Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik Falbe FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1868-05-09)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Falbe, Gesandt i
Wien
.
Kjøbenhavn, 9. Mai 1868.

D. H. har fuldstændig misforstaaet min Depesche Nr. 8 1 ) dersom De i den har troet at finde nogen Tilbagekaldelse af hvad jeg under Nr. 7 2 ) havde seet mig nødt til at tilskrive Dem. 3 ) Om Baron Werther mere eller mindre havde feilet i sin Opfattelse af Deres Henvendelse til Baron Beust, kan selvfølgelig ikke have nogen Indflydelse paa min Dom, da denne, som min Depesche Nr. 7 tilstrækkeligt viser, kun var motiveret ved hvad Deres egen Beretning Nr. 7 4 ) meddeelte om Deres forskjellige Conversationer. Ligesaa lidet finder jeg i det, som De bemærker i Deres sidste Depesche, nogen Anledning til at fravige min tidligere udtalte Beklagelse over at De dengang Baron Beust sagde Dem at han vilde skrive s. 110 til Grev Wimpfen, ikke rettede Deres Opmærksomhed paa at præcisere den kgl. Regerings Stilling til en saadan Henvendelse fra det øst. Cabinet til den preuss. Regering, hellere end eller i alt Fald jævnsides med at De søgte at erfare hvad den tilsigtede Depesche kunde komme til at indeholde.

Koncept med P. Vedels Haand til Depeche Nr. 9.