Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1868-04-17)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 17. April 1868.

Efter at have gjennemlæst Betænkningen i Kirkesagen, og seet den vistnok i en Betænkning aldeles usædvanligt udfordrende og critiske Maade hvorpaa Regjeringens Fremfærd bedømmes af Fleertallet og hvor Fleertallet paa en overordentlig fremtrædende Maade gjør sig til Talsmand for Bispeagitation, kan der for mig kun være Spørgsmaal om at seire eller døe ɔ: som Politicus, og hvis Fleertallet maatte vinde Seier, saa at Sagen ikke nyder videre Fremme, vil ingen dødelig Magt faae mig til tiere at sætte Foden i det nuværende Landsthing som Minister. —

s. 51 Da dette dog senest i Slutningen af næste Uge maa vise sig, anseer jeg det for et stort Held, om vor Ven fra Hamborg 1 ) først maatte arrivere efter den Tid, thi under saadanne Forhold vil jeg ikke forsvare at foretage noget deciderende og bindende Skridt fra en Regjerings Side, der staaer paa Gravens Rand, og den anden naturlige Udvei paa denne Strid nemlig at opløse Landsthinget, vil jeg ikke tilraade Kongen, da dette er et Middel, som ikke bør anvendes uden i yderste Nødsfald, og uden at man er meget tryg paa at seire; det var jo ogsaa muligt, at Kongen ikke vilde indlade sig herpaa. —

De vil af Ovenstaaende see at der er mere end Sandsynlighed for at vor Samarbeiden vil ophøre med det Allerførste, og ret af Hjertet vil jeg ønske at min successor maa blive en Personlighed med hvem De hurtig kan finde Dem tilrette; De veed nok at jeg ikke kan ønske Dem nogen Anden end Geheime-Etatsraad Andræ, da jeg tryggere vilde see Udenrigsministerportefeuillen i hans end i min egen Haand. —

Da jeg vil reise ud at forfriske mig lidt strax efter at de nye Ministre ere udvalgte, vilde jeg en af Dagene, helst imorgen ordne hele den amerikanske Sag med Dem.

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.