Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1868-04-22)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Berlin, 22. April 1868.

Kjære Greve,

Jeg er bange jeg med Hensyn til Mohrenheim’s Ankomst til Kjøbenhavn har foranlediget Forventninger som ikke realiseres. Deels er jo den Slags Ting ikke saa lette at bestemme i Forveien, og deels har jeg ikke kunnet trænge for bestemt paa Besked, fordi jeg ikke gjerne vilde synes at udøve s. 64 en Pression. Nu har jeg imidlertid idag, da jeg maatte have en bestemt Aftale om hvor han var at træffe, foranlediget ham til at give mig et saa nøiagtigt og sikkert Bestik som muligt.

Han kan endnu ikke komme afsted i Aften, som han havde tænkt, men reiser sikkert til Hamborg imorgen tidlig. Derefter kommer han her tilbage Lørdag den 25de og bliver her 3 til 4 Dage. Man maa da vel regne mindst 4 Dage. Hvor længe han saa bliver i Hamborg, vil vise sig i Løbet af hine 4 Dage, og jeg skal da ikke forsømme at underrette Dem derom. Her i Berlin er hans Adresse Légation de Russie, hvor han ogsaa boer, og i Hamborg er hans Adresse ligeledes Légation de Russie. Et Telegram til en af disse Adresser vil sikkert træffe ham; men forsaavidt han er her, hvilket vil være Tilfældet fra Lørdag Aften den 25de, kan jo jeg besørge Sagen paa dertil given Anledning.

Det var vist godt, om det havde kunnet gaae hurtigere.

Quaade.

Afskrift.