes

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Bülow, Carl Ernst Johan; (1870-07-28)
General Bülow , Gesandt i London, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . London , 28. Juli 1870 . Deres Excellence, Jeg skal tillade mig at henlede Opmærksomheden paa en Artikel af »Times« fra idag, hvilken, ved at omtale og phantasere over en an

BREV TIL: 1. Generalkommando, ; FRA: Krigsministeriet , ; (1870-07-28)
Krigsministeriet til I. Generalkommando . Fortroliqt. [ Kjøbenhavn ], 28. Juli 1870 . Som Generalcommandoen bekjendt agter Regjeringen under den nærværende Krig at vedligeholde Neutraliteten. Det kan imidlertid forudsættes som en Mulighed, at der fra Frankrig vil skee en Opfor

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Fenger, Carl Emil; (1870-07-28)
Finansminister C. E. Fenger til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Kjøbenhavn , 28. Juli 1870 . I Anledning af D. Exc.’s Skrivelse til mig af 26de d. M. tillader jeg mig at gjenkalde i behagelig Erindring, at det ikke var en simpel Meddelelse, som jeg i M

BREV TIL: Motzfeldt, Ketil Johnsen Melsted; FRA: Krieger, Andreas Frederik; (1870-07-29)
Justitsminister A. F. Krieger til fhv. Statsraad K. Motzfeldt . 29. Juli 1870 . Kjære Motzfeldt. Jeg kunde ikke rigtigt see, om De, da De sidst skrev, havde faaet et Par Linier fra mig, som jeg afsendte til lidt Forklaring af mine næstsidste Linier.

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Krieger, Andreas Frederik; (1870-07-29)
Justitsminister A. F. Krieger til Stiftamtmand Th. A. J. Regenburg . 29. Juli 1870 . Kjære Regenburg! Idet man lader Phantasien fri Tøile, og tænker sig, at man faaer fri Selvbestemmelse om Vilkaarene for en Alliance med Frankrig, ere Mange tilbøieli

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1870-07-29)
Direktør P. Vedel til Udenrigsminister Baron Rosenørn- Lehn . Fredag Morgen [29. Juli 18701] . Deres Excellence. Jeg tillader mig hermed at sende 1. en Privatskrivelse til Moltke Trykt som Nr. 812. ) som jeg haaber vil tilfredsstille Kongen

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1870-07-29)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Grev Moltke- Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Confidentielt. Kjøbenhavn , 29. Juli 1870 . Forinden jeg kortelig skal antyde for D. H. den Holdning, som jeg under nærværende Omstændigheder ønsker at De skal indtage, maa j

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1870-07-29)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Grev Moltke- Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Confidentielt. Kjøbenhavn , 29. Juli 1870 . Hr. Greve. Jeg paaskjønner i høi Grad den Forsigtighed og Tilbageholdenhed, som De har viist under den Samtale med Hertu

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1870-07-29)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Fredag, 29. Juli 1870 . Kjære Kammerherre. Tak for Deres Brev, som har været os til stor Gavn og som jeg tør antage at De vil finde at vi have benyttet med fornøden Vaersomhed. Det glæder

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-07-30)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Fortrolig. Berlin , 30. Juli 1870 . Deres Excellence, Til min allerærbødigste Indberetning af iforgaars skal jeg herved have den Ære at tilføie nogle Enkeltheder, som jeg har ventet paa

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: de Coninck, William Frederik; (1870-07-31)
Legationsraad W. de Coninck til Stiftamtmand Th. A. J. Regenburg . Kjøbenhaun , 31. Juli 1870 . Kjære Regenburg, Hvis De i disse Dage endnu havde være[t] at træffe paa Nørregade, Regenburgs Bolig i København før han blev Stiftamtmand i Skanderborg.

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1870-07-31)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Grev Moltke- Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Copenhague , 31 juillet 1870 . La venue de Cadore a déjà provoqué des soupçons. Son séjour prolongé ici entraînerait des dangers pour nous. D’ailleurs le moment favorable n’é

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Regenburg, Theodor August Jes; (1870-08)
Stiftamtmand Th. A. J. Regenburg til Justitsminister A. F. Krieger . [ August 1870 .] Kjære Krieger. Jeg har nu liggende Brev Brev fra Frøken I. Krüger til Frøken Regenburg af 27. Juli 1870. R. A. ) fra Bevtoft for mig. Krüger har belavet sig paa et langt Fangenskab

BREV TIL: ukendt FRA: Haffner, Wolfgang; (1870-07-31)
Krigsminister W. Haffner til Udenrigsministeriet . Fortroligt. Kjøbenhavn , 31. Juli 1870 . Som det ærede Udenrigsministerium bekjendt ansaa Regjeringen det, efterat Krigen mellem Frankrig og Preussen var bleven erklæret, for nødvendigt ved en successiv Opløs

BREV TIL: Motzfeldt, Ketil Johnsen Melsted; FRA: Krieger, Andreas Frederik; (1870-08-01)
Justitsminister A. F. Krieger til fhv. Statsraad K. Motzfeldt . Mandag, 1. August 1870 . M. har tilføjet: og 2. Aug. ) Kjære Motzfeldt. Tak for Deres Breve! Jeg vil alt idag see at skrive Lidt til Dem, thi jeg veed — eftersom Cadore er kommen — ikke,

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Crone, Vilhelm Christoffer; (1870-08-01)
Politidirektør V. Crone til Justitsminister A. F. Krieger . Kjøbenhavns Politi. Politikammeret , 1. August 1870 . De enkelte Officerer fra de franske Krigsskibe paa Rheden, der i disse Dage have været i Land, ere blevne modtagne med umiskjendelige Beviser paa

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Crone, Vilhelm Christoffer; (1870-08-01)
Politidirektør V. Crone til Justitsminister A. F. Krieger . Kjøbenhavns Politi. Politikammeret , 1. August 1870 . Da jeg ikke kom tidsnok til at træffe Deres Excellence i Ministeriet Kl. henimod 4, tillader jeg mig herved at sende de indkomne Rapporter angaae

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-08-01)
Lensgreve C. E. Frijs til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Frijsenborg , 1. August 1870 . Kjære Rosenørn! Indesluttet sendes et Brev jeg har modtaget i den Formening, at jeg endnu skulde være Udenrigsminister og hvilket derfor retourneres; det gjorde mi

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Krieger, Andreas Frederik; (1870-08-01)
Justitsminister A. F. Krieger til Direktør P. Vedel . Mandag, 1. August 1870 . Kjære Vedel. 1) Troer De ikke det er nødvendigt at telegraphere efter Grev Frijs. (Hall vil øieblikkeligt Samtykke til eventuel Alliancetractat). Hvis De er enig i Frijs’s

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: de Saint-Ferriol, ; (1870-08-01)
Vicomte de Saint-Ferriol , fransk Gesandt i København, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Copenhague , Ier août 1870 . Monsieur le Baron, J’ai l’honneur de vous prier de vouloir bien m’indiquer pour aujourd’hui l’heure où je pourrai présenter

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1870-08-02)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Paris , 2. August [1870] . Marineministeren anmoder om, at vor Farcyske? Kanonbaad her overlades Frankrig, mod at en lignende strax paabegyndes til os. — Moltke.

