Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1868-05-16)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 16. Mai 1868.

Da jeg ikke kan komme ud til Dem i Formiddag, maa jeg dog meddele Dem at jeg imorges Klokken 7 var hos Kongen og at det efter en længere Discussion dog blev det endelige s. 120 Resultat at han ikke reenskrev det store Brev men satte sit Navn derunder, og ved Siden af havde skrevet et andet Brev af reen personlig Natur til Keiseren, hvori han henviser til de i hans andet Brev udtrykte Følelser og Ønsker, som han gjentagende fremhæver at være ikke alene Udtryk for hans personlige men hele hans haardt medtagne Folks eenstemmige Attraae, og anbefaler disse til at støttes ved Keiserens Bistand. Brevet havde en heelt fortrolig Carakteer idet det begyndte med »Mon cher Alexandre« og som naturlig endte med Betragtning over Ønskerne for en lykkelig Udgang for hvad der nu i de allernærmeste Dage forestaaer med Prindsesse Dagmar; hele Tonen var varm og inderlig, samt i en høi Grad værdig, saa at den i ganske overordentlig Grad tiltalte mig. Da jeg er bange for efter hvad Mohrenheim yttrede igaar at han ikke bliver færdig idag, sagde jeg at Grev Knuth var beordret til at afreise imorgen Aften og er De vel saa god at give ham de fornødne Ordrer i saa Henseende. Jeg sender det underskrevne Brev op i en Portefeuille til Dem i Udenrigsministeriet.

C. E. Frijs.

P. S. Riv Brevet itu naar De har gjennemlæst det.

P. Vedels Privatpapirer.