Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1868-04-06)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 6. April 1868.

Kjære Vedel,

Jeg har strax talt med Thile om Krigsministerens Reise. Han personlig troer paa den rette Sammenhæng og haaber s. 19 at Bismarck vil opfatte Sagen paa samme Maade. Men han beklagede dybt denne i høieste Grad »untoward event«, især efter de mange Telegrammer og Avisefterretningen om hvad der skal være passeret eller ikke passeret i Vien og nu ogsaa i Paris. Sorthjem, 1 ) som jeg idag har seet, beklagedeTingen ligeledes høilig, og jeg veed Intet som kunde komme ubeleiligere end dette. Jeg har idag telegrapheeret om at advare Moltke, 2 ) men det er jo formodentlig alt skeet. Den ringeste Følge deraf vil være en Skjærsild af slette Rygter i 14 Dage eller 3 Uger. Det er som om den onde Skjæbne der nu i flere Aar har hvilet over os aldrig skulde forlade [os], og jeg begynder at troe paa en Prædestination der vil vor Undergang.

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.