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Vind, Carl Rudolph Emil; (1870-08-02)
Kammerherre Vind , Gesandt i St. Petersborg, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . St. Petersborg , 2. August/21. Juli 1870 . Deres Excellence. . . . I Overeensstemmelse med Deres Excellences Ordre har jeg idag underrettet Geheimeraad Westmann om den af H. M. Kon

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Levy, Martin; (1870-08-02)
Etatsraad M. Levy , Chef for Finansernes Centralbestyrelses Sekretariat, til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 2. August 1870 . Kjære Vedel! 1. Fntsmsteren venter ikke Svar paa det private Brev, han har skrevet til Baron Rosenørn. Foreligger ikke; der

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Morengejm, Artur Pavlovitj; (1870-08-02)
Meddelelse fra den russiske Gesandt, Baron Mohrenheim . 2 août 1870 . Le cabt. imp. a proposé à Londres une démarche commune à Paris pour engager instamment France à ne pas user de pression sur Dan., mais à respecter la neutralité que cette puissance a déclarée

BREV TIL: Vind, Carl Rudolph Emil; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1870-08-02)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Vind , Gesandt i St. Petersborg . Confidentielle. Copenhague , 2 août 1870 . Monsieur. Comme je pouvais m’y attendre après ce que vous m’aviez déjà fait pressentir par votre dépêche Nr. 26, Trykt

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-08-03)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 3. August 1870 . Kjære Vedel! Endskjøndt jeg veed at De har fuldt op at bestille kan jeg dog ikke undlade at opfordre Dem til at see ind til mig paa Deres Hjemmarch, da jeg har faaet Indtrykket af at

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-08-03)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 3. August 1870 . Kjære Vedel! Da jeg i den forestaaende Discussion i Ministermødet antager at det capitale Stridspunkt vil blive Spørgsmaalet om Løfters Givelse og Beslutninger der alt nu bør tages om

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Bülow, Carl Ernst Johan; (1870-08-03)
General Bülow , Gesandt i London, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . London , 3. August 1870 . Deres Excellence, Jeg havde igaar Leilighed til at meddele Lord Granville Indholdet af Deres Excellences Depeche til den kongelige Gesandt i Berlin af 25de f. M., hv

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-08-03)
Lensgreve C. E. Frijs til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Kjøbenhavn , 3. August 1870 . Kjære Rosenørn! Da De lovede at vise mig Quaades og Moltkes sidste Depecher turde jeg kanskee herved minde Dem om at medtage disse fra Fredensborg. — C. E

BREV TIL: ukendt FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; Udenrigsministeriet, ; (1870-08-03)
Optegnelser af P. Vedel, fremlagt af Udenrigsministeren i Ministerraadet 3. August 1870. 3. August 1870 . I. 1. Danmark kan ikke træde ud af sin Neutralitet før det har viist sig, at der er en rimelig Udsigt til at Frankrig kan gaae seirrig ud af Kamp

BREV TIL: Christian 9.; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1870-08-03)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kongen . Kjøbenhavn , 3. August 1870 . Allerunderdanigst Forestilling. Som jeg allerede har havt den Ære foreløbig allerunderdanigst at berette Deres Majestæt, har Hertugen af Cadore af Hans Majestæt de Frans

BREV TIL: ukendt FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; Christian 9.; (1870-08-03)
Fuldmagt for Grev Frijs til at modtage Hertugen af Cadores Meddelelser. Pleinspouvoirs. [ 3 août 1870 .] Nous Christian IX etc. savoir faisons: que S. M. l’Empereur des Français ayant chargé le Duc de Cadore de Nous faire des communications relativement à la guerre

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1870-08-03)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Grev Moltke- Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Kjøbenhavn , 3. August 1870 . Efter nu at have giort den paagiældende Personligheds Bekjendtskab, gientager jeg indstændigt mit Telegram af Søndag. Rosenørn-Lehn

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1870-08-04)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Paris , 4 août 1870 . Dépêche du 31 incompréhensible répétition demandée de suite n’arrive pas. Moltke. Telegram, indleveret i Paris 4. August 1

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Vind, Carl Rudolph Emil; (1870-08-04)
Kammerherre Vind , Gesandt i St. Petersborg, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . St. Pétersbourg , 4 août 1870 . Grand Duc Héritier parti pour Copenhague cette nuit. S. A. Imp. porte une lettre de l’Empereur pour S. M. le Roi. Vind. Chiffe

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-08-04)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 4. August 1870 . Kjære Vedel! Kunde De ikke komme lidt tidligere til mig, da der vare forskjellige Spørgsmaal som jeg ønskede at fore- lægge Dem og ønsker besvarede inden Forhandlingen med Hertugen sk

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-08-04)
Lensgreve C. E. Frijs til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Kjøbenhavn , 4. August 1870 . Kjære Rosenørn! Idet jeg herved remitterer de mig tilsendte eller rettere laante Depecher undlader jeg ikke at bemærke, at Iveren med at afsende et Troppecorps er b

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1870-08-04)
Direktør P. Vedel til Udenrigsminister Baron Rosenørn- Lehn . Torsdag [4. August 1870?] . Kjære Excellence. General Baasløff har idag været heroppe og sagde mig at han vilde søge Dem imorgen i Hôtel Royal, skjøndt jeg for at skaffe Dem lidt Tid, forbe

BREV TIL: de Coninck, William Frederik; FRA: Regenburg, Theodor August Jes; (1870-08-05)
Stiftamtmand Th. A. J. Regenburg til Legationsraad W. de Coninck . Skanderborg , 5. August 1870 . Kjære de Coninck. Det var mig en særdeles Fornøielse at faae Brev fra Dem. Trykt som Nr. 815. ) Jeg troer ikke paa Muligheden af at vi kunne holde os u

