Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: Christian Frederik Falbe (1868-04-28)

Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Wien, 28. April 1868.

Herr Greve,

Det har været mig meget behageligt ved Deres Excellences Depeche Nr. 8 af 23. dennes 2 ) at modtage en Anerkjendelse af, at de i Deres foregaaende Depeche mod min Optræden rettede Bebreidelser, fornemmeligt støttede til en fremmed Diplomats Rapporter, vare ufortjente. Forsaavidt Deres Excellence endnu fremhæver, at Raron Reust overensstemmende med min egen Rapport, Nr. 10, 3 ) »havde bekræftet sin til Baron Werther udtalte Hensigt at ville skrive til Grev Wimpffen om Sagen«, saa tør det vel være mig tilladt at bemærke, at denne Vending er væsenligt forskjellig fra de i Depechen Nr. 7 brugte Udtryk 4 ) og den Forbindelse, hvori de ere stillede, og at minde om, at hiin »Bekræftelse« fandt Sted ikke under min officielle Samtale med Rigskantsleren, men i Forbigaaende i en Salon, og at Situationen vel ikke kunde s. 71 have været egnet til nogen indgaaende Discussion, medens min Opmærksomhed i det Øieblik fornemmeligt maatte være rettet paa, hvad den tilsigtede Depeche kunde komme til at indeholde.

Rigskantsleren ventes først om nogle Dage tilbage til Wien med Hans Majestæt Keiseren. Jeg vil da ikke undlade at søge en Leilighed, til at udtale mig overensstemmende med Deres Excellences Instructioner og udforske Ministerens Stemning.

Falbe.

Depeche Nr. 14, modtaget 5. Maj 1868.