Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1868-05-02)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Berlin, 2. Mai 1868.

Kjære Greve,

Jeg haaber at kunne imorgen meddele Dem et bestemt Resultat af den mig ved Deres Brev af 30te 1 ) overdragne Commission.

Hvorfor jeg ikke kan idag, vil De see af mit Brev af igaar. 2 ) Jeg skal derhos søge at blive istand til at bringe nogen Klarhed i det mindre tydelige Billede som vil stille sig op for Dem, naar De læser min chiffrerede Skrivelse af idag. Skjøndt jeg tvivler paa at jeg vil finde en fuldkommen sikker Nøgle, kan jeg dog maaskee bidrage til en Løsning ved nogle Formodninger, og hertil vil jeg kunne benytte Vedkommendes Udflugt, som naturligviis finder Sted saasnart skee kan. Jeg haaber herfra imorgen Aften.

løvrigt troer jeg sikkert at kunne antage, at Sagen ikke er af practisk Betydning; dette, hvad der jo er det Væsentlige, sagdes mig ogsaa af den, som bragte den paa Bane for mig.

G. Quaade.