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-08-05)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 5. August 1870 . Kjære Vedel! Da jeg skal have den kjære Hertug Klokken 11, vilde det være mig af overordentlig stor Hjælp at see Dem her Klokken 9, thi det forekommer mig, at der egentlig forlanges a

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Krieger, Andreas Frederik; (1870-08-05)
Justitsminister A. F. Krieger til Direktør P. Vedel . [ Kjøbenhavn , 5. August 1870 .] Kjære Vedel! Jeg havde halvt om halvt ventet, at det skulde idag gaaet istykker, men det blev ved knubbede Ord. Det kom frem, at Holstein havde seet Rosenørn og Mohrenheims Depech

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Vind, Carl Rudolph Emil; (1870-08-05)
Kammerherre Vind , Gesandt i St. Petersborg, til Udenrigs- minister Baron Rosenørn-Lehn . St. Pétersbourg , 5 août 1870 . L’Empereur m’a dit: si pression trop violente même dé- barquement était exercé contre neutralité, S. M. conseille au Roi de protester, dégager sa responsabi

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Krieger, Andreas Frederik; (1870-08-05)
Justitsminister A. F. Krieger til Direktør P. Vedel . Fredag, 5. August [1870] . Kjære Vedel! Da Rosenørn var gaaet, inden Beslutningen toges, vil jeg meddele Dem, at det paa Haffners Forslag (Holstein rystede) vedtoges, at de (6) jydsk-fynske Reserv

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1870-08-05)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 5. August 1870 . Kjære Hr. Directeur! Jeg remitterer Dem herved Udkastet til Instruxen til Grev Frijs, som man var meget vel tilfreds med i Ministerraadet. Hav den Godhed at l

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1870-08-05)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Paris , 5. August 1870 . Udenrigsministeren har sagt mig idag, at han selv i ethvert Fald meget snart vil tilbagekalde Cadore, at det i Ministerraadet idag er afgjort, at de (o

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1870-08-05)
Udkast til et ikke afsendt Brev fra Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Confident. Kjøbenhavn , 5. August 1870 . Hertugen af Cadores Sendelse har ikke virket gavnligt. Den har tildraget sig en Opmærksomhed, som

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-08-05)
Lensgreve C. E. Frijs til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Kjøbenhavn , 5. August 1870 . Kjære Rosenørn! For det Første kan jeg ikke have noget Begreb om, hvornaar Samtalen med Hertugen er endt, for det Andet vil det være meget vanskeligt at jeg kan hav

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-08-05)
Lensgreve C. E. Frijs til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Copenhague , 5 août 1870 . Monsieur le Baron, Le Roi ayant daigné me charger d’entrer en pourparlers avec M. le duc de Cadore, chargé d’une mission spéciale de Sa Majesté l’Empereur de

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Vind, Carl Rudolph Emil; (1870-08-06)
Kammerherre Vind , Gesandt i St. Petersborg, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . St. Pétersbourg , 6 août/25 juillet 1870 . Monsieur le Baron, Revenu de Peterhof après un séjour de deux journées à la Cour de l’Empereur, je me suis permis de transmettre à Votre

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1870-08-06)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Lensgreve C. E. Frijs . 6. August 1870 . Paa min allerunderdanigste Forestilling har det behaget Hs. Maj. Kongen allernaadigst at overdrage D. E. paa den kgl. Regerings Vegne at modtage de Meddelelser, som Hertugen af C

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1870-08-06)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Paris , 6. August 1870 . Efter competente Folks Mening kunne de i Ministerraadet om Expeditionen tagne Beslutninger ikke realiseres, da der er Brug for Alt ved Rhinen.

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1870-08-06)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Kjøbenhavn , 6. August 1870 . Meget stærkt Tryk her fra Rusland og England. Rusland og maaskee England ville true i Paris i Anledning af Al- liance mellem os og Frankrig. Cado

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1870-08-07)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Paris , 7 août 1870 . Nouvelles de l’armée de plus en plus désastreuses. Bruit court que l’armée est en déroute complète. Panique énorme. — Moltke.

BREV TIL: Motzfeldt, Ketil Johnsen Melsted; FRA: Krieger, Andreas Frederik; (1870-08-07)
Justitsminister A. F. Krieger til fhv. Statsraad K. Motzfeldt . 7. August 1870 . Kjære Motzfeldt. Hvilke sørgelige Efterretninger fra Krigsskuepladsen! Jeg var ikke uforberedt paa, at Franskmændene i Begyndelsen vilde faae adskillige Knæk, thi Preuss

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1870-08-07)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Paris , 7 août 1870 . Les nouvelles très graves de l’armée provoquent crainte d’un mouvement révolutionnaire à Paris. Chambres con- voquées pour le onze. Paris mis en état de s

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-08-07)
Lensgreve C. E. Frijs til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Kjøbenhavn , 7. August 1870 . Kjære Rosenørn! Hvis dette ikke skulde dérangere Deres Planer for idag havde jeg tænkt mig at see op til Dem imellem 4 og 5 Eftermiddag; men naar dette ikke skulde

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-08-07)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 7. August 1870 . Kjære Vedel! Nødig vil jeg uleilige Dem mere end høist nødvendigt, men da jeg haaber at have endt min Gjerning idag eller senest imorgen, vil jeg spørge om det convenerer Dem bedst at

BREV TIL: Andræ, Carl Christopher Georg; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-08-07)
Lensgreve C. E. Frijs til Gehejmeetatsraad Andræ . Kjøbenhavn , 7. August 1870 . Da jeg næsten ikke fik talt med Dem igaar paa Grund af den for mig uventede Afbrydelse vilde det være mig overordentlig kjært, om jeg idag kunde komme til at samtale med Dem, thi

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1870-08-08)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Paris , 8 août 1870 . Monsieur le Baron, J’ai eu l’honneur de recevoir la dépêche que Votre Excellence a bien voulu m’écrire sous le numéro 19 en date du 1er du coura

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1870-08-08)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Paris , 8 août 1870 . Situation considérée comme étant affreuse hier aux Tuile- ries, on ne conservait aucune illusion. Il ne reste presque rien du corps d’armée du maréchal Ma

BREV TIL: Andræ, Carl Christopher Georg; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-08-08)
Lensgreve C. E. Frijs til Gehejmeetatsraad Andræ . Kjøbenhavn , 8. August 1870 . For at De dog kan være inde i Bevægelsen og den op- og nedadgaaende Bølgegang i Ministeriet maa jeg dog berette, at jeg efter at have afgivet min Beretning, som er bleven forelæs

