Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1868-05-07)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Privat og fortrolig.
Berlin, 7. Mai 1868.

Deres Excellence,

Da jeg afsendte min allerærbødigste Skrivelse af 2den d. M. 1 ) stod jeg i den Formening, at jeg kort efter vilde kunne benytte Baron Mohrenheims Afreise til Kjøbenhavn til udførligere Meddelelser, og den erholdt derfor ikke den fuldstændigere Affattelse, som jeg vilde have givet den, dersom den ikke havde været bestemt til at sendes med Posten og altsaa maatte tildeels chiffreres.

Jeg skal nu tillade mig at fuldstændiggjøre bemeldte Skrivelses Indhold ved under Eet at meddele Deres Excellence den deels deri og deels i min Skrivelse af 1ste d. M. omtalte Samtale med Herr von Thile.

Af min sidstnævnte Skrivelse vil Deres Excellence erindre, at denne Samtale var fremkaldt ved en Yttring af Baron Mohrenheim om, at han havde Grund til at befrygte, at den preussiske Regjerings Stilling til det slesvigske Anliggende ikke længer var den samme, eller maaskee overhovedet ikke havde været rigtig opfattet af os. Da jeg erkyndigede mig herom hos Understatssecretairen, sagde denne mig, at Sagen endnu bestandig laae uforandret saaledes, som da han i sin Tid havde gjort mig sin confidentielle Meddelelse. Hertil føiede han imidlertid, idet han betingede sig ubrødelig Taushed fra min Side, at der hos hans Regjering var bleven s. 91 fremkaldt en Formodning om, at der i Petersborg var bleven andraget paa, at Keiseren af Rusland skulde overtage en arbitrage i det omhandlede Anliggende. Et saadant Andragende vilde være afvigende fra den Retning hvori Sagen var bragt ind, og ifølge den Stilling den russiske Regjering muligen kunde indtage dertil, kunde det virke skadeligt paa det gode Forhold mellem Preussen og Rusland. Han maatte advare imod al ydre Indblanding, som ikke havde Charakteren af en Appel til Kongen af Preussens Følelse. Herpaa svarede jeg ved paa det Bestemteste at benægte, at der fra dansk Side i nogensomhelst Henseende var afveget fra den Vei der var bleven os betegnet; og hvad hans Opfordring til Taushed angik, tilføiede jeg, at da han nu kunde sige mig, at Sagens Stilling var uforandret, vilde jeg ikke alene ikke omtale hvad han havde sagt mig for Baron Mohrenheim, men endog tøve med at indberette derom til Deres Excellence for ikke at bringe Uklarhed ind i den Stilling, som Sagen indtog i Kjøbenhavn. Dette Tilbud modtog Herr von Thile med den Bemærkning, at det var af største Vigtighed, at Baron Mohrenheim Intet erfarede om hiint Rygte angaaende en arbitrage. Han forsikkrede mig derpaa gjentagende om at Sagens Stilling ingen Forandring havde undergaaet.

Men allerede den følgende Dag troede jeg ikke længer at kunne udsætte at gjøre Deres Excellence bekjendt med hiint Rygte. Baron Mohrenheims Ankomst til Kjøbenhavn ansaae jeg for meget nærforestaaende, og det var da af Vigtighed, at Deres Excellence itide havde en Forestilling om Stillingen i Berlin, som den var da han havde forladt denne Stad, ligesom det ogsaa var mig magtpaaliggende, at Herr von Thiles Ønske om at Baron Mohrenheim ikke erfarede Indholdet af vor Samtale, blev bekjendt for Deres Excellence før hans Ankomst.

Jeg omtaler i min Skrivelse af 2den d. M., at Herr von Thile havde sagt mig, at Fyrst Reuss havde telegrapheret s. 92 om det slesvigske Anliggende. Dette var mig allerede bekjendt fra en tidligere Samtale med Understatssecretairen, som havde fundet Sted efter Afsendelsen med Coureer af mine Meddelelser af 21de f. M., og jeg havde omtalt det for Baron Mohrenheim før min sidste Samtale med Herr von Thile. Grunden hvorfor jeg ikke allerede ved min Skrivelse af 1ste har sat Deres Excellence i Kundskab herom er, at jeg dengang tænkte mig at det stod i Forbindelse med Rygtet om Arbitragen. Herr von Thile har ikke sagt mig Andet om hvad Fyrst Reuss har telegrapheret, end at Sagen derefter syntes at være paa god Vei; men Baron Mohrenheim har sagt mig, at han vidste, at Grev Bismarck nogle Dage efter Telegrammets Modtagelse havde skriftlig besvaret det. Dette Svars Indhold kjendte Baron Mohrenheim ikke.

Quaade.

Ifølge Opgivelse i Depeche til Quaade af 17. Maj 1868 modtaget Torsdag Morgen (14. Maj).