Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1868-05-05)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Tirsdag [5. Maj 1868].

Kjære Kammerherre.

Tusinde Tak for Deres Brev til mig i Søndags med den engelske Coureer samt for hvad dermed fulgte. Jeg skriver Dem imidlertid idag Intet derom da Sagen efter Deres idag modtagne Telegram synes mig at løbe ud i en saa complet Confusion at det Klogeste for os her er at vente Udviklingen.

Derimod beder jeg Dem til Brug for Bekjæmpelsen af Folkethingets vanvittige Indfald om at Præster skulle tjene i Krigshæren, underhaanden at erfare og snarest muligt meddele mig hvilke Regler der i saa Henseender følges i Preussen og altsaa i det Hele i Tydskland. Heydebr. har sagt mig at s. 88 Præster ere ubetinget undtagne fra Værnepligt og selv theol. Candidater gives der en provisorsk Fritagelse, som forlænges indtil de ved at ordineres blive legalt fritagne.

Fra andre Sider er imidl. det Modsatte paastaaet at ogsaa Præster ere i Preussen underkastet samme Regler som andre Statsborgere. Det var altsaa af Vigtighed at faae Sik- kerhed herom, og navnlig maatte det undersøges om den nye Værnepligtslov muligvis har giort nogen strængere Forandring i det tidligere Bestaaende.

P. Vedel.