Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1868-05-02)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Privat.
Berlin, 2. Mai 1868.

Deres Excellence,

Thile giorde mig igaar i største Fortrolighed en Medde- lelse, som jeg lovede ei strax at skrive om, og aldeles ikke at omtale for Mohrenheim.

Nu troer jeg ikke at kunne tøve længer med at omtale den for Deres Excellence.

Han sagde, at der var opstaaet en Formening om, at vi i Petersborg havde andraget paa en arbitrage. Dette vilde staae i Strid med den Retning, hvori Sagen var bragt ind og kunde derhos skade det gode Forhold mellem Preussen og Rusland. Jeg benægtede paa det Bestemteste, at noget Saadant var skeet, hvorefter han ganske i Almindelighed advarede som anført i mit Brev af igaar. —

Han gjentog dernæst, hvad han alt tidligere havde sagt mig, at Reuss 1 ) havde telegraferet om Sagen; Gortchakow havde omtalt den for ham; han sagde ikke hvad der var telegra- feret. Dette Sidste, om at Reuss har telegraferet havde jeg allerede tidligere omtalt for Mohrenheim.

Quaade.

Tildels chiffreret Depeche, modtaget 4. Maj 1868.