Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1868-04-09)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, 9. April 1868.

Det er mig en Fornøielse hoslagt at kunne sende D.H. Afskrift af en Rapport som jeg igaar har modtaget fra Kmh. Falbe. Som De vil see, indeholder den Hr. v. Beusts eget Vidnesbyrd om, at Baron Werther har feilet i sin Opfatning af hvad der fra den kgl. Regerings Side er foretaget i Wien i Anledning af den Phase, i hvilken den confident, slesv. Forhandling for Tiden befinder sig. Jeg tør haabe, at enhver Misforstaaelse definitivt er fjærnet ved denne Erklæring.

Koncept med P. Vedels Haand til Depeche Nr. 9.