Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1868-06-01)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 1. Juni 1868.

Idet jeg remitterer Dem Quaades Brev med hjertelig Tak for Laanet kan jeg ikke undlade at fremhæve at dette nok engang, forsaavidt Nogen endnu maatte tvivle, ved Oplysningen om Beust’s saavel mundlige som skriftlige Udtalelser godtgjør hvor liden soutien vi kunne vente af Østrig; og at Falbes Bedømmelse af Beust’s Beredvillighed til enkelte Tider om at støtte vor Sag ikke hviler paa noget fornuftigt Grundlag; Beust holder ham rimeligviis for Nar ligesom saa mange Andre.

Jeg synes at det for Fremtidens Skyld vel var værd at Afskrifter saavel af Quaades Brev til Dem som til mig tages og skal derfor medtage mit imorgen.

C. E. Frijs.

s. 159 Naar man tænker tilbage paa den besynderlige Tilstand i Berlin under Mohrenheims Tilstedeværelse dersteds, da staaer den samtidige Plan: a om Kongens directe Henvendelse til Kongen af Preussen b om Ruslands Voldgift, ikke i den bedste indre Sammenhæng, ligesom det er grund-co- misk at man et Øieblik i Berlin frygter den russiske Voldgift thi mig syntes at man ikke i Berlin et Øieblik kunde tvivle om at denne kunde blive efter Behag, — en anden Sag at vi i den høieste Grad maatte være ængstelig for en saadan og derfor tage »unsere Verwahrungen«. — Skal der kunne drages nogen Conclusion af det samlede politiske Spil fra Ruslands Side, saa forekommer det mig at være uforandret det Samme, nemlig at man dersteds lægger langt mere Vægt paa den preussiske Alliance end dette skeer fra den anden Side, og at man derfor hverken nogensinde har villet udtale i den slesvigske Sag en selvstændig Mening ei heller vil gjøre dette i den nærmeste Fremtid. Var man gaaet ind paa Ideen om en personlig Henvendelse fra vor Konges Side til Preussen, da havde vi kun havt Farerne og Ulemperne ved et sligt Skridt, men vi havde ikke til Gjengjeld for denne Føielighed opnaaet nogensomhelst varmere eller kraftigere Støtte fra Ruslands Side.

C. E.F.

P. S. Veed De om Wachtmeister modtog Posten som Udenrigsminister? i modsat eller rettere benægtende Fald hvem skal da succedere Manderström? 1 )

P. Vedels Privatpapirer.