Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1868-04-27)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 27. April 1868.

Kjære Vedel,

I Meget af hvad De siger i Deres sidste Brev 1 ) kan jeg gjerne give Dem Ret; men skjøndt det at sove paa en Sag, hvilket s. 69 De siger maaskee vilde faae Indflydelse paa Deres Mening, unægtelig har i Noget forandret min Mening, saa kan jeg dog ikke ganske opgive denne. Idag kan jeg imidlertid ikke begrunde den udførligere, og desuden vilde dette heller næppe blive af videre praktisk Betydning; thi skjøndt Tingen ikke kaldes obligatoire, bliver den dog den samme.

Derimod troer jeg ikke at burde tøve med at gjøre opmærksom paa, at der er periculum in mora.

Han reiser herfra imorgen Aften eller iovermorgen tidlig, altsaa før end jeg havde ventet. Dog kan han ikke sige, naar han indtræffer. Næppe i denne Uge.

Uden at lade mig mærke med hvad jeg tænkte mig at man vilde eller havde villet gjøre, har jeg talt med ham om Fremgangsmaaden og derved seet, at han vel mener, at man kan gaae den Vei som De forudsætter i Deres Brev og som jeg ogsaa tidligere havde betegnet, nemlig gjennem en foreløbig Revision paa tredie Sted; men denne Mening er ikke grundet paa Noget som han har fra bemeldte tredie Sted; og han mener ved Siden deraf, samt maaskee fortrinsviis, at man vilde handle mere carrément ved ikke at gaae Revisionsveien, men derimod at gjøre det directe Skridt strax og selvstændigt, indskrænkende sig til at sende til det tredie Sted hvad man havde skrevet. Herved vilde ogsaa vindes meer Tid. Jo meer jeg tænker paa Sagen, destomeer helder ogsaa jeg til denne Mening, og derved forekommer det mig desuden, at en af de Betænkeligheder De nævner vilde fjernes.

Derfor vilde det efter min Mening være meget ønskeligt, om Alting fremmedes saaledes, at det kunde afgaae, om ikke før, saa dog strax efter hans Ankomst til Kbhvn.

De indseer, jeg taler her uden at tage Hensyn til vore ministerielle Vanskeligheder. Dem kan jeg ikke tage med i Beregningen, skjøndt jeg ligesaalidt er blind for deres umiddelbare Indflydelse som for deres Følger overhovedet.

Desværre siger man mig, at de her dog endnu bestandig s. 70 ikke ville føle sig overbeviiste om at der Intet har været under Krigsministerens Reise. Denne Reise citeres nu atter for mig som en uheldig incident; og hertil kommer Dagbladets Revue for nogen Tid siden, som man ogsaa siger har havt en uheldig Virkning. 1 ) Selv har jeg Intet sporet hverken i den ene eller den anden af disse Henseender. Det er tredie Mand som har udtalt sig saaledes for mig.

G. Quaade.

Cand. phil. O. A. Schleisners Papirer.