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-08-08)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 8. August 1870 . Kjære Vedel! Det er mig ikke muligt at drage bort uden at sende Dem nogle venlige Ord, og opfordre Dem til paa Deres sædvanlige Maade at seire ved Udholdenhed; Hall forekom mig utilre

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-08-08)
Lensgreve C. E. Frijs til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Kjøbenhavn , 8. August 1870 . Herr Baron, I Continuation af min ærbødige Indberetning af 5te dennes tillader jeg mig herved at meddele, at jeg, for at fyldestgjøre den i min Instructio

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-08-09)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 9 août 1870 . Monsieur le Baron, J’apprends de source authentique mais très-confidentielle- ment que l’Angleterre a proposé à la France et à la Prusse de garantir ultérieurement

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Christian 9.; (1870-08-09)
Christian IX til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Fredensborg , 9. August 1870 . Vil De ikke istedetfor iaften allerede komme til Middag? Christian R. Telegram, indleveret i Fredensborg 9. August 1870 Kl. 12.55 Efterm. — O

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1870-08-09)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Paris , 9 août 1870 . Séance de la chambre d’une violence et de désordres ter- ribles. La gauche demande des armes pour la population de Paris. Chute du ministère presque certa

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1870-08-09)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Paris , 9 août 1870 . Situation quoique terrible est envisagée avec plus de calme. La bataille imminente semble devoir avoir influence décisive. Moltke.

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Rasmussen Carlsen, Hans; (1870-08-10)
Hofjægermester H. R. Carlsen til Justitsminister A. F. Krieger . Gl. Kjøgegaard , 10. August 1870 . Kjære Ven! Naar De har læst indlagte Brev Intet Brev findes nu vedlagt, men det drejer sig utvivlsomt om det som Nr. 872 trykte Brev fra Kronprins Oscar af Sve

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Krieger, Andreas Frederik; (1870-08-10)
Justitsminister A. F. Krieger til Etatsraad Regenburg . 10. August 1870 . Kjære Regenburg! Der er til Krigsministeriet — fra Salicath i Haderslev — indkommet et Andragende om at Krygers Søn, der er Menig i 10de Bataillon (for Tiden i Fredericia) maat

BREV TIL: Rasmussen Carlsen, Hans; FRA: Oscar 2.; (1870-08-10)
Kronprins Oscar af Sverige-Norge til Hofjægermester H. R. Carlsen . Helsingborg, Sofiero , 10. August 1870 . Min gode Ven! Jeg er nok skyldig et Svar til Dig alt for længe siden, men Begivenhedernes alvorsfulde Gang og Udvikling have fyldt min hele S

BREV TIL: Krigsministeriet , ; FRA: Udenrigsministeriet, ; (1870-08-10)
Udenrigsministeriet til Krigsministeriet . Fortroligt. Kjøbenhavn , 10. August 1870 . Under 31te Juli har Krigsministeriet fortroligt underrettet Udenrigsministeriet om de militaire Foranstaltninger til- lands, der under de forhaandenværende Omstændigheder var

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-08-10)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 10. August 1870 . Kjære Vedel. . . . Efter hvad man siger mig, har General Moltke er- klæret, at han vil samle 800,000 Mand paa Valpladsen før han har nok. Jeg begriber ligesaalidt de franske Gene

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-08-10)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Frijsenborg , 10. August 1870 . Kjære Vedel! Ved i min Hukommelse at gjennemgaae Alt hvad der er passeret under mit sidste Ophold i Kjøbenhavn og ved nu at gjennemlæse de forskjellige Udarbeidelser af Dem saavelso

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1870-08-11)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Wien , 11. August 1870 . Granville indledet pourparlers om Neutralitetsliga med Rusland, Østrig, Italien. Beust uvillig, hans Stilling truet. Falbe. Koncept (Gesandtsk

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Vind, Carl Rudolph Emil; (1870-08-12)
Kammerherre Vind , Gesandt i St. Petersborg, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . St. Pétersbourg , 12 août 1870 . Le Chancelier m’a dit: Le gouvernement anglais propose ici une entente entre les grandes puissances neutres, et avec concours plus tard des autres états neut

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Morengejm, Artur Pavlovitj; (1870-08-12)
Baron Mohrenheim , russisk Gesandt i København, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Frydenlund , 12 août 1870 . Monsieur le Baron, Je viens de recevoir à l’instant-même la dépêche télégraphique ci-jointe, que je me fais un devoir de porter immé

BREV TIL: Morengejm, Artur Pavlovitj; FRA: Gortschakov, Alexander Michailovitj ; (1870-08-12)
Bilag til Baron Mohrenheims Brev 12. August 1870. Fyrst Gortschacow, St. Petersborg, til Baron Mohrenheim, russisk Gesandt i København . St. Pétersbourg , 12 août 1870 . Gouvernement anglais est tombé d’accord avec gouvernement italien sur arrangement, d’aprè

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-08-12)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 12. August 1870 . Kjære Vedel. Forskjellige Personer, Colleger og Preussere, have gjentagende yttret for mig, at hvis Preussen seirer over Frankrig, kunne vi meer end nogensinde gjøre os Forventni

BREV TIL: Rasmussen Carlsen, Hans; FRA: Krieger, Andreas Frederik; (1870-08-13)
Justitsminister A. F. Krieger til Hofjægermester H. R. Carlsen . [ 13. August 1870 .] Kjære Yen. Tak for det hermed Tilbagefølgende. Antagelig det som Nr. 872 trykte Brev. ) Det vilde have støttet mig i den Mening, jeg har dannet mig med Hensyn til de ufravigelige Be

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1870-08-13)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Copenhague , 13 août 1870 . M. le Comte. Les evénémens se précipitent tellement que la mission du duc de Cadore a déjà perdu tout son intérêt pratique. Néanmoins et

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Vind, Carl Rudolph Emil; (1870-08-13)
Kammerherre Vind , Gesandt i St. Petersborg, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . St. Pétersbourg , 13/Ier août 1870 . Monsieur le Baron, J’ai eu l’honneur de recevoir le 10 d. c. via Suède la dépêche confidentielle Nr. 9 en date du 2 août. Trykt som Nr. 828. )

