Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: Christian Frederik Falbe (1868-05-05)

Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Wien, 5. Mai 1868.

Herr Greve.

Efter igaar Morges at have udbedet mig en Samtale modtoges jeg af Rigskantsleren, og havde Leilighed til at udtale i Overensstemmelse med Deres Excellences Instrux af 23de f. M., hvormeget den kongelige Regjering paaskjønner den Interesse, som Hans Excellence havde viist for det slesvigske Spørgsmaal, og tillod mig paa egen Haand at tilføie Dens Tak for Hans Excellences Imødekommen mod Dens Ønsker med Hensyn til Sagens Behandling i Berlin. Baron Beust optog min Meddelelse med en venlig Mine, men uden at besvare dem[!], saalidt som da jeg fremdeles yttrede det Haab, at vi maatte møde samme Interesse for Spørgsmaalet, naar den kongelige Regjering, efterat have udtømt alle Midler til at komme til en direkte Forstaaelse med Preussen maatte bestemme sig, til at paakalde fremmed Intercession.

Jeg gik derfor over til at udforske Kantslerens Stemning ligeoverfor de af preussiske Blade givne Antydninger af, at Berliner Cabinettet skulde have til Hensigt at opfordre Østerrig, til at afgjøre Sagen mellem dem, og derefter octroiere Danmark den tagne Bestemmelse om Udførelsen af Artikel V. s. 89 Baron Beust gav mig det Svar, at han vilde betænke sig al- vorligt, paa at begynde saadanne Forhandlinger med Preus- sen, der maaskee kunde bære samme Følger i deres Skjød, som de, der indledtes i 1863 med Hensyn til Danmark, havde havt for Østerrig. . . .

Falbe.

Depeche Nr. 15, modtaget 18. Maj 1868.