Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1868-04-26)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Mandag, 26. April 1868.

Kjære Kammerherre.

Jeg skriver Dem i Hast kun disse Linier for at sige Dem at jeg nu begynder at haabe at det Ministerskifte som jeg endnu igaar ansaae for umuligt at undgaae, paa en ganske vist i og for sig lidet tilfredsstillende men i dette Resultat dog lykkelig Maade vil trække over. De veed at jeg ikke destomindre betragter Ministeriets Stilling som yderst svækket ved Historien, men vi faae dog i alt Fald en længere Respit. Grev Frijs har bedt mig sige Dem at han saalænge nærværende Crise har staaet paa, naturligvis ikke har villet eller kunnet fremme en saa vigtig Sag som den m—, og derved binde sin eventuelle Efterfølger, og han ønskede meget at De skulde ved M.s Ophold i Berlin finde Leilighed til at lade denne see at dette er Grunden til at Sagen ikke hidtil er gaaet videre frem. Saasnart Crisen er overstaaet og jeg haaber at det skal være inden Ugen er ude, vil Grev Frijs igien kunne tage fat derpaa med al Kraft. . . .

P. Vedel