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Regenburg, Theodor August Jes; (1870-08-14)
Stiftamtmand Th. A. J. Regenburg til Justitsminister A. F. Krieger . Skanderborg , 14. August 1870 . Kjære Krieger. Den unge Krüger var af sin Faster bleven underrettet om Ansøgningens Indgivelse med Tilføiende, at hun frygtede for at han ikke fik L

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-08-14)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 14. August 1870 . Kjære Vedel, Jeg er Dem meget erkjendtlig for Skrivelsen af 11te, Nr. LXXXVIII, Der sigtes formentlig til et Cirkulære af 11. August 1870 til alle Gesandtskaber med Undtagelse af

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-08-14)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Frijsenborg , 14. August 1870 . Kjære Vedel! Ved min Hjemkomst igaaraftes fra Boubjerg modtoges jeg af Deres 2 venlige Breve saavel af 10de som af 11te August og beredede De mig en stor Glæde ved Meddelelsen af Sv

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1870-08-15)
Direktør P. Vedel til Udenrigsminister Baron RosenørnLehn . 15. August 1870 . Kjære Excellence. Det er idag Napoleonsdag og Udenrigsministeren har altid pleiet at indfinde sig ved Messen i det catholske Capel. Det er vel ingen Nødvendighed, men under

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: de Coninck, William Frederik; (1870-08-15)
Legationsraad W. F. de Coninck til Direktør P. Vedel . 15. August 1870 . Kjære Vedel. Jeg tilstaaer, at jeg har følt mig noget ubehageligt berørt ved det mig idag givne Paalæg, især, da jeg ikke bestemt veed, hvad der har foranlediget det. Dersom, hv

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1870-08-16)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Paris , 16 août 1870 . L’ambassadeur de l’Angleterre m’a dit aujourd’hui que la Russie, l’Angleterre et l’Italie s’étaient entendues pour ne pas quitter leur neutralité sans en

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1870-08-17)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Paris , 17 août 1870 . Lisez dans télégramme d’hier »sans s’être prévenues« au lieu de »sans entente préalable«. — Moltke Chiffertelegram, indle

BREV TIL: Bülow, Carl Ernst Johan; FRA: Granville, George Leveson-Gower; (1870-08-17)
Udenrigsminister Lord Granville , London, til General Bülow , Gesandt i London . Copy. Foreign office , August 17. 1870 . Monsieur le Ministre, Her Majesty’s Government have received with much satisfaction the intelligence of the determination annou

BREV TIL: Quaade, George Joachim; Vind, Carl Rudolph Emil; Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; Falbe, Christian Frederik; Bülow, Carl Ernst Johan; Scheel-Plessen, Wulff Heinrich Bernhard; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1870-08-17)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Gesandterne i Stockholm, Berlin, Wien, London, Firenze og St. Petersborg . Copenhague , 17 août 1870 . / Tit. / La mission de M. de Cadore a attiré une attention qu’elle ne mérite pas. Le duc est arrivé ici

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: de Coninck, William Frederik; (1870-08-18)
Legationsraad W. F. de Coninck til Direktør P. Vedel . 18. August 1870 . Kjære Vedel. Jeg vil dog med nogle faa Ord sige dig hvad der endnu igaar Morges puslede om i mig og i første Øieblik hindrede mig i [at] modtage din Haand i samme gode Aand, i h

BREV TIL: de Westmann, ; FRA: Morengejm, Artur Pavlovitj; (1870-08-18)
Baron Mohrenheim , russisk Gesandt i København, til Gehejmeraad Westmann , St. Petersborg . Copenhague , 6/18 août 1870 . Je n’ai pas manqué de me conformer aux instructions contenues dans l’office parvenu en date du 30 juillet /11 août de l’année courante Nr.

BREV TIL: Christian 9.; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1870-08-18)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kongen . Kjøbenhavn , 18. August 1870 . Allerunderdanigst Forestilling. Det vil være i Deres Majestæts Erindring, at det allernaadigst behagede Allerhøistsamme under 3die d. M. at bemyndige Hs. Excellence Gre

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-08-20)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Boller , 20. August 1870 . Kjære Vedel! Tak for Deres kjære Brev og for dettes fyldige Indhold, som jeg modtog igaar her paa Boller og som jeg glæder mig til at besvare idag i Morgenstundens Ro, mens hele det øvri

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1870-08-20)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Lensgreve C. E. Frijs . Kjøbenhavn , 20. August 1870 . Hr. Greve. Efter at jeg allerunderdanigst har forelagt Kongen de tvende Beretninger, som jeg har havt den Ære at modtage fra D. Exc. angaaende Deres mund

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Tietgen, Carl Frederik; (1870-08-20)
Etatsraad C. F. Tietgen til Direktør P. Vedel . Det store nordiske Telegraf Selskab. Kjøbenhavn , 20. August 1870 . Jeg tillader mig herved at meddele at jeg fra St. Petersborg har officiel Underretning om at det russiske Udenrigs Ministerium under 30. Juli/1

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Knuth, Joachim Sigismund Ditlev; (1870-08-20)
Grev J. S. D. Knuth , Legationssekretær i Stockholm, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Stockholm , 20 août 1870 . Monsieur le Baron, Ayant hier soir reçu la dépêche Nr. 8 Trykt som Nr. 891. ) qu’en date du 17 d. c. Votre Excellence m’a fait

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-08-21)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Boller , 21. August 1870 . Da jeg igaar blev afbrudt i mit Skriveri kan jeg ikke undlade at gjenoptage Traaden, fordi jeg slet ikke kom til at omtale Historien og Sammenhængen med Telegrammet; De erindrer vistnok

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-08-21)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 21. August 1870 . Kjære Vedel, . . . Dagbladets Yttringer om Udviisningen af de Tydske fra Frankrig »Dagbladet« 15/8 1870 Nr. 189 hævder, at den franske Regering ved sin Udvisning af Tyskere kun t

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Bülow, Carl Ernst Johan; (1870-08-22)
General Bülow , Gesandt i London, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . London , 22. August 1870 . Deres Excellence, I Continuation af min ærbødigste Indberetning af 19de ds. Nr. 51 Utrykt. U. A. Indeholder en Fremstilling af Neutralitetsligaens Oprindelse, Art o

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-08-23)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 23. August 1870 . Kjære Vedel, Jeg antager at De kjender Forfatteren af vedlagte Aviscoupon. Han er en af Førerne for det national-liberale Partie, og hans Udtalelse er formeentlig saamegetmindre

