Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Rudolph Emil Vind FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1868-05-16)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Vind, Gesandt i
St. Petersborg
.
Kjøbenhavn, 16. Mai 1868.

Da Grev Knuth 1 ) nu begiver sig paa sin Post, benytter jeg med Glæde denne Leilighed til at udtale mig fuldstændigere end jeg ellers er istand til, om den Interesse, som de russiske Forhold frembyde for Bedømmelsen af den politiske Stilling i Europa og navnlig for den kgl. Regering.

s. 121 Den sidste polske Opstand og Krigen mellem Østerrig og Preussen med dens nærmere og fjærnere Følger have aabenbart givet en mærkelig Impuls til Udviklingen af de indre russiske Tilstande, som desuden ved Livegenskabets Ophævelse ere førte ind paa en ny Bane. Den slaviske Nationalitets Selvfølelse, dens Antipathie mod Tydskland og Tydskheden, dens Forhaabninger om at slutte alle slaviske Stammer om Czarens Throne og dens religiøs-politiske Stræben efter at beherske Orienten, — alle disse Momenter i Forbindelse med Indflydelsen af de vesteuropæiske moderne Ideer, have givet det egentlige russiske Parti en Consistens, som giør det til en Magt i Staten, til hvilken, hvis jeg kan troe Artikler i fremmede Tidsskrifter, allerede Keiseren selv anseer det fornødent at tage et væsentligt Hensyn, som allerede har bevirket mere end een betydningsfuld Forandring i det overordnede Regeringspersonale, og som endog siges at sætte Fyrst Gortch.s politiske Existens i Fare. Ogsaa i den keiserl. Families Følelser og personlige Forbindelser har Tydskl.s Transformation maattet medføre en væsentlig Forandring navnlig ligeoverfor Preussen og det er vel at forudsee at med Kong Vilhelms Død, som neppe kan være meget fjern, vil den væsentlige Rest af det tidligere saa mægtige Slægtskabsbaand ml. Berlin og Petersb. briste. Altsaa Venskabs og Slægtskabsforbindelserne ere kjølnede, de politiske Interesser og Magtforholdene ligge anderledes end før, Folkenes Retning, Ønsker og Forhaabninger staae tildeels fjendtligt mod hinanden; og kunne navnlig i Østersøprovindserne og i Polen geraade i aaben Conflict, og Alt dette maa have sin væsentlige Indflydelse paa det politiske Forhold mellem de 2 Cabinetter og jeg tvivler ikke paa at for en opmærksom Iagttagelse maa denne Udvikling frembyde en stor Interesse og allerede nu give Antydninger om hvad Fremtiden vil bringe. — Det er mig endelig ikke tvivlsomt at hvorlidet end det slesv. Spørgsmaal kan synes at være i Sammenligning med de mange og større som beskjæftige Keisercabinettet, er s. 122 dette dog langtfra blindt for hvad hiint Spørgsmaal kan give Anledning til, og jeg har i den seneste Tid Grund til at antage at dette Spørgsmaal flere Gange har været bragt paa Bane mellem Cantsleren og Prindsen af Reuss.

Jeg behøver ikke at sige D.H. hvor stor Priis Hs. Maj. K. samt den kgl. Regering sætter paa, nøiagtig og fuldstændigt at holdes i Kundskab om Alt, hvad der vedrører de Punkter, hvorpaa jeg i det Foregaaende har tilladt mig at henlede Deres Opmærksomhed. Jeg indseer meget vel, at det er Dem vanskeligt ad den sædvanlige Vei at skrive udtømmende om disse Materier, men jeg antager at den engelske Coureer vil byde Dem en sikker Leilighed i denne Henseende, og da han formodentlig hver 14de Dag gaaer ml. Petersb. og Berlin, tør jeg i det Mindste hver anden Uge vente at modtage Deres Indberetning om Alt hvad der i den forløbne Tid har frembudt sig af nogen Interesse, thi, jeg gjentager det, for Øieblikket føler jeg i høi Grad Trang til de nøiagtigste og hyppigste Underretninger fra Petersborg, og det glæder mig derfor at jeg endelig er istand til at sende Dem en Secretær, hvis Hjælp vil kunne lette Dem Correspondancen.

Koncept med P. Vedels Haand til Depeche Nr. 5.