Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1868-05-07)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 7. Mai 1868.

Kjære Vedel,

... Jeg forstaaer ikke, at mit Telegram af iforgaars har foranlediget Uklarhed. 1 ) Det er foranlediget ved Bemærkninger hvoraf jeg har uddraget den Slutning, at man paa vedkommende Sted følte sig noget stødt over Intet at have hørt i Svar paa det af mig under 21de f. M. Fremsendte, 2 ) navnlig over ikke at have faaet en udtrykkelig accusé de réception med nogle takkende Ord, hvilke sidste man dog selvfølgelig ikke forlangte skulde indeholde en Bestemmelse om Antagelse eller Ikke Antagelse. Jeg har redigeret Telegrammet s. 93 efter og i Overeensstemmelse med en fortrolig In- sinuation, jeg havde faaet; og derfor mangler det det Supplement som min Skrivelse af igaar Aftes vil bringe imorgen tidlig i den ovenbetegnede Retning.

De maa troe mig, det er af allerstørste Vigtighed at der handles hurtigt; og hertil maa jeg nu føie, at efter den lange Tid der er hengaaet, er der, efter min Overbeviisning ikkun een Beslutning at tage, naar ikke Alt skal fordærves.

M. kan endnu ikke reise i Aften. Han haaber imorgen Aften; og at De venter indtil hans Ankomst er forstaaeligt; men den Stilling som omtales i Telegrammet af igaar er den samme som tidligere. . . .

G. Quaade.

Jeg behøver vel ikke at tilføie, at der i den store Sag, stadig er Spørgsmaal om to Breve, nemlig ikke alene det der nu især er Tale om men ogsaa det, hvorom der oprindelig var Tale. Det følger af den reent personlige Charakteer der skulde gives Sagen.

P. Vedels Privatpapirer.