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-08-24)
Lensgreve C. E. Frijs til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Frijsenborg , 24. August 1870 . Kjære Rosenørn! Undskyld at jeg først saa sildig bringer Dem min Tak saavel for den til Kongen givne Fremstilling Trykt som Nr. 894—95. ) som for Deres venlige Li

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-08-24)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Frijsenborg , 24. August 1870 . Kjære Vedel! Endskjøndt jeg har frygtelig travlt saa kan jeg dog ikke undlade i faa Ord at takke Dem for Deres venlige Linier; ogsaa jeg glæder mig til vor forestaaende Sa

BREV TIL: Ministerrådet, ; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1870-08-24)
Betænkning af Direktør P. Vedel , afgivet til Ministerraadet . 24. August [1870] . Lord Granvilles Note og General Bülows Depeche Nr. 890 og Bülows Depeche af 19. August 1870 (sml. Nr. 902). ) stemme ganske overens med de foreløbige Underretninger, som Minister

BREV TIL: Knuth, Joacim Sigismund Ditlev; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1870-08-25)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Grev Knuth , Chargé d’affaires i Stockholm . Kjøbenhavn , 25. August 1870 . Har Sverige modtaget en Indbydelse fra England til at tiltræde en Neutralitetsligue og hvad har det svaret? Spørg Rochussen om det Samme for

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-08-25)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Frijsenborg , 25. August 1870 . Kjære Vedel! Da jeg har al Grund til at troe at enten Cadore eller hans Venner faae Noget Andet ud af den imellem os stedfundne Forhandling end der er overeensstemmende med Sandhede

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Knuth, Joachim Sigismund Ditlev; (1870-08-26)
Grev Knuth , Legationssekretær i Stockholm, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Stockholm , 26. August 1870 . Sverig har modtaget Forslaget gjennem Hochschild Baron K. F. Hochschild, svensk Gesandt i London. ). Før Svar gives, maa den norske Regjering h

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Knuth, Joachim Sigismund Ditlev; (1870-08-26)
Grev Knuth , Legationssekretær i Stockholm, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Stockholm , 26. August 1870 . Minister Rochusen har ingensomhelst Meddelelse men tilbyder at forespørge per Telegraf. Knuth. Telegram, indlev

BREV TIL: Christian 9.; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1870-08-27)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kongen . Kjøbenhavn , 27. August 1870 . Allerunderdanigst Forestilling. I Overensstemmelse med den foreløbige Underretning, som den kongelige Regjering allerede for nogen Tid siden havde modtaget fra det russ

BREV TIL: Udenrigsministeriet, ; FRA: Fenger, Carl Emil; (1870-08-27)
Finansminister C. E. Fenger til Udenrigsministeriet . Kjøbenhavn , 27. August 1870 . I Anledning af, at Etatsraad, Directeur i Privatbanken Tietgen i det vedlagte Andragende Sml. Nr. 914 a og Nr. 793 a. Selve Andragendet har ikke kunnet fremskaffes. ) har anh

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Knuth, Joachim Sigismund Ditlev; (1870-08-27)
Grev Knuth , Legationssekretær i Stockholm, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Stockholm , 27 août 1870 . Monsieur le Baron, Ayant eu l’honneur de recevoir avant-hier soir le télégramme de Votre Excellence du même jour, je me suis empressé de

BREV TIL: Bülow, Carl Ernst Johan; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1870-08-30)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til General Bülow , Gesandt i London . Kjøbenhavn , 30. August 1870 . Medens jeg iøvrigt forbeholder mig, saasnart det bliver mig muligt at samle alle fornødne Data desangaaende, udførligt at besvare de forskjellige Punkt

BREV TIL: Finansministeriet; FRA: Udenrigsministeriet, ; (1870-08-31)
Udenrigsministeriet til Finansministeriet . Kjøbenhavn , 31. August 1870 . Idet Ministeriet herved tilbagesender det med Finansministeriets behagelige Skrivelse af 27de fulgte Rilag, tillader man sig m. H. t. Spørgsmaalet om hvorvidt Meddelelsen af en Concessi

BREV TIL: Granville, George Leveson-Gower; FRA: Bülow, Carl Ernst Johan; (1870-08-31)
General Bülow , Gesandt i London, til Udenrigsminister Lord Granville . [ London , 31. August 1870 .] M. le Comte. Le gouvt. du Roi a pris connaissance de la note que V. E. m’a fait l’honneur de m’adresser sous la date du 17 cour., et il a accueilli avec une grande sa

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Bülow, Carl Ernst Johan; (1870-09-01)
General Bülow , Gesandt i London, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . London , 1. September 1870 . Deres Excellence, . . . Med Hensyn til det slesvigske Spørgsmaal skal jeg endnu blot tilføie, at jeg igaar havde Leilighed til at tale med Grev Bernstorff. I Samt

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-09-03)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 3. September 1870 . Kjære Vedel, Den gode Petre M. Petre, Sekretær ved det britiske Gesandtskab i Berlin. ) har spilt mig et net Puds ved igaar at reise til Kbhvn., uden, som han havde lovet mig,

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Bülow, Carl Ernst Johan; (1870-09-05)
General Bülow , Gesandt i London, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . London , 5. September 1870 . Deres Excellence, Jeg havde den Ære igaar at modtage Deres Excellences Depeche Nr. LXVIII af 30te August, Trykt som Nr. 914. ) og da jeg idag havde Leilighed til

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1870-09-07)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 7. September 1870 . I en Samtale, som General Bülow nylig har havt med Baron Brunnow i London, har den russiske Ambassadør med den Interesse, som han altid har bevi

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1870-09-07)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . 7. September 1870 . Kjære Kammerherre. Efter Slaget ved Wörth kunde man jo nok see at preussisk Krigskunst overgik den franske, men neppe kunde Nogen dog ane at Ødelæggelsen skulde gaae s

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-09-07)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 7. September 1870 . Kjære Vedel, En meget forstandig og mod os velsindet Preusser siger, at Resultatet af hvad der nu skeer, kan være at Preussen nu med Lethed vil kunne ordne sit Mellemværende me

BREV TIL: de Saint-Ferriol, ; FRA: Favre, Jules Claude Gabriel; (1870-09-10)
Jules Favre til Vicomte de St. Ferriol , fransk Gesandt i København . 10 septembre . Assurez M. le M. des Aff. étr. de toutes les sympathies du gouvt. et des miennes en particulier pour la nation danoise dont j’ai admiré le courage. J. Favre.

