Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1868-05-17)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
privat og conf.
Kjøbenhavn, 17. Mai 1868.

Jeg takker D. H. for Deres Skrivelser af 7de og 9de ds. som jeg modtog Torsdag Morgen [14. Mai], og som satte mig istand til klarere og fuldstændigere end hidtil Tilfældet var, at oversee Sagens Gang gjennem de forskjellige Svingninger, for hvilke den har været Gienstand. Navnlig var det mig en stor Tilfredsstillelse at erfare at Tanken om en direkte Henvendelse fra Hs. Maj. til Kongen af Preussen, hvortil som De allerede ad privat Vei vil vide, hverken Hs. Maj. under nærværende Omstændigheder var tilbøielig eller jeg troede at turde raade, maatte kunne betragtes som definitivt opgivet. Denne behagelige Efterretning bestyrkedes fuldt da jeg noget senere paa Dagen fik Leilighed til at samtale med Baron Mohrenheim, som var ankommen hertil om Morgenen og her forefandt en Skrivelse fra Cantsleren, der fastholdt den oprindelige Tanke om eet Brev nemlig fra Hs. Majestæt til Keiseren. Efterat Baron M. derpaa iforgaars har havt Audients hos Kongen hvori Allerhøistsamme takkede ham for den Beredvillighed, hvormed han i denne Sag var imødekommet vore Ønsker, og udtalte Sin særdeles Erkjendtlighed fordi Keiseren havde erklæret sig beredt til [atj anvende sin personlige Indflydelse hos Kongen af Preussen, har Hs. Maj. nu skrevet det paatænkte Brev til Keiseren, af hvilket jeg aldeles confid. vedlægger en Afskrift til D. H.s egen Underretning. 1 ) Da Grev Bism. har lagt en ganske særdeles Vægt paa at denne Sag ikke behandles i sædvanlige diplom. Former og at den holdes saa strængt hemmeligt som det paa nogen Maade er muligt, har jeg ikke troet at burde lade Hs. Maj.s Brev følge den sædvanlige Vei og jeg har derfor ikke sendt det til den kgl. Gesandt i Petersb. til Overleverelse saalidt som jeg i det Hele har indviet ham i den s. 132 hele Sag. Baron Mohr, som fuldk. billigede denne Betragtning og denne Fremgangsmaade, har derfor modtaget det kgl. Brev til Besørgelse og sender det i Forbindelse med Depescher i en Paket til Fyrst Gortch. der vil forelægge Brevet for Keiseren.

9*

Uagtet hverken D. H.s sidste Depescher eller mine Samtaler med Baron M. kunne bestyrke mig i det Haab at vi ad denne Vei skulle opnaae vort Maal, vil jeg dog heller ikke ganske mistvivle om at dette Skridt vil kunne udøve nogen Indflydelse og jeg har i mine forskjellige Samtaler med Baron M. ikke ladet ham i nogen Tvivl om at kun ved Tilbagegivelsen af Als og Sundeved er det muligt at opnaae en Afgiørelse.

Koncept med P. Vedels Haand.