Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1868-05-06)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Privat og fortrolig.
Berlin, 6. Mai 1868.

Deres Excellence,

Jeg har ingen Anledning til at antage, at Ruslands Stilling til Sagen har forandret sig.

Men i ethvert Tilfælde troer jeg at burde henstille, om der maatte blive givet en Tilstaaelse for Modtagelsen af Forslaget tilligemed Tak derfor.

s. 90 Jeg har Grund til at troe, at man har ventet en saadan Tilkjendegivelse. —

Quaade.

Tildels chiffreret. — Modtaget 8. Maj 1868. — Sml. Quaades Depeche af 9/5 1868, trykt som Nr. 508.