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-09-11)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 11. September 1870 . Kjære Vedel, Tak for Deres Brev af 7de, Trykt som Nr. 920. ) hvis Indhold har interesseret mig meget; især fordi det De siger mig om visse Vanskeligheder som have maattet over

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Crone, Vilhelm Christoffer; (1870-09-12)
Beretning fra Politidirektøren i København, C. Crone , til Justitsminister A. F. Krieger angaaende Forsøg paa Gadedemonstrationer mod Sognepræsten til St. Petri tydske Kirke, P. F. Schmaltz. Kjøbenhavns Politikammer , 12. September 1870 . Ligesom jeg strax ha

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-09-13)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 13. September 1870 . Kjære Vedel, Hvor gjerne jeg end vilde, er det mig dog ikke muligt at give Dem Ro for Pastor Schmalz. Jeg hører nu, — og dette er maaskee meer end vore og andre Blad

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1870-09-15)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Torsdag, [15.] September [1870 ]. Kjære Kammerherre. I Forbindelse med Ministerens Skrivelse om Schmaltz, vil jeg meddele Dem at Heydebrandt i en privat Samtale med Petre, da denne forled

BREV TIL: Christian 9.; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1870-09-17)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kongen . Kjøbenhavn , 17. September 1870 . Allerunderdanigst Forestilling. Som jeg allerede har havt den Ære allerunderdanigst at meddele Deres Majestæt, har den franske Udenrigsminister, Hr. Jules Favre, i e

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-09-21)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 21. September 1870 . Deres Excellence har ved meget æret Depesche af 7ende d. M. Nr. 19 Trykt som Nr. 919. ) meddelt mig nogle Data til rigtig Relysning af den kongelige Regjeri

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Bülow, Carl Ernst Johan; (1870-09-21)
General Bülow , Gesandt i London, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . London , 21. September 1870 . Deres Excellence! ... Herr Hansen, som i længere Tid har opholdt sig i Paris og der blev Medarbeider af »Moniteur Universel« er ved Begyndelsen af Krigen bleven

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-09-21)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 21. September 1870 . Kjære Vedel! Da jeg paa Grund af en stærk Tandpine og deraf følgende Conference med min Tandlæge idag, har opsat min Afreise til imorgen vilde det glæde mig overordentli

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-09-23)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 23. September 1870 . Kjære Vedel, Jeg har først i Eftermiddag faaet at vide at der i Aften afgaaer en engelsk Coureer til Kbhvn., og derfor faaer jeg, efter først at have maattet skrive min Rappor

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1870-09-28)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . 28. September 1870 . Kjære Kammerherre. Jeg takker Dem meget for Deres udtømmende Brev og jeg haaber at det skal lykkes os at forsone de vrede Guder. Jeg har engang incidenter beklaget til

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1870-09-28)
Direktør P. Vedel til Udenrigsminister Baron Rosenørn- Lehn . Onsdag Aften [28. September 1870] . Kjære Excellence. Da jeg paa Grund af Landsthingsvalget maaskee kommer noget senere i Ministeriet imorgen tillader jeg mig paa næste Blad at skrive den M

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Estrup, Jacob Brønnum Scavenius; (1870-10-01)
Godsejer J. B. S. Estrup til Justitsminister A. F. Krieger . Skaføgaard , 1. October 1870 . . . . Jeg kan ikke undlade at benytte denne Leilighed til særligt til Dem at udtale min Glæde over den moderate Politik som Regjeringen har fulgt udadtil under den sid

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-10-07)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 7. October 1870 . Kjære Vedel, Som jeg sidst meddeelte Dem, har jeg endnu et ældre Brev fra Dem, nemlig af 7de f. M., som jeg endnu ikke har svaret videre paa, da jeg ikke har faaet Tid dertil ved

BREV TIL: Bregendahl, Laurids Nørgaard; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1870-10-12)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Tingenes Formænd . Kjøbenhavn , 12. October 1870 . Idet jeg herved har den Ære at tilstille Herr Formanden en Samling af skrevne Aktstykker, der tjene til Oplysning om den Kongelige Regjerings Holdning og Optræden lige

BREV TIL: Rigsdagen, ; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1870-10-12)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Rigsdagen . 12. October 1870 . Saasnart Krigen mellem Frankrig og Preussen viste sig at være uundgaaelig, ilede flere mindre tilgrændsende Stater med at erklære sig neutrale og søgte i Berlin og Paris at forsikkre sig,

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1870-10-13)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Torsdag, 13. October [1870] . Kjære Kammerherre. Jeg troer at vi ere enige om 1. at der efter Freden vil skee Noget fra Preussens Side for at bringe Art. V til en Slags Udførelse

BREV TIL: Folketingets Finansudvalg, ; FRA: Haffner, Wolfgang; Haffner, Wolfgang; (1870-10-14)
a. Krigsministeriet til Folketingets Finansudvalg . Krigsministeriet, Kjøbenhavn , 14. October 1870 . I Forbindelse med det Forslag til en Tillægsbevillingslov for indeværende Finantsaar, som er blevet Rigsdagen forelagt, har Krigsministeriet ikke villet undlade til nærmere

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-10-15)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Frijsenborg , 15. October 1870 . Kjære Vedel! Forhaabentlig er De nu færdig med Deres Arbeide for Rigsdagen, hvortil jeg ønsker Dem til Lykke enten De nu maatte være selv tilfreds dermed eller ei, ialfald veed jeg

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-10-21)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 21. October 1870 . Kjære Vedel, . . . Hvad det slesvigske Spørgsmaal angaaer, er jeg i alt Væsentligt enig med Dem, kun maa jeg tilføie, hvad jeg iøvrigt troer, at De ogsaa vil være enig med mig i

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-10-23)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Frijsenborg , 23. October 1870 . Kjære Vedel! Hjertelig Tak for Deres venlige Linier saavelsom for det Tilsendte; det glæder mig at Folk kommer til Erkjendelse af det Uhensigtsmæssige i en slig politisk Over- sigt

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-10-26)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 26. October 1870 . Kjære Vedel, Jeg vilde gjerne, men kan ikke forskaane Dem for vedlagte Coupon af »Nationalzeitung«. Findes ikke vedlagt. Sml. Nr. 946. ) Jeg tillægger ganske vist ikke de Dolkes

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Krieger, Andreas Frederik; (1870-10-30)
Justitsminister A. F. Krieger til Stiftamtmand Th. A. J. Regenburg . 30. October 1870 . Kjære Regenburg! . . . Endnu gaaer Alt tilsyneladende roligt og stille paa Rigsdagen, men det varer næppe længe. Det politiske Udvalg er næsviist og faaer i disse

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-11-01)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 1. November 1870 . . . . Hvorledes skal det saa gaae os under og ved Siden af det Store, som saaledes udvikler sig? Jeg kan hellerikke opgive Haabet om at det tidligere eller senere skal

BREV TIL: Christensen, Balthazar Matthias; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1870-11-08)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Formanden for Folkethingets Udvalg angaaende »foreløbig Lov om Udstedelsen af Creditbeviser«, Overretsprokurator B. Christensen . Kjøbenhavn , 8. November 1870 . I meget æret Skrivelse af 4de ds. U. A. »Politiske Konce

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1870-11-09)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . 9. November 1870 . Kjære Kammerherre. [Har i 14 Dage været syg.] Nat. Zeit.s Artiklen har jeg strax givet Lobedanz, der har skrevet Noget derom til Hamb. Nachr. Jeg veed ikke om det er kom

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1870-11-12)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Lørdag, 12. November [1870 ]. Kjære Kammerherre. Falbe har idag telegraferet »Rusland opsiger Parisertractaten om det Sorte Hav. Der forberedes nye Skridt for at indlede en Vaab

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-11-12)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 12. November 1870 . Kjære Vedel, . . . Jeg kan ikke idag skrive Meget i Svar paa hvad De med- deler mig; men jeg vil dog ikke tøve med at sige, at efter min Mening burde B[ülow] stoppes eller lede

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1870-11-14)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . 14. November 1870 . Kjære Kammerherre. Jeg husker ikke om vi have havt Leilighed til at tale sammen om den Stilling som Danmark formodentlig vil komme i til Rusland og Preussen efter at d

BREV TIL: Bülow, Carl Ernst Johan; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1870-11-15)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til General Bülow , Gesandt i London . Kjøbenhavn , 15. November 1870 . Den Tanke som Deres Excellence har berørt i det Brev De har gjort mig den Ære at tilskrive mig under 3. d. M. Det nævnte Brev bar hverken kunnet find

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-11-23?)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 23.[ ?] November 1870 . Kjære Vedel! Idet jeg herved remitterer det mig tilsendte med hjertelig Tak for Laanet vil De see, at jeg paa et Par Steder har sat en Blyantsstreg for at erindre de Spørgsmaal

BREV TIL: Falbe, Christian Frederik; Scheel-Plessen, Wulff Heinrich Bernhard; Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; Bülow, Carl Ernst Johan; Vind, Carl Rudolph Emil; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1870-11-23)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Gesandterne i Paris, London, Stockholm, Wien og St. Petersborg . Copenhague , 23 novembre 1870 . Le résultat des dernières élections générales dans le Slesvig a encore une fois confirmé l’expérience déjà si souvent f

BREV TIL: Vind, Carl Rudolph Emil; FRA: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; (1870-12-02)
Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Vind , Gesandt i St. Petersborg . Copenhague , 2 décembre 1870 . Il m’a été très agréable de voir par votre rapport nr. [41] que vous croyez jusqu’a un certain degré au fondement des bruits qui de tems en

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-12-03)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 3. December 1870 . Kjære Vedel, . . . Jeg havde igaar skrevet i længere Brev til Dem om den Gjenstand De omtaler i Deres Brev af 14de f. M., Trykt som Nr. 948. ) nemlig vor fremtidige Stilling til

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-12-09)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Boller , 9. December 1870 . Kjære Vedel! . . . Foruden den Glæde jeg som altid vilde have følt ved at see Dem, havde jeg ogsaa ønsket at fortælle Dem at jeg havde besøgt Heydebrand forleden, der meente at Parises

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-12-10)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 10. December 1870 . Kjære Vedel, Jeg havde idag Besøg af Loftus noget før jeg modtog Deres Brev af 8de, da den med Coureren ankomne Pakke først blev bragt mig noget senere. Han kom ganske vist for

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-12-17)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Frijsenborg , 17. December 1870 . Kjære Vedel! . . . Endskjøndt det nok synes som om Franskmændene holde Modet oppe og ialfald nu vise deres gamle Tapperhed, forekommer det mig som om Lykken aldrig vil tilsmile de

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1870-12-27)
Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel . Frijsenborg , 27. December 1870 Kjære Vedel! . . . Her have vi levet en stille Juul, som ogsaa efter min Opfattelse kun passer for denne Tid, thi hvorvel Julen 1863 skulde have syntes langt alvorlige

BREV TIL: Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-12-30)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn . Berlin , 30. December 1870 . Deres Excellence, . . . Idet jeg saaledes har havt den Ære at udtale hvad jeg for Tiden kan anføre om den omhandlede mod Belgien og i visse Henseender ogsaa

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1870-12-30)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 30. December 1870 . Kjære Vedel, Jeg har Intet at tilføie til min Beretning af idag, men jeg vil dog ikke undlade at sende Dem et Par Ord forat lade Dem vide at det er B. Bülow som har nævnt for m

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 9.; (1866-11-12)
TILLÆG Uddrag af Kong Christian IX’s Trontale ved Rigsdagens Aabning 12. November 1866 . . . . »Betydningsfulde Begivenheder have forandret de politiske Forhold i Mellemeuropa. Uden at berøres af Krigens Ulykker, vil Danmark dog ikke forblive uberørt af dens Resultater. Samt

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 9.; (1868-10-05)
Uddrag af Kong Christian IX’s Trontale ved Rigsdagens Aabning 5. Oktober 1868 . . . . »De fortrolige Forhandlinger, som den Kongelig Preussiske Regjering allerede for længere Tid siden havde aabnet med Os om en Udførelse af den i Pragerfredens Artikel 5 bebudede frie Afstemn

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 9.; (1869-10-04)
Uddrag af Kong Christian IX’s Trontale ved Rigsdagens Aabning 4. Oktober 1869 . . . . »Ogsaa fra hiinsides Landets Grændser, navnlig fra danske Mænd og Kvinder i Slesvig, have Vi og det unge Par modtaget rørende Beviser paa Deeltagelse og Hengivenhed. Ved Kronprinsens Bryllu

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 9.; (1870-10-03)
Uddrag af Kong Christian IX’s Trontale ved Rigsdagens Aabning 3. Oktober 1870 . . . . »Mægtige Begivenheder have rystet Europa siden Rigsdagens sidste Samling. Ogsaa til Vore Kyster havde Krigen nærmet sig; men ved at opretholde den neutrale Stilling, som Vi fra Begyndelsen